HP LaserJet 3050 All in One Printer Hjälp

background image

HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/3392

Användarhandbok för allt-i-ett-enhet

background image
background image

HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/3392

allt-i-ett

Användarhandbok

background image

Copyright och licens

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, LP

Mångfaldigande, anpassning eller
översättning utan föregående skriftligt
tillstånd är förbjudet, utom i de fall som
upphovsrättslagstiftningen medger.

Denna information kan komma att ändras
utan föregående meddelande.

De enda garantierna för HP-produkterna och
-tjänsterna fastställs i de uttryckliga garantier
som medföljer produkterna och tjänsterna.
Inget i detta dokument ska tolkas som att det
utgör en ytterligare garanti. HP kan inte
hållas ansvarigt för tekniska fel, korrekturfel
eller utelämnanden i dokumentet.

Artikelnummer Q6500-90941

Utgåva 1, 4/2006

Varumärken

Adobe Photoshop® och PostScript® är
varumärken som tillhör Adobe Systems
Incorporated.

Corel® är ett varumärke eller ett registrerat
varumärke som tillhör Corel Corporation eller
Corel Corporation Limited.

Linux är ett registrerat varumärke i USA och
tillhör Linus Torvalds.

Microsoft®, Windows®, Windows NT® och
Windows® XP är registrerade varumärken i
USA och tillhör Microsoft Corporation.

UNIX® är ett registerat varumärke som tillhör
The Open Group.

ENERGY STAR® och logotypen ENERGY
STAR® är registrerade varumärken i USA
och tillhör United States Environmental
Protection Agency.

background image

Innehåll

1 Grundläggande information om allt-i-ett-enheten

Konfigurationer för allt-i-ett-enheten ......................................................................................................2

HP LaserJet 3050 allt-i-ett ....................................................................................................2
HP LaserJet 3052/3055 allt-i-ett ...........................................................................................3
HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett ...........................................................................................4

All-i-ett-funktioner ..................................................................................................................................5
Komponenter för allt-i-ett-enheten .........................................................................................................7

HP LaserJet 3050 allt-i-ett komponenter ..............................................................................7

Framsida ..............................................................................................................7
Baksida ................................................................................................................7
Gränssnittsportar ..................................................................................................8
Kontrollpanel ........................................................................................................8

HP LaserJet 3052/3055 allt-i-ett komponenter .....................................................................9

Framsida ..............................................................................................................9
Baksida ................................................................................................................9
Gränssnittsportar ................................................................................................10
Kontrollpanel ......................................................................................................10

HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett komponenter ...................................................................11

Framsida ............................................................................................................11
Baksida ..............................................................................................................11
Gränssnittsportar ................................................................................................12
Kontrollpanel ......................................................................................................12

2 Programvara

Programinstallation ..............................................................................................................................14

Normal installation ..............................................................................................................14
Minimiinstallation ................................................................................................................14

Skrivardrivrutiner .................................................................................................................................15

Skrivardrivrutiner som kan användas .................................................................................15
Ytterligare drivrutiner ..........................................................................................................15
Installera rätt skrivardrivrutin ...............................................................................................16
Hjälp om skrivardrivrutiner (Windows) ................................................................................16
Få åtkomst till skrivardrivrutinerna ......................................................................................17
Vilka andra program finns tillgängliga? ...............................................................................17

Programvara för Windows ...................................................................................................................18

Programvarukomponenter för Windows .............................................................................18

HP ToolboxFX ....................................................................................................18
Inbäddad webbserver (EWS) .............................................................................18

Använda Lägg till eller ta bort program vid avinstallation ...................................................18

SVWW

iii

background image

Programvara för Macintosh .................................................................................................................19

HP Director .........................................................................................................................19
Konfigurationsenhet för Macintosh (Mac OS X V10.3 och Mac OS X V10.4) ....................19
PDEs (Mac OS X V10.3 och Mac OS X V10.4) ..................................................................20
Installera programvara för Macintosh .................................................................................20

Installera Macintosh-programvara för utskriftssystem för direkta anslutningar
(USB) .................................................................................................................20
Installera utskriftssystemprogramvaran för nätverk, Macintosh .........................21

Ta bort programvaran från operativsystem, Macintosh ......................................................21

3 Materialspecifikationer

Allmänna riktlinjer ................................................................................................................................24
Välja papper och annat material ..........................................................................................................24

HP-material .........................................................................................................................24
Material att undvika .............................................................................................................25
Material som kan skada allt-i-ett-enheten ...........................................................................25

Riktlinjer för att använda material ........................................................................................................26

Papper ................................................................................................................................26
Etiketter ...............................................................................................................................27

Etiketternas utförande ........................................................................................27

OH-film ................................................................................................................................27
Kuvert .................................................................................................................................28

Kuvertens utförande ...........................................................................................28
Kuvert med dubbelsidiga sömmar ......................................................................28
Kuvert med självhäftande remsor eller flikar ......................................................29
Förvaring av kuvert ............................................................................................29

