HP LaserJet 3050 All in One Printer - Prohlášení o omezené záruce HP

background image

Prohlášení o omezené záruce HP

VÝROBEK HP

TRVÁNÍ OMEZENÉ ZÁRUKY

HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom

Roční omezená záruka

Společnost HP zaručuje koncovému zákazníkovi, že na žádném hardwaru a příslušenství HP se po dobu
uvedenou výše neprojeví vady materiálu a zpracování, přičemž za počátek této doby je považováno datum nákupu
zákazníkem. Pokud společnost HP obdrží upozornění na takovou vadu v průběhu záruční doby, společnost HP
podle svého uvážení opraví nebo vymění vadný produkt. Vyměněný produkt může být nový nebo s výkonem
odpovídajícím novému produktu.

Společnost HP vám zaručuje, že software HP neselže při provádění programových instrukcí z důvodu vad
materiálu a zpracování po dobu uvedenou výše, je-li software správně instalován a používán, přičemž za počátek
této doby je považováno datum nákupu zákazníkem. Pokud společnost HP obdrží upozornění na takovou vadu
v průběhu záruční doby, společnost HP vymění software, který z důvodu těchto vad neprovádí své programové
instrukce.

Společnost HP nezaručuje, že činnost produktů HP bude nepřerušená nebo bezchybná. Pokud společnost HP
nemůže v rozumné době opravit nebo vyměnit libovolný produkt podle záručních podmínek, máte po neprodleném
vrácení produktu nárok na vrácení kupní ceny.

Produkty společnosti HP mohou obsahovat opravené součásti, které jsou z hlediska provozu ekvivalentní novým
součástem, nebo součásti, které byly krátkodobě použity.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené (a) nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou či kalibrací, (b)
softwarem, rozhraními, součástmi či díly jiných výrobců než HP, (c) neautorizovanou úpravou či chybným použitím,
(d) provozem v prostředí, které neodpovídá podmínkám stanoveným pro daný produkt, nebo (e) nesprávnou
přípravou umístění či údržbou.

VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY JSOU V ROZSAHU DANÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY JEDINÝMI A VÝLUČNÝMI
ZÁRUKAMI; ŽÁDNÁ DALŠÍ ZÁRUKA ČI PODMÍNKA, ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÁ, JIMI NENÍ VYJÁDŘENA ANI Z NICH
NEVYPLÝVÁ. SPOLEČNOST HP SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK ČI PODMÍNEK
PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY A ZPŮSOBILOSTI K URČITÉMU ÚČELU. V některých zemích/
oblastech, státech či provinciích není omezení doby trvání implikované záruky přípustné, tudíž se na vás výše
uvedené omezení či vyloučení nemusí vztahovat. Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonné nároky, přičemž
můžete mít ještě další nároky, které se v jednotlivých zemích/oblastech, státech či provinciích liší. Omezená záruka
společnosti HP platí ve všech zemích/oblastech, kde společnost HP daný produkt uvedla na trh a kde existuje
podpora společnosti HP pro daný produkt. Úroveň záručního servisu se může lišit podle místních standardů.
Společnost HP nebude upravovat tvar, způsobilost ani funkce produktu tak, aby umožnila jeho provoz v zemi/
oblasti, ve které nebylo jeho provozování z právních či regulačních důvodů zamýšleno.

V ROZSAHU DANÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY JSOU NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY UVEDENÉ V TOMTO
PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE JEDINÝMI A VÝLUČNÝMI PROSTŘEDKY KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA. S VÝJIMKOU
VÝŠE UVEDENÝCH OKOLNOSTÍ NEPONESE SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ ZODPOVĚDNOST
ZA ZTRÁTU DAT NEBO ZA PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU ČI ZTRÁTY
DAT) ČI JINÉ ŠKODY, AŤ UŽ VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, SOUDNÍHO SPORU ČI JINAK. V některých
zemích/oblastech, státech či provinciích není vyloučení a omezení náhodných či následných škod přípustné, tudíž
se na vás výše uvedená omezení či vyloučení nemusejí vztahovat.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY OBSAŽENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ, VYJMA ZÁKONEM POVOLENÉHO ROZSAHU,
NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI NEUPRAVUJÍ, ALE DOPLŇUJÍ ZÁVAZNÁ STATUTÁRNÍ PRÁVA PLATNÁ PRO
PRODEJ TOHOTO PRODUKTU KONCOVÝM ZÁKAZNÍKŮM.

378

Dodatek B Servis a podpora

CSWW