HP LaserJet 3050 All in One Printer - Konfiguracja z wykorzystaniem domyślnego adresu IP (AutoIP)

background image

Konfiguracja z wykorzystaniem domyślnego adresu IP (AutoIP)

Domyślny adres IP zostanie przypisany za pośrednictwem protokołu AutoIP, jeżeli metody konfiguracji
na serwerze nie powiodą się. Jeśli nie powiedzie się uzyskanie adresu IP za pośrednictwem serwera
DHCP lub BOOTP, urządzenie wielofunkcyjne wykorzystuje technikę adresowania lokalnego do
przypisania unikatowego adresu IP. Adresy lokalne mogą być określane jako AutoIP (automatyczne
adresy IP). Przypisany adres IP powinien należeć do zakresu od 169.254.1.0 do 169.254.254.255
(zwykle określanego jako 169.254/16) i powinien być prawidłowy. Adres może być jednak
modyfikowany, zgodnie z wymaganiami danej sieci, przy użyciu obsługiwanych narzędzi
konfiguracyjnych TCP/IP, jeżeli jest to konieczne. W przypadku adresów lokalnych podsieci nie są
używane. Przypisana zostanie maska podsieci 255.255.0.0, która nie może być zmieniana. Adresy
lokalne nie będą umożliwiały trasowania poza łącze lokalne, a dostęp do Internetu i z Internetu nie
będzie możliwy. Domyślny adres bramy będzie taki sam, jak adres lokalny. Jeżeli zostanie wykryty
duplikat adresu, urządzenie wielofunkcyjne automatycznie ponownie przypisze adres, jeżeli będzie to
konieczne, zgodnie ze standardowymi metodami adresowania lokalnego. Adres IP skonfigurowany na
danym urządzeniu można ustalić, sprawdzając stronę konfiguracji urządzenia. Oczekiwanie na
przekroczenie limitów czasu protokołów serwerowych może potrwać dłuższą chwilę, ale można
przyśpieszyć procedurę AutoIP, wyłączając usługi BOOTP i DHCP w urządzeniu. Można w tym celu
wykorzystać przeglądarkę sieci Web.

PLWW

Konfiguracja protokołu TCP/IP

171