Kartong och tjockt material .................................................................................................29

Kartongpapperets utförande ..............................................................................29
Riktlinjer för kartongpapper ................................................................................29

Brevpapper och förtryckta blanketter ..................................................................................30

Papperstjocklekar och pappersstorlekar som kan användas ..............................................................31
Utskrifts- och förvaringsmiljö ...............................................................................................................34

4 Använda allt-i-ett-enheten

Lägga i material i inmatningsfacken ....................................................................................................36

Lägga i dokument som ska faxas, kopieras eller skannas .................................................36
Fylla på inmatningsfack, HP LaserJet 3050/3052/3055 allt-i-ett .........................................38

Prioritetsinmatningsfack .....................................................................................38
Inmatningsfack för 250 ark (fack 1) ....................................................................38

Fylla på inmatningsfack, HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett ..................................................39

Prioritetsinmatningsfack (fack 1) ........................................................................39
Inmatningsfack för 250 ark (fack 2 eller extrafack 3) .........................................39

Kontrollera utskrifter ............................................................................................................................40

Prioritet för skrivarinställningar ...........................................................................................40
Välja en källa ......................................................................................................................40
Välja en typ och storlek .......................................................................................................40

Använda kontrollpanelen på allt-i-ett-enheten .....................................................................................41

Ändra språk på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel .................................................................41
Ändra standardstorlek och -typ för material ........................................................................41

Ändra standardstorleken för papper ...................................................................41

iv

SVWW

background image

Ändra standardtypen för papper ........................................................................42
Ändra standardkonfigurationen för fack .............................................................42

Använda allt-i-ett-enhetens volymkontroller ........................................................................43

Ändra volymen för alarm ....................................................................................43
Ändra volymen för fax ........................................................................................43
Ändra faxens ringsignalsvolym ..........................................................................44
Ändra knapptryckningsvolymen på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel ..................44

5 Skriva ut

Använda funktioner i skrivardrivrutinen för Windows ..........................................................................46

Skapa och använda snabbinställningar ..............................................................................46
Skapa och använda vattenstämplar ...................................................................................47
Ändra storlek på dokument .................................................................................................47
Ange en egen pappersstorlek från skrivardrivrutinen .........................................................48
Använda annat papper och skriva ut omslag ......................................................................48
Skriva ut en tom första eller sista sida ................................................................................48
Flera sidor på ett pappersark ..............................................................................................49
Skriva ut på båda sidorna ...................................................................................................49

Så här skriver du ut på båda sidor automatiskt (HP LaserJet 3390/3392 allt-
i-ett) ....................................................................................................................49
Så här skriver du ut på båda sidor manuellt (HP LaserJet 3050/3052/3055
allt-i-ett) ..............................................................................................................50
Skriva ut på båda sidorna manuellt (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett) ..............52

Använda funktioner i skrivardrivrutinen för Macintosh .........................................................................53

Skapa och använda förinställningar i Mac OS X V10.3 och Mac OS X V10.4 ...................53
Skriva ut ett försättsblad (Macintosh) .................................................................................54
Skriva ut flera sidor på ett pappersark (Macintosh) ............................................................54
Skriva ut på båda sidorna (Macintosh) ...............................................................................55

Skriva ut på båda sidorna automatiskt (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett) .........55
Så här skriver du ut på båda sidor manuellt (HP LaserJet 3050/3052/3055
allt-i-ett) ..............................................................................................................55
Så här skriver du ut på båda sidor manuellt (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett)
(Macintosh) ........................................................................................................57

Välja en utmatningsplats (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett) ...............................................................58
Skriva ut på specialmaterial ................................................................................................................59

Skriva ut på specialmaterial (HP LaserJet 3050/3052/3055 allt-i-ett) .................................59
Skriva ut på specialmaterial (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett) ..........................................60
OH-film och etiketter ...........................................................................................................61
Material och kartong i specialstorlek ...................................................................................61
Färgat papper .....................................................................................................................61
Kuvert .................................................................................................................................62
Tjockt papper ......................................................................................................................62
Brevpapper och förtryckta blanketter ..................................................................................62

Avbryta en utskrift ................................................................................................................................63

6 Faxa

Grundläggande faxfunktioner och -åtgärder ........................................................................................66

Kontrollpanelens faxknappar ..............................................................................................66
Ange faxinställningar ..........................................................................................................66

Ange tid och datum ............................................................................................67

SVWW

v

background image

Ställa in faxhuvudet ............................................................................................67

Skicka fax ...........................................................................................................................68
Ringa upp manuellt .............................................................................................................71
Manuell återuppringning .....................................................................................................72

Återuppringning manuellt ...................................................................................72

Avbryta ett fax .....................................................................................................................73

Avbryta den aktuella faxsändningen ..................................................................73
Så här avbryter du ett fax med hjälp av faxstatus ..............................................73

