HP LaserJet 3050 All in One Printer - Odesílání faxů

background image

Odesílání faxů

Odeslání faxu jednomu příjemci

1.

Vytočte číslo pomocí alfanumerických tlačítek na ovládacím panelu zařízení.

Pokud je volanému číslu přiřazeno rychlé tlačítko, stiskněte je.

-nebo-

Pokud je volanému číslu přiřazena volba rychlého vytáčení, stiskněte tlačítko

Telefonní seznam

,

pomocí alfanumerických tlačítek zadejte volbu a stiskněte tlačítko .

2.

Vložte dokument do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na skleněnou
desku skeneru.

3.

Stiskněte tlačítko

Spustit fax

. Pokud jsou stránky, které chcete odeslat, vloženy v automatickém

podavači dokumentů, automaticky se zahájí faxování.

4.

Pokud čidlo automatického podavače dokumentů na zařízení detekuje, že v podavači není vložen
žádný dokument, zobrazí se na displeji ovládacího panelu zpráva Odeslat ze skla? 1=Ano
2=Ne
. Pokud odesíláte fax ze skleněné desky skeneru, vyberte stisknutím tlačítka

1

možnost

ANO a pak stiskněte tlačítko .

Po stisknutí tlačítka se na displeji ovládacího panelu zobrazí zpráva Vložte stránku:X Stiskněte

.

5.

Pokud jste již umístili dokument na sklo skeneru, stiskněte tlačítko (nebo umístěte dokument na
sklo skeneru a pak teprve stiskněte tlačítko ).

Po naskenování stránky se na displeji ovládacího panelu zobrazí zpráva Další stranu? 1=Ano
2=Ne
.

6.

Pokud budete chtít skenovat více stránek, zvolte stisknutím tlačítka

1

položku ANO a opakujte pro

jednotlivé stránky faxové úlohy krok 5.

-nebo-

Po dokončení vyberte stisknutím tlačítka

2

možnost NE.

Až poslední stránka faxu projde zařízením, můžete začít odesílat jiný fax, kopírovat nebo skenovat.

Často používaným číslům lze přiřadit rychlé tlačítko nebo volbu rychlého vytáčení. Další informace
naleznete v částech

Programování nebo úpravy voleb rychlého vytáčení a rychlých tlačítek

a

Programování voleb skupinového vytáčení

. Máte-li k dispozici elektronické telefonní seznamy,

pravděpodobně je budete moci použít k výběru příjemců. Elektronické telefonní seznamy se vytvářejí
pomocí softwaru jiných výrobců.

Odeslání faxu více příjemcům

Fax lze odeslat na více čísel současně. Chcete-li odeslat fax na skupinu faxových čísel, kterým jste
přiřadili volbu skupinového vytáčení, postupujte podle pokynů v pozdější části této kapitoly o odesílání
faxů pomocí voleb skupinového vytáčení. Chcete-li odeslat fax na skupinu čísel (maximálně 20), kterým
jste nepřiřadili volbu skupinového vytáčení, postupujte podle pokynů v pozdější části této kapitoly o
odesílání faxů do skupin ručně (faxování ad hoc).

Ve výjimečných případech, kdy se dokument nevejde do paměti, použijte některý z těchto postupů:

Smažte uložené faxy z paměti faxu. Další informace naleznete v části

Odstranění faxů z paměti

.

68

Kapitola 6 Fax

CSWW

background image

-nebo-

Rozdělte dokument na menší části a pak dokument odešlete jako více faxových úloh.

Odeslání faxu pomocí volby skupinového vytáčení

1.

Vložte dokument do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na skleněnou
desku skeneru.

2.

Stiskněte rychlé tlačítko skupinového vytáčení.

Stiskněte tlačítko

Telefonní seznam

, pomocí alfanumerických tlačítek zadejte volbu skupinového

vytáčení a pak stiskněte tlačítko .

3.

Stiskněte tlačítko

Spustit fax

. Pokud jsou stránky, které chcete odeslat, vloženy v automatickém

podavači dokumentů, automaticky se zahájí faxování.

4.

Pokud čidlo automatického podavače dokumentů na zařízení detekuje, že v podavači není vložen
žádný dokument, zobrazí se na displeji ovládacího panelu zpráva Odeslat ze skla? 1=Ano
2=Ne
. Pokud odesíláte fax ze skleněné desky skeneru, vyberte stisknutím tlačítka

1

možnost

ANO a pak stiskněte tlačítko .

