HP LaserJet 3050 All in One Printer - Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard

background image

Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard

HP-PRODUCT

DUUR VAN DE BEPERKTE GARANTIE

HP LaserJet 3390/3392 all-in-one

Een jaar beperkte garantie

HP garandeert u, de eindgebruiker en klant, dat de HP-hardware en -accessoires vanaf de datum van aankoop
voor de duur van bovengenoemde garantieperiode vrij zullen zijn van materiaal- en constructiefouten. Indien HP
gedurende de garantieperiode van dergelijke defecten in kennis wordt gesteld, zal HP de defecte producten naar
eigen goeddunken laten repareren of vervangen. Vervangende producten kunnen nieuwe producten zijn of
producten waarvan de prestaties gelijk zijn aan die van nieuwe producten.

HP garandeert het uitblijven van problemen met de programmeeropdrachten van de software van HP vanaf de
datum van aankoop gedurende bovengenoemde periode als gevolg van materiaaldefecten of werkzaamheden,
mits de software naar behoren wordt geïnstalleerd en gebruikt. Indien HP gedurende de garantieperiode van
dergelijke defecten in kennis wordt gesteld, zal HP de software die de programmeeropdrachten niet uitvoert als
gevolg van genoemde defecten vervangen.

HP biedt geen garantie voor een ononderbroken en probleemloze werking van HP-producten. Indien HP niet in
staat is om defecte producten die onder de garantie vallen binnen afzienbare tijd te repareren of te vervangen,
hebt u recht op terugbetaling van de verkoopprijs nadat u het product per omgaande hebt geretourneerd.

HP-producten bevatten mogelijk gerecyclede onderdelen of onderdelen die reeds een aantal keer zijn gebruikt,
maar waarvan de prestaties gelijk zijn aan die van nieuwe onderdelen.

De garantie heeft geen betrekking op defecten die het resultaat zijn van (a) onjuist of onvoldoende onderhoud of
kalibreren, (b) niet door HP geleverde software, interfacing, onderdelen of benodigdheden, (c) onbevoegde
aanpassingen of verkeerd gebruik, (d) gebruik buiten de beschreven omgevingsspecificaties voor het product of
(e) onjuiste voorbereiding of slecht onderhoud van de locatie.

GENOEMDE GARANTIES ZIJN EXCLUSIEF, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE
WETGEVING, EN ER WORDEN GEEN ANDERE SCHRIFTELIJKE NOCH MONDELINGE DANWEL
IMPLICIETE GARANTIES VERSTREKT. HP AANVAARDT MET NAME GEEN IMPLICIETE GARANTIES VAN
VERKOOPBAARHEID, AANVAARDBARE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
Sommige landen/regio's, staten en provincies staan geen beperkingen toe van de lengte van stilzwijgende
garantiebepalingen, zodat het mogelijk is dat de bovengenoemde beperking of uitsluiting niet op u van toepassing
is. Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten en het is mogelijk dat u nog andere rechten geniet die van
land/regio tot land/regio, staat tot staat of van provincie tot provincie kunnen verschillen. De beperkte garantie van
HP is geldig in elk land/elke regio of elke locatie waar HP ondersteuningsdiensten voor dit product heeft en waar
HP dit product heeft uitgebracht. Het niveau van garantieservice dat u ontvangt kan variëren door lokale
bepalingen. Vorm, geschiktheid of functies zullen door HP niet worden aangepast om het product te laten werken
in een land/regio waar het product conform de wet of voorschriften niet voor is bedoeld.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR LOKALE WETGEVING, ZIJN DE RECHTSMIDDELEN IN DEZE
GARANTIEVERKLARING UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN. BEHALVE ZOALS HIERBOVEN
OMSCHREVEN, ZAL HP IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VERLIES VAN GEGEVENS OF
VOOR DIRECTE, UITZONDERLIJKE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN
WINSTDERVING) OF ANDERE SCHADE, ONGEACHT HET FEIT OF DEZE SCHADE BERUST OP
CONTRACT, BENADELING OF ANDERSZIJDS. In sommige landen/regio's, staten en provincies is de uitsluiting
van of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet geldig, zodat het mogelijk is dat de voorgaande
beperking of uitsluiting niet op u van toepassing is.

376

Bijlage B Service en ondersteuning

NLWW

background image

DE GARANTIEBEPALINGEN IN DEZE VERKLARING VORMEN BEHALVE VOOR ZOVER BEPERKT TOT WAT
WETTELIJK IS TOEGESTAAN GEEN UITSLUITING, BEPERKING OF AANPASSING VAN DE WETTELIJKE
RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DIT PRODUCT MAAR ZIJN EEN AANVULLING DAAROP.

NLWW

Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard

377