Ändra standardinställning för ljust/mörkt (kontrast) ............................................................73
Ändra inställningen för upplösning ......................................................................................74
Ändra standardinställningen för glasstorlek ........................................................................75
Välja uppringning med ton- eller pulsval .............................................................................75
Ändra inställningarna för återuppringning ...........................................................................76
Ändra inställningarna för automatisk förminskning av inkommande fax .............................77
Spärra eller ta bort spärr för faxnummer .............................................................................78

Avancerade faxfunktioner och -åtgärder .............................................................................................79

Använda kortnummer, snabbvalsknappar och gruppkortnummer ......................................79

Använda uppringningstecken .............................................................................79

Så här infogar du en paus .................................................................79

Programmera eller ändra kortnummer och snabbvalsknappar snabbt ..............80
Ta bort kortnummer och snabbvalsknappar .......................................................81
Programmera kortnummer och snabbvalsknappar snabbt ................................81
Hantera gruppkortnummer .................................................................................82

Ställa in gruppkortnummer ................................................................82
Så här tar du bort gruppkortnummer .................................................82
Så här tar du bort en person från ett gruppkortnummer ....................83
Så här tar du bort alla snabbval i telefonboken .................................83

Infoga ett uppringningsprefix ..............................................................................................84
Skicka ett fördröjt fax ..........................................................................................................85
Använda betalningskoder ...................................................................................................86
Skriva ut fax en gång till ......................................................................................................87
Automatisk dubbelsidig utskrift (duplex) av mottagna fax (endast för HP LaserJet
3390/3392 allt-i-ett) .............................................................................................................88
Tömma sparade fax ............................................................................................................88
Använda vidarebefordran av fax .........................................................................................89
Använda faxbegäran (pollning) ...........................................................................................89
Ändra inställning för avkänning av tyst signal .....................................................................90
Stämpla mottagna fax .........................................................................................................90
Ställa in felkorrigering för fax ..............................................................................................91
Ändra V.34-inställningen .....................................................................................................91
Ändra inställningarna för ljudvolymen .................................................................................92

Ändra volymen för faxljud (linjeövervakare) (HP LaserJet 3050 allt-i-ett) ..........92
Ändra volymen för faxljud (linjeövervakare) (HP LaserJet 3055/3390/3392
allt-i-ett) ..............................................................................................................92
Ändra ringsignalsvolymen ..................................................................................92

Faxloggar och rapporter ......................................................................................................................93

Skriva ut faxaktivitetsloggen ...............................................................................................93
Skriva ut en faxsamtalsrapport ...........................................................................................94
Ange utskriftstider för faxsamtalsrapporten ........................................................................94
Inkludera den första sidan i varje fax i faxrapporten ...........................................................95

vi

SVWW

background image

Skriva ut en snabbvalsrapport ............................................................................................95
Skriva ut betalningskodsrapporten .....................................................................................95
Skriva ut en lista över spärrade faxnummer .......................................................................96
Skriva ut alla faxrapporter ...................................................................................................96

Skicka och ta emot fax med en dator ..................................................................................................97
Andra sätt att konfigurera dina fax ....................................................................................................100

Ta emot fax när du hör faxtoner .......................................................................................100
Ställa in svarsläge .............................................................................................................100
Ändra ringsignalsmönster (särskild ringsignal) .................................................................102
Ändra inställningen för antalet ringsignaler före svar ........................................................103

Använda inställningen ringsignaler före svar ...................................................103
Ställa in antalet ringsignaler före svar ..............................................................103

Skicka ett fax genom att ringa upp från en anknytning .....................................................104
Ändra inställning för avkänning av kopplingston ...............................................................104
Ta emot fax på en delad telefonlinje .................................................................................105

Ta emot fax när faxtoner hörs ..........................................................................105

Göra en anknytning tillgänglig för faxmottagning ..............................................................105
Ansluta allt-i-ett-enheten till en telefonlinje (HP LaserJet 3050/3055 allt-i-ett) .................106
Ansluta allt-i-ett-enheten till en telefonlinje (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett) .................107

Ansluta ytterligare enheter ................................................................................................................109

Använda en separat faxlinje .............................................................................................109
Använda en delad telefonlinje ...........................................................................................109
Ansluta ytterligare enheter till HP LaserJet 3050/3055 allt-i-ett ........................................110
Ansluta ytterligare enheter till HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett ........................................113

7 Kopiera

Starta kopiering .................................................................................................................................116
Avbryta kopiering ...............................................................................................................................117
Justera kopieringskvaliteten ..............................................................................................................118
Justera inställningen för ljusare/mörkare (kontrast) ..........................................................................119
Förminska eller förstora kopior ..........................................................................................................120

Justera kopieringsstorleken ..............................................................................................120

