HP LaserJet 3050 All in One Printer - Problemy związane z odbieraniem faksów

background image

Problemy związane z odbieraniem faksów

Skorzystaj z tabeli zamieszczonej w tym rozdziale, aby rozwiązać problemy występujące podczas
odbierania faksów.

Uwaga

Aby urządzenie wielofunkcyjnie działało poprawnie, należy użyć przewodu

telefonicznego, który został dostarczony wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym.

Problem

Prawdopodobna przyczyna

Rozwiązanie

Urządzenie nie odbiera faksów z
telefonu wewnętrznego.

Opcja obsługi telefonu wewnętrznego
może być wyłączona.

Aby uzyskać instrukcje na temat
dokonywania zmian tego ustawienia,
zapoznaj się z sekcją

Udostępnianie

telefonu wewnętrznego do odbierania
faksów

.

Przewód faksowy może być podłączony
nieprawidłowo.

Upewnij się, że przewód faksu jest
prawidłowo podłączony do gniazdka
telefonicznego i urządzenia
wielofunkcyjnego (lub innego sprzętu do
niego podłączonego). Naciśnij kolejno
przyciski 1-2-3 (tylko w trybie wybierania
tonowego), odczekaj trzy sekundy i odłóż
słuchawkę.

Tryb wybierania lub opcja obsługi
telefonu wewnętrznego mogą być
ustawione nieprawidłowo.

Upewnij się, że ustawieniem trybu
wybierania numerów urządzenia
wielofunkcyjnego jest Tonowo. Zobacz
sekcję

Wybór trybu wybierania

tonowego lub impulsowego

. Upewnij

się, że telefon wewnętrzny jest również
skonfigurowany do wybierania
tonowego.

Urządzenie wielofunkcyjne nie reaguje
na nadchodzące faksy

Tryb odbierania może być ustawiony na
tryb Ręczny.

Jeśli ustawieniem trybu odpowiedzi jest
Ręczny, to urządzenie wielofunkcyjne
nie odpowiada na wywołanie.
Odbieranie faksu należy rozpocząć
ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji,
zobacz sekcję

Ustawianie trybu

odbierania

.

Ustawienie liczby dzwonków do
odebrania może być nieprawidłowe.

Sprawdź w konfiguracji ustawienie liczby
sygnałów dzwonka do odebrania. Aby
ustalić, które ustawienie jest potrzebne,
zobacz sekcję

Zmiana ustawienia liczby

sygnałów dzwonka do odebrania

.

Funkcja wzorca dzwonienia może być
włączona, a usługa nie działa, albo też
usługa działa, a ustawienie jest
nieprawidłowe.

Sprawdź funkcję wzorca dzwonienia w
celu upewnienia się, że została
ustawiona prawidłowo. Zobacz sekcję

Zmienianie wzorców dzwonka
(dzwonienie dystynktywne)

.

Przewód faksowy może być podłączony
nieprawidłowo lub jest uszkodzony.

Zapoznaj się z podręczną instrukcją
obsługi, aby sprawdzić instalację.
Upewnij się, że do podłączenia faksu
używasz przewodu dołączonego do
urządzenia wielofunkcyjnego.

362

Rozdział 13 Rozwiązywanie problemów

PLWW

background image

Problem

Prawdopodobna przyczyna

Rozwiązanie

Urządzenie wielofunkcyjne może nie
wykrywać sygnału faksu, gdyż automat
zgłoszeniowy odgrywa komunikat
głosowy.

Nagraj ponownie komunikat automatu
zgłoszeniowego tak, aby na jego
początku były co najmniej dwie sekundy
ciszy.

Do linii telefonicznej podłączono zbyt
wiele urządzeń.

Do linii telefonicznej nie należy
podłączać więcej niż trzech urządzeń.
Spróbuj odłączyć ostatnie podłączone
urządzenie i sprawdź, czy urządzenie
wielofunkcyjne działa. Jeśli nie, odłączaj
urządzenia pojedynczo i ponawiaj próbę
po odłączeniu każdego z nich.

