HP LaserJet 3050 All in One Printer - Korzystanie z kodów billingowych

background image

Korzystanie z kodów billingowych

Po włączeniu funkcji kodów bilingowych użytkownik będzie proszony o podanie kodu bilingowego dla
każdego faksu. Numer bilingowy będzie obciążany za każdą przesłaną stronę faksu. Obejmuje to
wszystkie typy faksów, z wyjątkiem pobieranych na żądanie, przekazywanych lub pobranych do
komputera. W przypadku wysyłania faksów do grup niezdefiniowanych lub przypisanych do numeru
wybierania grupowego numer bilingowy będzie obciążany za każdą stronę pomyślnie wysłaną do
każdego z odbiorców. Aby wydrukować raport zawierający kwotę całkowitą dla każdego kodu
bilingowego, zobacz sekcję

Drukowanie raportu kodów billingowych

.

Fabrycznym ustawieniem domyślnym kodu billingowego jest Wył.. Kodem billingowym może być
dowolna liczba z przedziału od 1 do 250.

Aby zmienić ustawienie kodu billingowego

1.

Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego naciśnij przycisk

Menu

.

2.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Ustawienia faksu, a następnie naciśnij przycisk .

3.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Ustawienia wysyłania faksów, a następnie naciśnij

przycisk .

4.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Kody billingowe, a następnie naciśnij przycisk .

5.

Za pomocą przycisku

<

lub

>

wybierz opcję Wł. lub Wył., a następnie naciśnij przycisk .

Aby korzystać z kodów billingowych

1.

Za pomocą panelu sterowania wprowadź numer telefonu — ręcznie bądź za pomocą klawisza
szybkiego dostępu, kodu szybkiego wybierania lub kodu wybierania grupowego.

2.

Włóż dokument do automatycznego podajnika dokumentów (ADF) lub skanera płaskiego.

3.

Naciśnij przycisk

Uruchom faks

.

4.

Wprowadź kod billingowy, a następnie naciśnij przycisk

Uruchom faks

.

Faks zostanie wysłany i odnotowany w raporcie kodów bilingowych. Informacje na temat drukowania
raportu kodów bilingowych można znaleźć w sekcji

Drukowanie raportu kodów billingowych

.

PLWW

Zaawansowane funkcje i zadania faksowania

93