Ändra antalet kopior ..........................................................................................................................122
Ändra inställning för sortering av kopior ............................................................................................123
Kopiera på material av olika typer och storlekar ...............................................................................124
Kopiera dubbelsidiga dokument (HP LaserJet 3050 allt-i-ett) ...........................................................126
Kopiera dubbelsidiga dokument (HP LaserJet 3052/3055 allt-i-ett) ..................................................127
Använda automatisk dubbelsidig utskrift (duplex) för att kopiera dokument (HP LaserJet
3390/3392 allt-i-ett) ...........................................................................................................................128
Ändra val av fack (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett) .........................................................................130
Kopiera foton och böcker (endast för HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 allt-i-ett) .........................131
Visa kopieringsinställningar (endast för HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett) ........................................133

8 Skanna

Olika skanningsmetoder ....................................................................................................................136
Skanna från allt-i-ett-enhetens kontrollpanel (Windows) ...................................................................137

Programmera Skanna till-knappen ...................................................................................137
Skapa, ändra eller ta bort destinationer ............................................................................138
Skanna till e-post ..............................................................................................................138
Skanna till en fil .................................................................................................................139

SVWW

vii

background image

Skanna till andra program .................................................................................................139

Skanna med HP LaserJet Scan (Windows) ......................................................................................140
Skanna från allt-i-ett-enheten och HP Director (Macintosh) ..............................................................141

Skanna till e-post ..............................................................................................................141
Skanna till en fil .................................................................................................................141
Skanna till ett program ......................................................................................................142
Skanna en sida i taget ......................................................................................................142

Avbryta en skanning ..........................................................................................................................142
Skanna med annan programvara ......................................................................................................143

Använda TWAIN- och WIA-kompatibelt program .............................................................143

Skanna från ett TWAIN-kompatibelt program ..................................................143

Skanna från ett TWAIN-kompatibelt program ..................................143

Skanna från WIA-kompatibelt program (endast Windows XP) ........................143

Skanna från ett WIA-kompatibelt program ......................................143

Skanna ett fotografi eller en bok ........................................................................................................144
Skanna med hjälp av OCR-program (Optical Character Recognition) ..............................................145

Readiris .............................................................................................................................145

Skannerupplösning och färg ..............................................................................................................146

Riktlinjer för upplösning och färg ......................................................................................147
Färg ..................................................................................................................................147

Rengöra skannerglaset .....................................................................................................................148

9 Nätverk

Konfigurera allt-i-ett-enheten och använd den på nätverket (endast för HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 allt-i-ett) .........................................................................................................150

Konfigurera allt-i-ett-enheten för anslutning med nätverksport .........................................150
Konfigurera allt-i-ett-enheten för delad direktanslutning ...................................................151
Ändra från en direktansluten delad allt-i-ett-enhet till en anslutning med
nätverksport ......................................................................................................................152

Använda den inbäddade webbservern eller HP ToolboxFX ..............................................................153
Ange ett lösenord för nätverket .........................................................................................................153
Använda allt-i-ett-enhetens kontrollpanel ..........................................................................................154

Nätverkskonfigurationssida ...............................................................................................154
Konfigurationssida ............................................................................................................154
IP-konfiguration .................................................................................................................154

Manuell konfiguration .......................................................................................154
Automatisk konfiguration ..................................................................................155

Inställningar för länkhastighet och duplex .........................................................................155

Nätverksprotokoll som stöds .............................................................................................................156
TCP/IP-konfiguration .........................................................................................................................158

Serverbaserad, AutoIP, och manuell TCP/IP-konfiguration ..............................................158
Serverbaserad TCP/IP-konfiguration ................................................................................158
Standardkonfiguration för IP-adress (AutoIP) ...................................................................158
TCP/IP-konfigurationsverktyg ...........................................................................................159

Använda DHCP .................................................................................................................................159

UNIX-system .....................................................................................................................159
Windows-system ...............................................................................................................160

Windows NT 4.0-server ....................................................................................160
Windows 2000-server ......................................................................................162

NetWare-system ...............................................................................................................163

viii

SVWW

background image

Avbryta DHCP-konfiguration .............................................................................................163

Använda BOOTP ...............................................................................................................................164

Varför ska du använda BOOTP? ......................................................................................164
BOOTP på UNIX ...............................................................................................................165

System som använder NIS (Network Information Service) ..............................165
Konfigurera BOOTP-servern ............................................................................165
Poster i filen Bootptab ......................................................................................165

Konfiguration för LPD-utskrift ............................................................................................................167

Inledning ...........................................................................................................................167

Om LPD ...........................................................................................................168
Krav för att konfigurera LPD .............................................................................169

LPD-inställningar, översikt ................................................................................................169

Steg 1. Ställ in IP-parametrar ...........................................................................169
Steg 2. Ställ in skrivarköer ...............................................................................169
Steg 3. Skriv ut en testfil ..................................................................................169

LPD på UNIX-system ........................................................................................................170

