HP LaserJet 3050 All in One Printer - FCC-krav

background image

FCC-krav

Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla kraven för en digital enhet i klass B enligt artikel
15 i FCC-bestämmelserna. De här kraven har uppställts för att ge skäligt skydd mot skadliga störningar
vid installation i bostadsområden. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi.
Om den inte installerats och används i enlighet med anvisningarna kan den förorsaka skadliga
störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar ej kan förekomma i
en viss installation. Om den här utrustningen förorsakar skadliga störningar på radio- eller
televisionsmottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, ska användaren
försöka rätta till problemet genom att vidta en eller flera av nedanstående åtgärder:

Vänd eller flytta mottagarantennen.

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

Anslut enheten till en annan strömkrets än den som radio-/tv-mottagaren är ansluten till.

Be återförsäljaren eller en radio-/tv-tekniker om råd.

OBS!

Alla ändringar och modifikationer som ej uttryckligen godkänts av HP kan innebära att

användaren förlorar sin rättighet att använda denna utrustning.

En skärmad gränssnittskabel måste användas för att uppfylla klass B-begränsningarna i del 15
av FCC-reglerna.

Utrustningen uppfyller FCC-bestämmelserna, del 68. På enhetens baksida finns en etikett med bland
annat information om FCC-registreringsnummer och REN-nummer (Ringer Equivalent Number) för
enheten. Vid förfrågan ska dessa uppgifter lämnas till teleoperatören. REN-numret används för att
bestämma hur många enheter som kan anslutas till telefonlinjen. Ett för stort antal REN-nummer kan
leda till att enheterna inte ringer vid inkommande samtal. I de flesta områden, men inte alla, ska REN
(antalet anslutna apparater) inte överstiga fem (5). För att försäkra dig om hur många apparater du kan
ansluta till din telefonlinje, enligt REN, kan du ringa din lokala teleoperatör och ta reda på vad som är
maximalt antal anslutna apparater per linje i ditt område.

Utrustningen använder följande USOC-uttag: RJ11C.

Telefonsladd och modulkontakt som uppfyller FCCs krav levereras tillsammans med den här
utrustningen. Utrustningen är avsedd att anslutas till telenätet eller ett lokalt telenät via ett kompatibelt
moduljack som uppfyller kraven i del 68. Den här utrustningen kan inte användas med myntservice som
erbjuds av en teleoperatör. Taxorna för anslutning till partlinjer (delade linjer) bestäms på delstatsnivå.
Om denna enhet orsakar skada på telenätet, kommer teleoperatören att underrätta dig i förväg om de
behöver stänga av tjänsten tillfälligt. Men om teleoperatören av praktiska skäl inte kan underrätta dig i
förväg ska du dock meddelas så snart som möjligt. Du underrättas dessutom om dina rättigheter att
införa klagomål till FCC om du anser detta nödvändigt. Teleoperatören kan genomföra ändringar vad
gäller anläggningar, utrustning, åtgärder eller procedurer som kan påverka utrustningens funktion. Om
det sker, kommer teleoperatören att underrätta dig i förväg så att du kan utföra nödvändiga
modifikationer för att kunna använda tjänsten utan avbrott. Om du får problem med utrustningen
använder du de telefonnummer som finns på den här användarhandbokens framsida för reparationer
och (eller) garanti. Om enheten orsakar skada på telenätet kan teleoperatören anmoda dig att koppla
ur utrustningen tills problemet är löst. Följande reparationer kan utföras av kunden själv: Byta
originalutrustning som levererades med enheten. Detta inkluderar tonerkassetten, stöd för in- och
utmatningsfack, nätsladden och telefonsladden. Kunden rekommenderas att installera en
nätöverspänningsavledare i vägguttaget som enheten ska anslutas till. Detta för att undvika skador på
utrustningen i händelse av blixtnedslag eller andra elektriska stötar.

382

Bilaga D Föreskrifter

SVWW