HP LaserJet 3050 All in One Printer - Książka telefoniczna faksu

background image

Książka telefoniczna faksu

Książka telefoniczna faksu umożliwia dodawanie i usuwanie pojedynczych i grupowych pozycji z listy
szybkiego wybierania, importowanie książek telefonicznych z różnych źródeł oraz aktualizowanie i
edycję listy kontaktów.

Aby dodać pojedynczy kontakt do listy szybkiego wybierania, zaznacz pole wyboru obok numeru
szybkiego wybierania, który chcesz określić. Wpisz nazwę kontaktu w oknie Nazwa kontaktu.
Wpisz numer faksu w oknie Numer faksu. Kliknij przycisk Dodaj/Edytuj.

Aby dodać grupę kontaktów do listy szybkiego wybierania, zaznacz pole wyboru obok numeru
szybkiego wybierania, który chcesz określić. Kliknij opcję Nowa/Edytuj grupę. Kliknij dwukrotnie
nazwę kontaktu na liście po lewej stronie lub zaznacz nazwę po lewej stronie i kliknij odpowiednią
strzałkę, aby przenieść kontakt na listę grupy po prawej stronie. Te same dwie metody można
wykorzystać do przenoszenia nazw z prawej na lewą stronę. Po utworzeniu grupy wpisz jej nazwę
w oknie Nazwa grupy, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby edytować istniejący pojedynczy kod szybkiego wybierania, zaznacz go, klikając w dowolnym
miejscu w wierszu zawierającym nazwę kontaktu, wpisz zmiany w odpowiednich oknach, a
następnie kliknij przycisk Dodaj/Edytuj. Ponadto zmiany można wprowadzać bezpośrednio na
liście w książce telefonicznej, klikając wpis i wpisując zmiany. Upewnij się, że w kolumnie
Wybierz nie jest wstawiony znacznik wyboru.

Aby edytować istniejący kod szybkiego wybierania grupowego, zaznacz go, klikając w dowolnym
miejscu w wierszu zawierającym nazwę grupy, a następnie kliknij przycisk Nowa/Edytuj grupę.
Wprowadź żądane zmiany i kliknij przycisk OK. Nazwę grupy można zmienić bezpośrednio na
liście w książce telefonicznej, klikając pozycję i wpisując żądane zmiany. Upewnij się, że w
kolumnie Wybierz nie jest wstawiony znacznik wyboru.

Aby usunąć kod z listy szybkiego wybierania, zaznacz go i kliknij przycisk Usuń.

Aby przenieść kod szybkiego wybierania, zaznacz go i kliknij przycisk Przenieś albo wybierz opcję
Przenieś i wskaż dany kod w oknie dialogowym. Wybierz opcję Następny pusty wiersz lub określ
numer wiersza, do którego chcesz przenieść kod.

Uwaga

W przypadku wskazania wiersza, który jest zajęty, nowy wpis zastąpi wpis już

istniejący.

PLWW

Faksowanie: Jak to zrobić?

225

background image

Aby importować kontakty z książek telefonicznych programów Lotus Notes, Outlook lub Outlook
Express, kliknij opcję Importuj książkę telefoniczną. Wybierz odpowiedni program, przejdź do
właściwego pliku i kliknij przycisk OK. Można również wybrać pojedyncze wpisy z książki
telefonicznej zamiast importować całą książkę.

Aby wybrać wszystkie pozycje na liście szybkiego wybierania, kliknij nagłówek kolumny
Wybierz.

Numery faksów oprócz cyfr mogą zawierać następujące znaki:

(

)

+

-

*

#

R

W

.

,

<spacja>

Uwaga

Aby zmiany zostały wprowadzone, należy kliknąć przycisk Zastosuj.

Aby uzyskać więcej informacji na temat faksowania, zobacz sekcję

Faks

.

226

Rozdział 11 Jak to zrobić?

PLWW