Konfigurera skrivarköer för BSD-baserade system ..........................................170
Exempel: Printcap-post ....................................................................................170
Exempel: Skapa en spoolerkatalog ..................................................................171
Konfigurera utskriftsköer med SAM (HP-UX-system) ......................................171
Skriva ut en testfil .............................................................................................172

LPD på Windows NT/2000-system ...................................................................................173

Installera programvara för TCP/IP (Windows NT) ............................................173
Konfigurera en nätverksansluten allt-i-ett-enhet för Windows 2000-
system. .............................................................................................................175
Konfigurera en nätverksansluten allt-i-ett-enhet för Windows NT 4.0-system. 176
Kontrollera konfigurationen ..............................................................................176
Utskrift från Windows-klienter ..........................................................................176

LPD på Windows XP-system ............................................................................................177

Lägga till valfria nätverkskomponenter i Windows ...........................................177
Konfigurera en nätverksansluten LPD-allt-i-ett-enhet ......................................177

Lägga till en ny LPD för allt-i-ett-enheten ........................................177
Skapa en LPR-port för en installerad allt-i-ett-enhet .......................178

TCP/IP ...............................................................................................................................................179

Inledning ...........................................................................................................................179

IP (Internet Protocol) ........................................................................................179
TCP (Transmission Control Protocol) ..............................................................179
UDP (User Datagram Protocol) ........................................................................179

IP-adress ..........................................................................................................................180

IP address: nätverksdel ....................................................................................180
IP address: värddel ..........................................................................................180
IP-adress, struktur och klass ............................................................................180

Konfigurera IP-parametrar ................................................................................................181

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) .................................................181
BOOTP .............................................................................................................181

Delnät ...............................................................................................................................182

Delnätsmask ....................................................................................................182

Gateways ..........................................................................................................................182

Standard-gateway ............................................................................................182

SVWW

ix

background image

10 Häftningsenhet (endast HP LaserJet 3392 allt-i-ett)

Häftningsenhet ..................................................................................................................................184
Fylla på häftklamrar ...........................................................................................................................185
Använda häftningsenheten ................................................................................................................187
Rensa material som fastnat i häftningsenheten ................................................................................189

11 Hur gör jag?

Skriva ut: Hur gör jag? .......................................................................................................................192

Ändra allt-i-ett-enhetens utskriftsinställningar, t.ex. volym eller utskriftskvalitet, i
HP ToolboxFX ..................................................................................................................192
Skriva ut på båda sidorna (Windows) ...............................................................................193

Så här skriver du ut på båda sidor automatiskt (HP LaserJet 3390/3392 allt-
i-ett) ..................................................................................................................193
Så här skriver du ut på båda sidor manuellt (HP LaserJet 3050/3052/3055
allt-i-ett) ............................................................................................................193
Så här skriver du ut på båda sidor manuellt (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett) 195

Skriva ut på båda sidorna (Macintosh) .............................................................................196

Så här skriver du ut på båda sidor automatiskt (HP LaserJet 3390/3392 allt-
i-ett) ..................................................................................................................196
Så här skriver du ut på båda sidor manuellt (HP LaserJet 3050/3052/3055
allt-i-ett) ............................................................................................................197
Så här skriver du ut på båda sidor manuellt (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett)
(Macintosh) ......................................................................................................198

Använda facket för enarksmatning (fack 1) ......................................................................198
Skriva ut på specialmaterial ..............................................................................................199

Skriva ut på specialmaterial (HP LaserJet 3050/3052/3055 allt-i-ett) ..............199
Skriva ut på specialmaterial (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett) .......................200
OH-film och etiketter ........................................................................................201
Material och kartong i specialstorlek ................................................................201
Färgat papper ...................................................................................................201
Kuvert ...............................................................................................................201
tjockt papper .....................................................................................................202
Brevpapper och förtryckta formulär ..................................................................202

Fax: Hur gör jag? ...............................................................................................................................203

Använda installationsguiden .............................................................................................203
Skicka ett fax från allt-i-ett-enheten ..................................................................................203
Skriva ut fax en gång till ....................................................................................................204
Skriva ut faxaktivitetsloggen .............................................................................................205
Vidarebefordra mottagna fax till annat faxnummer ...........................................................206
Skicka och ta emot fax med en dator ...............................................................................207
Lägga till eller ta bort en kontaktperson ............................................................................209
Så här tar du bort kortnummer och snabbvalsknappar .....................................................210
Faxkatalog ........................................................................................................................210
Så här programmerar du eller ändrar kortnummer och snabbvalsknappar ......................212
Skapa en ny grupplista .....................................................................................................213

Ställa in gruppkortnummer ...............................................................................213
Så här tar du bort gruppkortnummer ................................................................214
Så här tar du bort en person från ett gruppkortnummer ...................................214
Så här tar du bort alla snabbval i telefonboken ................................................215

Importera kontaktpersoner från en annan källa ................................................................215

x

SVWW

background image

Ändra standardinställning för ljust/mörkt (kontrast) ..........................................................216
Ändra inställningen för upplösning ....................................................................................217
Använda kontrollpanelknapparna på allt-i-ett-enheten .....................................................218
Ange text från kontrollpanelen ..........................................................................................218

