HP LaserJet 3050 All in One Printer - Programování nebo úpravy voleb rychlého vytáčení a rychlých tlačítek

background image

Programování nebo úpravy voleb rychlého vytáčení a rychlých

tlačítek

Volby rychlého vytáčení 1 až 10 (HP LaserJet 3050 vše v jednom), 1 až 12 (HP LaserJet 3055 vše v
jednom) nebo 1 až 16 (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) jsou také přiřazeny k odpovídajícím
rychlým tlačítkům na ovládacím panelu. Rychlá tlačítka lze využít pro volby rychlého i skupinového
vytáčení. Pro jedno faxové číslo lze zadat nejvýše 50 znaků.

Poznámka

Chcete-li získat přístup ke všem volbám rychlého vytáčení, musíte použít tlačítko

Posun

. Volby rychlého vytáčení 6 až 10 (HP LaserJet 3050 vše v jednom), 7 až 12 (HP LaserJet

3055 vše v jednom) a 9 až 16 (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom) jsou dostupné stisknutím
tlačítka

Posun

a příslušného rychlého tlačítka na ovládacím panelu.

Poznámka

Volby rychlého vytáčení, rychlá tlačítka a volby skupinového vytáčení lze

jednodušeji naprogramovat pomocí softwaru. Pokyny pro programování voleb rychlého vytáčení,
rychlých tlačítek a voleb skupinového vytáčení pomocí softwaru HP ToolboxFX naleznete
v nápovědě online softwaru HP ToolboxFX.

Chcete-li naprogramovat volby rychlého vytáčení a rychlá tlačítka z ovládacího panelu zařízení,
postupujte podle následujících pokynů:

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Stisknutím tlačítka vyberte možnost Telefonní seznam.

4.

Stisknutím tlačítka vyberte možnost Osobní nastavení.

5.

Stisknutím tlačítka vyberte možnost Přidat/Upravit.

6.

Pomocí alfanumerických tlačítek zadejte volbu rychlého vytáčení, kterou chcete přiřadit k tomuto
faxovému číslu. Potom stiskněte tlačítko . Pokud zvolíte číslo od 1 do 10, od 1 do 12 nebo od 1
do 16, přiřadíte také faxové číslo k odpovídajícímu rychlému tlačítku.

Poznámka

Při zadávání faxového čísla máte několik možností. Pokud chcete do

vytáčeného čísla vložit pauzu, stiskněte opakovaně tlačítko

Čekat

, dokud se nezobrazí

čárka (,). Jestliže chcete nastavit, aby zařízení čekalo na oznamovací tón, stiskněte
opakovaně tlačítko

*

, dokud se nezobrazí znak Zápis.

7.

Pomocí alfanumerických tlačítek zadejte číslo faxu. Číslo zadejte včetně pauz a jiných potřebných
čísel, jako je směrové číslo, přístupový kód pro přístup na vnější linku (obvykle 0 nebo 9) nebo
předčíslí pro meziměstské hovory.

8.

Stiskněte tlačítko .

9.

Pomocí alfanumerických tlačítek zadejte název odpovídající danému číslu faxu. Docílíte toho
opakovaným stisknutím alfanumerického tlačítka, dokud se nezobrazí požadované písmeno.
(Seznam znaků naleznete v části

Použití znaků vytáčení

.)

Poznámka

Interpunkci lze vložit opakovaným stisknutím tlačítka s hvězdičkou (

*

), dokud

se neobjeví požadovaný znak, a následným stisknutím tlačítka

>

pro přechod na další pozici.

214

Kapitola 11 Postup ...

CSWW

background image

10.

Údaje uložte stisknutím tlačítka .

11.

Chcete-li naprogramovat další volby rychlého vytáčení nebo rychlá tlačítka, opakujte kroky 1 až
10.

CSWW

Fax: Postup ...

215