HP LaserJet 3050 All in One Printer - Słownik

background image

Słownik

ADF Automatyczny podajnik dokumentów. Podajnik ADF jest wykorzystywany do automatycznego podawania
oryginałów do urządzenia w celu kopiowania, skanowania lub faksowania.

DIMM Dwurzędowy moduł pamięci (Dual Inline Memory Module),mały układ zawierający pamięć. Pojedynczy
liniowy moduł pamięci (SIMM) ma 32-bitową ścieżkę dostępu do pamięci, natomiast DIMM ma ścieżkę 64-bitową.

DSL Cyfrowa linia abonencka, technologia umożliwiająca szybkie, bezpośrednie połączenie z Internetem za
pośrednictwem linii telefonicznej.

dzwonienie dystynktywne Usługa oferowana przez niektóre firmy telefoniczne w pewnych krajach/regionach,
umożliwiająca ustawienie dwóch lub trzech numerów telefonów dla jednej linii telefonicznej. Każdy numer telefonu
posiada inny wzorzec dzwonienia, więc faks może zostać skonfigurowany w taki sposób, aby rozpoznawał
określony wzorzec dzwonienia dla numeru faksu.

e-mail (poczta elektroniczna) Skrót od poczty elektronicznej. Oprogramowanie, które można wykorzystać do
elektronicznego przesyłania dokumentów przy użyciu sieci komunikacyjnej.

faks Skrót od słowa „faksymile”. Elektroniczne kodowanie drukowanej strony oraz transmisja strony
elektronicznej za pomocą linii telefonicznej. Oprogramowanie urządzenia potrafi wysyłać dane do elektronicznych
programów faksowych wymagających modemu oraz oprogramowania faksowego.

format pliku Sposób, w jaki zawartość pliku jest organizowana przez program lub grupę programów.

funkcje faksu Zadania związane z faksem, wykonywane z panelu sterowania lub z oprogramowania, które
wpływają tylko na bieżące zadanie lub są wykonywane jednorazowo przed powrotem urządzenia do stanu
gotowości, jak na przykład czyszczenie pamięci. Funkcje te są dostępne w odpowiednich sekcjach menu panelu
sterowania.

HP Director Ekran oprogramowania używany podczas pracy z dokumentami. Jeżeli dokument zostanie
załadowany do automatycznego podajnika dokumentów (ADF), a komputer jest podłączony bezpośrednio do
urządzenia, program HP Director jest wyświetlany na ekranie komputera, umożliwiając rozpoczęcie faksowania,
kopiowania lub skanowania dokumentu.

HP ToolboxFX Program HP ToolboxFX jest stroną sieci Web, otwieraną w przeglądarce internetowej,
zapewniającą dostęp do narzędzi do zarządzania urządzeniem i usuwania problemów z nim związanych oraz do
wbudowanego serwera internetowego i dokumentacji urządzenia. Program HP ToolboxFX nie obsługuje
systemów operacyjnych Windows 98, Windows Me ani Macintosh.

ISDN Integrated Services Digital Network (ISDN) stanowi pakiet międzynarodowych standardów całkowicie
cyfrowej komunikacji, realizowanej za pośrednictwem publicznej sieci telefonicznej.

kontrast Różnica pomiędzy jasnymi a ciemnymi obszarami obrazu. Im niższa wartość liczbowa, tym bardziej
odcienie będą zbliżone. Im wyższa wartość liczbowa, tym bardziej odcienie będą się różnić od siebie.

PLWW

Słownik

425

background image

łącze Połączenie programu lub urządzenia używanego do wysyłania informacji z oprogramowania urządzenia
z innymi programami, takimi jak poczta elektroniczna, faks elektroniczny i łącza programu OCR (optycznego
rozpoznawania pisma).

osobna linia Pojedyncza linia telefoniczna, używana wyłącznie do głosowych połączeń telefonicznych lub
wyłącznie do połączeń faksowych.

pikseli na cal (ppi) Miara rozdzielczości używana przy skanowaniu. Zazwyczaj większa liczba pikseli na cal
oznacza większą rozdzielczość, wyraźniejsze szczegóły obrazu oraz większy rozmiar pliku.

półton Rodzaj obrazu, który symuluje odcienie szarości poprzez zmianę liczby punktów. Obszary o większym
nasyceniu koloru składają się z większej liczby punktów, natomiast obszary o mniejszym nasyceniu składają się
z mniejszej liczby punktów.

program OCR (do optycznego rozpoznawania pisma) Program OCR zamienia elektroniczny obraz tekstu,
taki jak zeskanowana strona dokumentu, na postać tekstową, którą może wykorzystać edytor tekstu, arkusz
kalkulacyjny lub programy bazy danych.

prywatna centrala rozdzielcza (PBX) Niewielki telefoniczny system przełączający, zwykle wykorzystywany
przez duże firmy lub uniwersytety, służący do łączenia wszystkich wewnętrznych aparatów telefonicznych w
obrębie organizacji. System PBX umożliwia łączenie się z publiczną komutowaną siecią telefoniczną (PSTN) i
może być systemem z wybieraniem ręcznym lub automatycznym, w zależności od metody odbierania i
przyjmowania połączeń przychodzących przez telefony wewnętrzne. Zwykle sprzęt należy do klienta i nie jest
dzierżawiony od firmy telekomunikacyjnej.