Kopiera: Hur gör jag? ........................................................................................................................219

Kopiera dubbelsidiga dokument (HP LaserJet 3050 allt-i-ett) ..........................................219
Kopiera dubbelsidiga dokument (HP LaserJet 3052/3055 allt-i-ett-enhet) .......................220
Använda automatisk dubbelsidig utskrift (duplex) för att kopiera dokument (HP LaserJet
3390/3392 allt-i-ett) ...........................................................................................................221
Förminska eller förstora kopior .........................................................................................223

Justera kopians storlek ....................................................................................223

Justera inställningen för ljusare/mörkare (kontrast) ..........................................................224
Ändra inställning för sortering av kopior ...........................................................................225
Ändra kopieringskvaliteten ................................................................................................226
Kopiera på material av annan typ och storlek ...................................................................227
Ändra val av fack (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett) ........................................................228
Ändra antalet kopior ..........................................................................................................229

Skanna: Hur gör jag? ........................................................................................................................230

Använda HP LaserJet Skanna ..........................................................................................230
Skanna från allt-i-ett-enhetens kontrollpanel ....................................................................230
Programmera allt-i-ett-enhetens Skanna till-knapp ..........................................................231
Skapa, ändra eller ta bort destinationer ............................................................................231
Skanna till e-post ..............................................................................................................232
Skanna till en mapp ..........................................................................................................232

Nätverk: Hur gör jag? ........................................................................................................................233

Ställa in och använda allt-i-ett-enheten i ett nätverk .........................................................233

Så här konfigurerar du allt-i-ett-enheten för anslutning med nätverksport
(direktläge eller peer-to-peer-utskrift) ...............................................................233
Så här konfigurerar du en direktansluten delad allt-i-ett-enhet (klient-server-
utskrift) .............................................................................................................234
Så här ändrar du en direktansluten delad allt-i-ett-enhet till en allt-i-ett-enhet
som är ansluten via en nätverksport ................................................................235

Ställa in nätverkslösenordet ..............................................................................................235

Övrigt: Hur gör jag? ...........................................................................................................................236

Rengöra pappersbanan ....................................................................................................236

Rengöra pappersbanan från HP ToolboxFX ....................................................236
Så här rengör du pappersbanan från allt-i-ett-enhetens kontrollpanel .............237

Återställa standardinställningarna .....................................................................................237
Använda den inbäddade webbservern .............................................................................238
Hitta användarhandboken .................................................................................................238

Länkar i användarhandboken ...........................................................................238
Var du kan leta efter mer information ...............................................................238

Konfigurera allt-i-ett-enheten ...........................................................238
Använda allt-i-ett-enheten ...............................................................239

Ta emot tonervarningar ....................................................................................................239

Ta emot tonervarningar från allt-i-ett-enheten på kontrollpanelen
(HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett) ....................................................................239
Ta emot tonervarningar från allt-i-ett-enheten på datorn (HP LaserJet
3390/3392 allt-i-ett) ..........................................................................................239

SVWW

xi

background image

Ta emot tonervarningar i e-postmeddelanden från allt-i-ett-enheten
(HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett) ....................................................................240

Visa menyobjekten på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-
ett) .....................................................................................................................................240
Använda häftningsenheten ...............................................................................................241
Fylla på häftklamrar ..........................................................................................................243
Rensa material som fastnat i häftningsenheten ................................................................245
Byta ut tonerkassetten ......................................................................................................247
Åtgärda papperstrassel .....................................................................................................249

Åtgärda papperstrassel i tonerkassettområdet ................................................249
Åtgärda papperstrassel i inmatningsfack (HP LaserJet 3050/3052/3055 allt-
i-ett) ..................................................................................................................250
Åtgärda papperstrassel i inmatningsfack (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-
ett) ....................................................................................................................251
Åtgärda papperstrassel i utmatningsfacket ......................................................254
Åtgärda papperstrassel i den raka utmatningsbanan (HP LaserJet
3390/3392 allt-i-ett) ..........................................................................................255
Åtgärda papperstrassel i den automatiska dubbelsidiga utskriftsbanan
(duplex) ............................................................................................................257
Åtgärda papperstrassel i den automatiska dokumentmataren .........................260

Beställa nytt förbrukningsmaterial .....................................................................................262

12 Hantering och underhåll av allt-i-ett-enheten

Informationssidor ...............................................................................................................................264

Demosida ..........................................................................................................................264
Användningssida ..............................................................................................................264
Konfigurationssida ............................................................................................................264
Statussida för förbrukningsmaterial (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett) ............................266
Nätverkskonfigurationssida ...............................................................................................267
Faxloggar och rapporter ...................................................................................................267

HP ToolboxFX ...................................................................................................................................268