Linia telefoniczna może działać
nieprawidłowo.

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

Zwiększ poziom głośności
urządzenia wielofunkcyjnego, po
czym naciśnij przycisk

Uruchom

faks

na panelu sterowania. Jeśli

słyszysz sygnał wybierania, linia
telefoniczna działa.

Odłącz urządzenie wielofunkcyjne
od gniazdka telefonicznego i
podłącz telefon. Spróbuj
zadzwonić, aby upewnić się, że
linia telefoniczna działa.

Urządzenie wielofunkcyjne nie reaguje
na nadchodzące faksy

Usługa komunikatów głosowych może
powodować konflikt przy odbieraniu
połączeń przez urządzenie
wielofunkcyjne.

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

Wyłącz usługę komunikatów
głosowych.

Przeznacz jedną linię telefoniczną
wyłącznie na połączenia faksowe.

Ustaw tryb odpowiedzi urządzenia
wielofunkcyjnego na Ręczny. W
trybie ręcznym należy samodzielnie
rozpoczynać proces odbierania
faksu. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz sekcję

Ustawianie trybu odbierania

.

Przełącz urządzenie w tryb
automatyczny i zmniejsz
ustawienie liczby sygnałów
dzwonka do odebrania w
urządzeniu do liczby mniejszej niż
liczba sygnałów dzwonka do
odebrania w poczcie głosowej
(zobacz sekcję

Zmiana ustawienia

liczby sygnałów dzwonka do
odebrania

). Urządzenie będzie

odbierać wszystkie połączenia
przychodzące.

Skończył się papier w urządzeniu lub
pamięć urządzenia jest pełna.

Uzupełnij podajnik wejściowy
materiałów. Naciśnij przycisk

.

Urządzenie wielofunkcyjne wydrukuje
wszystkie faksy zapisane w pamięci, po
czym znowu zacznie odbierać faksy.

PLWW

Problemy związane z faksowaniem

363

background image

Problem

Prawdopodobna przyczyna

Rozwiązanie

Faksy nie są drukowane.

Podajnik materiałów jest pusty.

Załaduj materiały. Faksy odebrane w
czasie, gdy podajnik był pusty, są
przechowywane w pamięci. Ich wydruk
następuje po ponownym napełnieniu
podajnika.

Być może wybrano opcję odbierania
faksów na komputerze.

Sprawdź, czy komputer odbiera faksy.
Zobacz sekcję

Wysyłanie i odbieranie

faksów za pomocą komputera

.

Faksy są drukowane na dwóch stronach
zamiast na jednej.

Ustawienie automatycznego
zmniejszenia może być nieprawidłowe.

Włącz ustawienie automatycznego
zmniejszania. Zobacz sekcję

Zmienianie

ustawienia automatycznego
zmniejszania przychodzących faksów

.

Przychodzące faksy mogły być wysłane
na większych materiałach.

Dopasuj ustawienie automatycznego
zmniejszania, aby większe strony mogły
być drukowane na jednej stronie. Zobacz
sekcję

Zmienianie ustawienia

automatycznego zmniejszania
przychodzących faksów

.

Otrzymane faksy są zbyt jasne lub
nadruk znajduje się jedynie na połowie
strony.

Podczas drukowania faksu w urządzeniu
wielofunkcyjnym skończył się toner.

Urządzenie przechowuje ostatnio
wydrukowane faksy. (Ilość dostępnej
pamięci decyduje o liczbie zapisanych
faksów, które można wydrukować
ponownie). Jak najszybciej wymień
kasetę drukującą i ponownie wydrukuj
faks. Zobacz sekcję

Ponowne

drukowanie faksów

.

Odebrany faks jest zbyt jasny.

Skontaktuj się z nadawcą i poproś go o
ponowne przesłanie faksu po zmianie
ustawień.