HP LaserJet 3050 All in One Printer - Problem att ta emot fax

background image

Problem att ta emot fax

Med hjälp av tabellen i det här avsnittet kan du åtgärda fel som uppstår när du tar emot fax.

OBS!

Du måste använda faxsladden som medföljde allt-i-ett-enheten om du vill vara säker på

att enheten ska fungera korrekt.

Problem

Orsak

Åtgärd

Allt-i-ett-enheten kan inte ta emot fax
från en anknytning.

Inställningen för telefonanknytning
(Sidotelefon) är kanske inte aktiverad.

Information om hur du ändrar den här
inställningen finns i

Göra en anknytning

tillgänglig för faxmottagning

.

Faxsladden är kanske inte ordentligt
ansluten.

Kontrollera att faxsladden är ordentligt
fastsatt mellan telefonjacket och allt-i-ett-
enheten (eller en annan enhet som
anslutits till allt-i-ett-enheten). Tryck
1-2-3 i följd (endast tonvalsläge), vänta i
tre sekunder och lägg sedan på luren.

Inställningen för ton-/pulsval på allt-i-ett-
enheten kan vara felaktig eller också är
telefonanknytningen felaktigt inställd.

Kontrollera att allt-i-ett-enhetens
uppringning är inställd på Tonval. Mer
information finns i

Välja uppringning

med ton- eller pulsval

. Kontrollera att

telefonanknytningen också är inställd på
tonval.

Inkommande fax besvaras inte av allt-i-
ett-enheten.

Svarsläget är kanske inställt på
Manuellt.

Om svarsläget är inställt på Manuellt
besvaras inga samtal. Du måste då ta
emot fax manuellt. Mer information finns
i

Ställa in svarsläge

.

Inställningen för antal ringsignaler före
svar är kanske felaktigt angiven.

Kontrollera inställningen för antalet
ringsignaler före svar. Information om
vilken inställning du behöver finns i

Ändra inställningen för antalet
ringsignaler före svar

.

Funktionen för ringsignalmönster är
kanske aktiverad, men du saknar
tjänsten eller har inte ställt in den korrekt.

Kontrollera att funktionen för
ringsignalsmönster är korrekt inställd.
Mer information finns i

Ändra

ringsignalsmönster (särskild ringsignal)

.

Faxsladden är eventuellt inte ordentligt
isatt eller fungerar inte.

Kontrollera installationen med hjälp av
startboken. Kontrollera att du använder
faxsladden som levererades med allt-i-
ett-enheten.

Allt-i-ett-enheten kan eventuellt inte
känna av tonerna i inkommande fax
därför att telefonsvararen spelar upp ett
meddelande.

Spela in ett nytt svarsmeddelande på
telefonsvararen med minst två
sekunders tystnad i början av
meddelandet.

För många enheter är eventuellt
anslutna till telefonlinjen.

Anslut inte fler än tre enheter till
telefonlinjen. Pröva med att koppla från
den sist anslutna enheten och se om allt-
i-ett-enheten fungerar. Om den inte gör
det tar du bort en enhet i taget och
försöker igen efter varje enhet.

SVWW

Faxproblem

337

background image

Problem

Orsak

Åtgärd

Telefonlinjen kanske inte fungerar.

Gör något av följande:

Höj volymen på allt-i-ett-enheten
och tryck sedan på

Starta fax

kontrollpanelen. Telefonlinjen
fungerar om du hör en
kopplingston.

Koppla ur allt-i-ett-enheten från
telefonjacket och anslut en telefon.
Kontrollera att linjen fungerar
genom att ringa ett samtal.

Inkommande fax besvaras inte av allt-i-
ett-enheten.

En röstmeddelandetjänst stör kanske
allt-i-ett-enhetens svarsfunktion.

Gör något av följande:

Ta bort meddelandetjänsten.

Skaffa en särskild telefonlinje för
faxöverföring.

Ställ in allt-i-ett-enhetens svarsläge
Manuellt. I manuellt läge måste
du själv sätta igång all
faxmottagning. Mer information
finns i

Ställa in svarsläge

.

Låt allt-i-ett-enheten stå kvar i
automatiskt svarsläge och ange en
inställning för ringsignaler före svar
som är lägre än motsvarande för
röstmeddelandetjänsten (läs mer i

Ändra inställningen för antalet
ringsignaler före svar

). Alla

inkommande samtal besvaras nu
av allt-i-ett-enheten.

Det saknas eventuellt papper i allt-i-ett-
enheten eller så är minnet fullt.

Fyll på nytt papper i
pappersinmatningsfacket. Tryck på

.

Alla fax som sparats i minnet på allt-i-ett-
enheten skrivs ut och sedan fortsätter
enheten att svara på faxsamtal.

Fax skrivs inte ut

Inmatningsfacket är tomt.

Fyll på utskriftsmaterial. Alla fax som tas
emot när facket är tomt lagras i minnet
och skrivs ut så snart du fyller på facket
igen.

Funktionen PC-mottagning är kanske
aktiv och faxmeddelandena tas emot av
datorn.

Kontrollera om det är datorn som tar
emot fax. Mer information finns i

Skicka

och ta emot fax med en dator

.

Faxmeddelanden skrivs ut på två sidor i
stället för en

Inställningen för automatisk
förminskning är kanske inte korrekt
angiven.

Aktivera automatisk förminskning. Mer
information finns i

Ändra inställningarna

för automatisk förminskning av
inkommande fax

.

De inkommande faxen har skickats på
större utskriftsmaterial.

Justera den automatiska förminskningen
så att stora sidor skrivs ut på en sida. Mer
information finns i

Ändra inställningarna

för automatisk förminskning av
inkommande fax

.

De mottagna faxen är för ljusa eller
också sker utskriften bara på halva sidan

Tonern tog slut i allt-i-ett-enheten medan
faxet skrevs ut.

Det är bara de senast utskrivna faxen
som sparas i allt-i-ett-enheten.

338

Kapitel 13 Felsökning

SVWW

background image

Problem

Orsak

Åtgärd

(Storleken på tillgängligt minne avgör hur
många fax som sparas för att kunna
skrivas ut igen.) Byt ut tonerkassetten så
snart som möjligt och skriv ut faxet. Mer
information finns i

Skriva ut fax en gång

till

.

Faxet som skickades var för ljust.

Kontakta avsändaren och be denne att
ändra inställningarna och skicka faxet en
gång till.