Öppna HP ToolboxFX .......................................................................................................268
Status ................................................................................................................................269

Händelselogg ...................................................................................................269

Varningar ..........................................................................................................................270

Ställa in statusvarningar ...................................................................................270
Ställa in e-postvarningar ..................................................................................270

Fax ....................................................................................................................................271

Faxuppgifter .....................................................................................................271
Faxkatalog ........................................................................................................271
Faxsändningslogg ............................................................................................273
Faxmottagningslogg .........................................................................................273

Hjälp ..................................................................................................................................273
Systeminställningar ...........................................................................................................274

Enhetsinformation ............................................................................................274
Pappershantering .............................................................................................275
Utskriftskvalitet .................................................................................................275
Papperstyper ....................................................................................................275
Systeminställningar ..........................................................................................276
Service .............................................................................................................276

xii

SVWW

background image

Avsökning av enhet ..........................................................................................276

Utskriftsinställningar ..........................................................................................................276

Skriva ut ...........................................................................................................276
PCL5e ..............................................................................................................277
PostScript .........................................................................................................277

Nätverksinställningar ........................................................................................................277

Konfigurationsenhet för Macintosh (Mac OS X V10.3 och Mac OS X V10.4) ...................................278
Inbäddad webbserver ........................................................................................................................279

Funktioner .........................................................................................................................279

Hantera förbrukningsmaterial ............................................................................................................280

Kontrollera status för förbrukningsmaterial och beställa förbrukningsmaterial (endast
HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett) ......................................................................................280

Så här kontrollerar du status för förbrukningsmaterial med hjälp av
kontrollpanelen .................................................................................................280
Så här kontrollerar du status för förbrukningsmaterial med hjälp av
HP ToolboxFX ..................................................................................................280

Förvara förbrukningsmaterial ............................................................................................281
Byta ut och återvinna förbrukningsmaterial ......................................................................281
HP:s principer för produkter som inte är tillverkade av HP ...............................................281

Återställa allt-i-ett-enheten för produkter som inte kommer från HP
(HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett) ....................................................................281

HP:s telefonlinje för bedrägerier .......................................................................................282

Rengöra allt-i-ett-enheten ..................................................................................................................283

Rengöra på utsidan ..........................................................................................................283
Så här rengör du skannerglaset och den vita plattan (HP LaserJet 3050 allt-i-ett) ..........283
Så här rengör du skannerglaset (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 allt-i-ett) ...............284
Så här rengör du dokumentstödet ....................................................................................285
Så här rengör du valsanordningen för den automatiska dokumentmataren (HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 allt-i-ett) .........................................................................................286
Rengöra pappersbanan ....................................................................................................289

Rengöra pappersbanan från HP ToolboxFX ....................................................289
Så här rengör du pappersbanan från allt-i-ett-enhetens kontrollpanel .............290

Byta tonerkassett ...............................................................................................................................291
Byta den automatiska dokumentmataren (ADM) på HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett ......................293
Byta valsanordningen och matararmen för den automatiska dokumentmataren (HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 allt-i-ett) .........................................................................................................295

13 Felsökning

Kontrollista för felsökning ..................................................................................................................300
Åtgärda papper som fastnat ..............................................................................................................304

Orsaker till trassel .............................................................................................................304
Tips om hur du undviker trassel ........................................................................................304
Titta efter papperstrassel ..................................................................................................305
Tonerkassettområde .........................................................................................................305
Inmatningsfack (HP LaserJet 3050/3052/3055 allt-i-ett) ...................................................307
Inmatningsfack (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett) ............................................................308
Utmatningsfack .................................................................................................................311
Rak utmatningsbana (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett) ...................................................311
Automatisk dubbelsidig utskriftsbana (duplex) (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett) ...........313
Trassel i den automatiska dokumentmataren ...................................................................316

SVWW

xiii

background image

Meddelanden på kontrollpanelen ......................................................................................................319

Varningsmeddelanden ......................................................................................................319

Tabell med varningsmeddelanden ...................................................................319

Kritiska felmeddelanden ...................................................................................................326

Tabell över kritiska felmeddelanden .................................................................326

Utskriftsproblem ................................................................................................................................328

Problem med utskriftskvaliteten ........................................................................................328

Förbättra utskriftskvaliteten ..............................................................................328

Inställningar för utskriftskvalitet .......................................................328

Ändra inställningar för utskriftskvalitet tillfälligt ................328
Ändra utskriftskvalitet för alla kommande utskrifter .........328

Identifiera och korrigera fel på utskrifter ...........................................................329

Kontrollista för utskriftskvalitet .........................................................329
Allmänna problem med utskriftskvaliteten .......................................329

Materialhanteringsproblem ...............................................................................................334

Riktlinjer för utskriftsmaterial ............................................................................334
Lösa problem med utskriftsmaterial .................................................................334

Prestandaproblem ............................................................................................................335

Faxproblem .......................................................................................................................................337