przecinek (,) Przecinek w sekwencji wybierania numeru powoduje wstawienie w tym miejscu przerwy w
wybieranym numerze faksu.

przeglądarka Skrót od przeglądarki sieci Web, oprogramowania używanego do wyszukiwania i otwierania stron
sieci Web.

publiczna komutowana sieć telefoniczna (PSTN) Ogólnoświatowa komutowana sieć telefoniczna lub część
tej sieci. Użytkownicy otrzymują unikatowe numery, umożliwiające połączenie z siecią PSTN przez lokalne firmy
telekomunikacyjne. Często zwrot ten odnosi się do danych lub innych usług nietelefonicznych przenoszonych
drogą początkowo ustaloną przy użyciu normalnego sygnału telefonicznego, oraz zwykłych międzymiastowych
obwodów telefonicznych.

punktów na cal (dpi) Miara rozdzielczości używana przy drukowaniu. Zazwyczaj większa liczba punktów na cal
oznacza większą rozdzielczość, wyraźniejsze szczegóły obrazu oraz większy rozmiar pliku.

Readiris Program do optycznego rozpoznawania tekstu (OCR) opracowany przez firmę I.R.I.S., dołączony do
oprogramowania urządzenia.

rozdzielczość Ostrość obrazu, podana w punktach na cal (dpi). Im wyższa jest wartość dpi, tym wyższa jest
rozdzielczość.

skala szarości Odcienie szarości, które przedstawiają jasne i ciemne obszary obrazu po zamianie obrazów
kolorowych na obrazy w skali szarości; kolory są przedstawiane za pomocą różnych odcieni szarości.

sortowanie Proces drukowania zadań wielostronicowych w zestawach. Po wybraniu opcji sortowania
urządzenie wydrukuje cały zestaw stron przed rozpoczęciem drukowania dodatkowych kopii. W przeciwnym
wypadku urządzenie drukuje określoną liczbę kopii jednej strony przed rozpoczęciem drukowania następnych
stron.

sterownik drukarki Sterownik urządzenia jest programem umożliwiającym aplikacjom dostęp do funkcji
urządzenia. Sterownik urządzenia zamienia polecenia formatowania z danego programu (takie jak podział strony
lub rodzaj czcionki) na język urządzenia (taki jak PostScript lub PCL), a następnie wysyła plik do urządzenia.

426

Słownik

PLWW

background image

TWAIN Standard przemysłowy dla skanerów i oprogramowania. Korzystając ze skanera zgodnego ze
standardem TWAIN oraz z programu zgodnego ze standardem TWAIN można rozpocząć skanowanie
bezpośrednio z danego programu.

URL Jednolity lokalizator zasobów (Uniform Resource Locator), adres globalny dokumentów i zasobów w sieci
Internet. Pierwsza część adresu oznacza wykorzystywany protokół, druga określa adres IP lub nazwę domeny,
gdzie zasób się znajduje.

urządzenie wielofunkcyjne Oznaczenie wszystkich urządzeń firmy HP, które mogą wykonywać kilka funkcji,
np. drukowanie, faksowanie, kopiowanie i skanowanie.

USB Uniwersalna magistrala szeregowa (Universal Serial Bus – USB) jest standardem opracowanym przez USB
Implementers Forum, Inc. do łączenia komputerów z urządzeniami peryferyjnymi. Standard USB jest
przeznaczony do równoczesnego podłączania wielu urządzeń peryferyjnych do jednego portu USB komputera.

ustawienia faksu Pozycje związane z faksem, które po ustawieniu lub modyfikacji nie zmieniają się do czasu
ich ponownej modyfikacji. Przykładem może być ustawienie liczby powtórzeń wybierania zajętego numeru.
Ustawienia te są dostępne w odpowiedniej sekcji menu panelu sterowania.

WIA WIA (Windows Imaging Architecture) jest to architektura przesyłania obrazu dostępna w systemach
Windows Me oraz Windows XP. Skanowanie może zostać zainicjowane z tych systemów operacyjnych poprzez
wykorzystanie skanera zgodnego ze standardem WIA.

wspólna linia Pojedyncza linia telefoniczna używana do połączeń głosowych i faksowych.

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Urządzenie, które chroni źródło zasilania i linie komunikacyjne przed
skokami napięcia.

znaki wodne Znak wodny dodaje tekst w tle do drukowanego dokumentu. Na przykład słowo „Poufne” można
wydrukować w tle dokumentu, aby zaznaczyć, że dany dokument jest poufny. Wyboru można dokonać spośród
zbioru wcześniej określonych znaków wodnych, w których można zmienić czcionkę, rozmiar, pochylenie oraz styl.
Urządzenie może również umieszczać znak wodny jedynie na pierwszej stronie lub na wszystkich stronach.

PLWW

Słownik

427

background image

428

Słownik

PLWW