HP LaserJet 3050 All in One Printer - Potíže s příjmem faxů

background image

Potíže s příjmem faxů

Informace uvedené v této části v následující tabulce vám pomohou při odstraňování problémů, ke
kterým může docházet při příjmu faxů.

Poznámka

Aby zařízení fungovalo správně, je třeba použít faxový kabel, který byl dodán se

zařízením.

Problém

Příčina

Řešení

Zařízení nemůže přijímat faxy ze
společných telefonních linek.

Pravděpodobně je používání společných
telefonních linek zakázáno v nastavení.

Pokyny ke změně tohoto nastavení
naleznete v části

Nastavení společných

telefonních linek pro příjem faxů

.

Faxový kabel pravděpodobně není
správně připojen.

Zkontrolujte, zda je mezi telefonní
zásuvkou a zařízením (nebo jiným
přístrojem připojeným k zařízení)
správně zapojen faxový kabel. Stiskněte
postupně číslice 1, 2 a 3 (pouze v režimu
tónové volby), počkejte 3 sekundy a
potom zavěste.

Pravděpodobně není pro zařízení
správně nastaven režim vytáčení nebo
není správně nastavena společná linka.

Zkontrolujte, zda je pro zařízení
nastaven režim vytáčení na možnost
Tónové. Další informace naleznete v
části

Výběr režimu tónové nebo pulzní

volby

. Zkontrolujte, zda je režim tónové

volby nastaven také pro společnou linku.

Zařízení nepřijímá příchozí faxová
volání.

Režim odpovídání je pravděpodobně
nastaven na možnost Ruční.

Jestliže je režim odpovídání nastaven na
možnost Ruční, nebude zařízení volání
přijímat. Příjem faxu je nutné spustit
ručně. Další informace naleznete v
části

Nastavení režimu odpovídání

.

Počet zazvonění je pravděpodobně
nesprávně nastaven.

Zkontrolujte nastavení počtu zazvonění
v konfiguraci. Informace o určení
požadovaného nastavení získáte v
části

Změna nastavení počtu

zazvonění

.

Funkce rozlišování způsobu vyzvánění
je zapnuta, ale nezískali jste oprávnění
využívat příslušnou službu, nebo můžete
uvedenou službu využívat, ale funkce
není nastavena správně.

Zkontrolujte, zda je funkce rozlišování
způsobů vyzvánění nastavena správně.
Další informace naleznete v části

Změna

způsobů vyzvánění (charakteristické
vyzvánění)

.

Faxový kabel pravděpodobně není
správně připojen nebo nefunguje.

Informace o kontrole instalace najdete v
úvodní příručce. Zkontrolujte, zda
používáte faxový kabel dodaný se
zařízením.

Zařízení pravděpodobně nemůže
rozpoznat příchozí faxové signály,
protože záznamník přehrává hlasovou
zprávu.

Zaznamenejte úvodní zprávu
telefonního záznamníku znovu, ale na
začátku zprávy ponechejte nejméně
dvousekundovou pauzu.

K telefonní lince je pravděpodobně
připojeno příliš mnoho zařízení.

K lince by neměla být připojena více než
tři zařízení. Zkuste odpojit naposledy
připojené zařízení a zjistěte, zda zařízení
funguje. Jestliže nefunguje, odpojujte

342

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW

background image

Problém

Příčina

Řešení

postupně další zařízení a vždy znovu
ověřte funkčnost.

Pravděpodobně nefunguje telefonní
linka.

Proveďte některý z těchto kroků:

Zvyšte hlasitost na zařízení a na
ovládacím panelu stiskněte tlačítko

Spustit fax

. Pokud uslyšíte

oznamovací tón, je telefonní linka
funkční.

Odpojte zařízení od telefonní
zásuvky a připojte telefon.
Vytočením libovolného telefonního
čísla zkontrolujte, zda je telefonní
linka funkční.

Zařízení nepřijímá příchozí faxová
volání.

Při příjmu volání pravděpodobně
dochází k interferenci zařízení se
službou hlasových zpráv.

Proveďte některý z těchto kroků:

Deaktivujte službu hlasových
zpráv.

Získejte telefonní linku, která bude
určena pouze pro faxové volání.

Nastavte režim odpovídání zařízení
na možnost Ruční. V ručním
režimu je nutné spustit příjem faxu
ručně. Další informace naleznete v
části

Nastavení režimu

odpovídání

.

Zachovejte nastavení zařízení na
automatický režim a snižte počet
zazvonění pro zařízení na nižší
hodnotu než počet zazvonění
hlasové pošty (viz

Změna

nastavení počtu zazvonění

).

Zařízení bude přijímat všechna
příchozí volání.

V zařízení pravděpodobně chybí papír a
paměť je zaplněna.

Znovu naplňte vstupní zásobník medií.
Stiskněte tlačítko

. Zařízení vytiskne

všechny faxy, které byly uloženy v
paměti, a potom obnoví příjem faxových
volání.

Faxy se netisknou.

Vstupní zásobník médií je prázdný.

Vložte média. Faxy přijaté v době, kdy je
vstupní zásobník prázdný, jsou uloženy
do paměti a vytištěny po doplnění
zásobníku.

Pravděpodobně je vybrána možnost pro
příjem faxů v počítači a faxy přijímá
počítač.

Následujícím způsobem můžete
zkontrolovat, zda jsou faxy v počítači
přijímány. Další informace naleznete v
části

Odesílání a přijímání faxů pomocí

počítače

.

Faxy se netisknou na jednu stránku, ale
na dvě.

Pravděpodobně není správně nastavena
možnost automatického zmenšení.

Zapněte nastavení automatického
zmenšení. Další informace naleznete v
části

Změna nastavení automatického

zmenšení u příchozích faxů

.

CSWW

Potíže s faxováním

343

background image

Problém

Příčina

Řešení

Příchozí faxy pravděpodobně byly
odeslány na médiích většího formátu.

Nastavením automatického zmenšení
umožníte, aby se větší stránky vytiskly
na jednu stranu. Další informace
naleznete v části

Změna nastavení

automatického zmenšení u příchozích
faxů

.

Přijaté faxy jsou příliš světlé nebo jsou
vytištěny jen na půl stránky.

V zařízení není dostatek toneru pro tisk
faxu.

Zařízení uloží naposledy vytištěný fax.
(Velikost paměti, která je k dispozici,
určuje skutečný počet faxů uložených
pro opakovaný tisk.) Co nejdříve
vyměňte tiskovou kazetu a pak
vytiskněte fax znovu. Další informace
naleznete v části

Opakovaný tisk faxů

.

Odeslaný fax byl příliš světlý.

Obraťte se na odesílatele a požádejte jej
o změnu nastavení a opakované
odeslání faxu.