Problem att ta emot fax .....................................................................................................337
Problem att skicka fax .......................................................................................................339
Problem med röstsamtal ...................................................................................................341
Materialhanteringsproblem ...............................................................................................341
Prestandaproblem ............................................................................................................343

Kopieringsproblem ............................................................................................................................344

Förebyggande åtgärder ....................................................................................................344
Bildproblem .......................................................................................................................344
Materialhanteringsproblem ...............................................................................................345
Prestandaproblem ............................................................................................................347

Skanningsproblem .............................................................................................................................348

Lösa problem med skannade bilder ..................................................................................348
Problem med skanningskvaliteten ....................................................................................350

Förebyggande åtgärder ....................................................................................350
Lösa problem med skanningskvaliteten ...........................................................351

Nätverksproblem ...............................................................................................................................352

Kontrollera att allt-i-ett-enheten är påslagen och inkopplad .............................................352
Lösa kommunikationsproblem med nätverket ..................................................................352

Problem i kontrollpanelens teckenfönster .........................................................................................354
Problem med häftningsenheten (HP LaserJet 3392 allt-i-ett) ...........................................................354
Felsökning av PostScript-fel ..............................................................................................................355
Felsöka allmänna problem i Macintosh .............................................................................................356

Problem med Mac OS X V10.3 och Mac OS X V10.4 ......................................................356

Felsökningsverktyg ............................................................................................................................358

Sidor och rapporter i allt-i-ett-enheten ..............................................................................358

Demosida .........................................................................................................358
Konfigurationssida ............................................................................................358
Statussida för förbrukningsmaterial (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett) ............358

Faxrapporter .....................................................................................................................359

Faxaktivitetslogg ..............................................................................................360
Faxsamtalsrapport ...........................................................................................360

xiv

SVWW

background image

Snabbvalsrapport .............................................................................................360
Betalningskodsrapport .....................................................................................361

HP ToolboxFX ..................................................................................................................361

Öppna HP ToolboxFX ......................................................................................361
Fliken Felsökning .............................................................................................361

Service-menyn ..................................................................................................................362

Återställa standardinställningarna ....................................................................362
Rengöra pappersbanan ...................................................................................362
T.30-protokoll ...................................................................................................363
Arkivutskrift .......................................................................................................363

Bilaga A Information om tillbehör och beställning

Förbrukningsmaterial .........................................................................................................................366
Minne (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett) ...........................................................................................366
Kablar och gränssnittstillbehör ..........................................................................................................366
Tillbehör för pappershantering (HP LaserJet 3390 allt-i-ett) .............................................................366
Utbytbara delar ..................................................................................................................................367
Papper och annat utskriftsmaterial ....................................................................................................367
Ytterligare dokumentation .................................................................................................................368

Bilaga B Service och support

Begränsad garanti för Hewlett-Packard ............................................................................................372
Begränsad garanti för tonerkassett ...................................................................................................373
Support- och servicetillgänglighet .....................................................................................................374
HP:s kundtjänst .................................................................................................................................374
Maskinvaruservice .............................................................................................................................375
Utökad garanti ...................................................................................................................................375
Riktlinjer för ompackning av skrivaren ...............................................................................................376

Bilaga C Specifikationer för allt-i-ett-enheten

Fysiska specifikationer ......................................................................................................................378
Elektriska specifikationer ...................................................................................................................378
Strömförbrukning ...............................................................................................................................379
Miljöspecifikationer ............................................................................................................................379
Ljudnivåer ..........................................................................................................................................380

Bilaga D Föreskrifter

FCC-krav ...........................................................................................................................................382
Programmet för miljövänliga produkter .............................................................................................383

Skydda miljön ...................................................................................................................383
Ozon .................................................................................................................................383
Strömförbrukning ..............................................................................................................383
Förbrukningsmaterial för HP LaserJet ..............................................................................384
Nederlands .......................................................................................................................385
Taiwan ..............................................................................................................................385
Hantering av avfall av användare i privathushåll inom EU ...............................................386
Informationsblad om materialsäkerhet ..............................................................................386
Ytterligare information .......................................................................................................386

Telephone Consumer Protection Act (USA) ......................................................................................387

SVWW

xv

background image

Krav enligt IC CS-03 ..........................................................................................................................388
EU:s deklaration om telekomanvändning ..........................................................................................389
Telekomdeklarationer i Nya Zeeland .................................................................................................389
Överensstämmelseförklaring (HP LaserJet 3390, 3392, 3055 och 3050) .........................................390
Överensstämmelseförklaring (HP LaserJet 3052) ............................................................................391
Land-/regionsspecifika säkerhetsintyg ..............................................................................................392

Laser safety statement .....................................................................................................392
Canadian DOC statement .................................................................................................392
Korean EMI statement ......................................................................................................392
Finnish laser statement .....................................................................................................393

Ordlista .............................................................................................................................................................395

Index.................................................................................................................................................................399

xvi

SVWW

background image

1