Po stisknutí tlačítka se na displeji ovládacího panelu zobrazí zpráva Vložte stránku:X Stiskněte

.

5.

Pokud jste již umístili dokument na sklo skeneru, stiskněte tlačítko (nebo umístěte dokument na
sklo skeneru a pak teprve stiskněte tlačítko ).

Po naskenování stránky se na displeji ovládacího panelu zobrazí zpráva Další stranu? 1=Ano
2=Ne
.

6.

Pokud budete chtít skenovat více stránek, zvolte stisknutím tlačítka

1

položku ANO a opakujte pro

jednotlivé stránky faxové úlohy krok 5.

-nebo-

Po dokončení vyberte stisknutím tlačítka

2

možnost NE.

Zařízení naskenuje dokument do paměti a odešle ho faxem na všechna zadaná čísla. Je-li některé z
čísel ve skupině obsazené nebo neodpovídá, bude zařízení opakovat vytáčení tohoto čísla podle
aktuálního nastavení opakovaného vytáčení. V případě selhání všech opakovaných pokusů o vytočení
uloží zařízení záznam o chybě do protokolu činností faxu a poté pokračuje dalším číslem ve skupině.

Ruční odeslání faxu skupině (faxování skupinám vytvořeným ad hoc)

Chcete-li odeslat fax skupině příjemců, které není přiřazena volba skupinového vytáčení, postupujte
podle následujících pokynů:

1.

Vložte dokument do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na skleněnou
desku skeneru.

2.

Použijte alfanumerická tlačítka.

Pokud je volanému číslu přiřazeno rychlé tlačítko, stiskněte je.

-nebo-

Pokud je volanému číslu přiřazena volba rychlého vytáčení, stiskněte tlačítko

Telefonní seznam

,

pomocí alfanumerických tlačítek zadejte volbu a stiskněte tlačítko .

CSWW

Základní faxové funkce a úlohy

69

background image

3.

Stiskněte tlačítko .

4.

Chcete-li vytáčet další čísla, opakujte kroky 2 a 3.

-nebo-

Po vytočení všech požadovaných čísel přejděte k následujícímu kroku.

5.

Stiskněte tlačítko

Spustit fax

. Pokud jsou stránky, které chcete odeslat, vloženy v automatickém

podavači dokumentů, automaticky se zahájí faxování.

6.

Pokud čidlo automatického podavače dokumentů na zařízení detekuje, že v podavači není vložen
žádný dokument, zobrazí se na displeji ovládacího panelu zpráva Odeslat ze skla? 1=Ano
2=Ne
. Pokud odesíláte fax ze skleněné desky skeneru, vyberte stisknutím tlačítka

1

možnost

ANO a pak stiskněte tlačítko .

Po stisknutí tlačítka se na displeji ovládacího panelu zobrazí zpráva Vložte stránku:X Stiskněte

.

7.

Pokud jste již umístili dokument na sklo skeneru, stiskněte tlačítko (nebo umístěte dokument na
sklo skeneru a pak teprve stiskněte tlačítko ).

Po naskenování stránky se na displeji ovládacího panelu zobrazí zpráva Další stranu? 1=Ano
2=Ne
.

8.

Pokud budete chtít skenovat více stránek, zvolte stisknutím tlačítka

1

položku ANO a opakujte pro

jednotlivé stránky faxové úlohy krok 7.

-nebo-

Po dokončení vyberte stisknutím tlačítka

2

možnost NE.

Zařízení odešle fax na všechna faxová čísla. Je-li některé z čísel ve skupině obsazené nebo
neodpovídá, bude zařízení opakovat vytáčení tohoto čísla podle aktuálního nastavení opakovaného
vytáčení. V případě selhání všech opakovaných pokusů o vytočení uloží zařízení záznam o chybě do
protokolu činností faxu a poté pokračuje dalším číslem ve skupině.

Poznámka

Funkce protokolování činností faxu není podporována softwarem pro operační

systém Windows 98 ani Windows Me, protokol činností faxu však lze vytisknout prostřednictvím
ovládacího panelu. Pokyny naleznete v části

Tisku protokolu činností faxu

.

70

Kapitola 6 Fax

CSWW