วิธีใช้ HP LaserJet 3050 All in One Printer

background image

HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/3392

background image
background image

HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/3392 all-

in-one (HP LaserJet

3050/3052/3055/3390/3392 ออลล-อิน-วัน)

คูมือผูใช

background image

ลิขสิทธิ์และการอนุญาต

© 2006 ลิขสิทธิ์ Hewlett-Packard
Development Company, LP

หามทําซ้ํา

ดัดแปลง หรือแปลขอมูลนี้หากไมไดรับ

อนุญาตเปนลายลักษณอักษร

เวนเสียแตจะไดรับ

อนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์

อาจมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลในเอกสารนี้

โดยไมแจง

ใหทราบลวงหนา

HP จะรับประกันผลิตภัณฑและการบริการเฉพาะตาม
ที่แจงไวในประกาศเกี่ยวกับการรับประกันของ
ผลิตภัณฑและบริการดังกลาวเทานั้น

หามนําขอมูลใด

ในที่นี้ไปตีความเพื่อการรับประกันเพิ่มเติม

HP ไม

ขอรับผิดชอบตอความผิดพลาดหรือการละเวนทั้งทาง
เทคนิคหรือการเรียบเรียงซึ่งอยูในที่นี้

หมายเลขชิ้นสวน

Q6500-90943

Edition 1, 4/2006

การรับรองเครื่องหมายการคา

Adobe Photoshop® และ PostScript® เปน
เครื่องหมายการคาของ

Adobe Systems

Incorporated

Corel® เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการ
คาจดทะเบียนของ

Corel Corporation หรือ

Corel Corporation Limited

Linux เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนในสหรัฐ
อเมริกาของ

Linus Torvalds

Microsoft®, Windows®, Windows NT® และ
Windows® XP เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียน
ในสหรัฐอเมริกาของ

Microsoft Corporation

UNIX® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ
The Open Group

ENERGY STAR® และ ENERGY STAR
logo® เปนเครื่องหมายจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
ของกรมคุมครองสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา
(United States Environmental Protection
Agency)

background image

สารบัญ

1 พื้นฐานเครื่องออลล-อิน-วัน

การตั้งคาคอนฟกเครื่องออลล-อิน-วัน ...............................................................................................................2

HP LaserJet 3050 all-in-one ( HP LaserJet 3050 ออลล-อิน-วัน) ..............................................2
HP LaserJet 3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055 ออลล-อิน-วัน) .............................3
HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน) .............................4

คุณสมบัติของเครื่องออลล-อิน-วัน ...................................................................................................................5
ชิ้นสวนของเครื่องออลล-อิน-วัน ......................................................................................................................7

ชิ้นสวนตางๆ ของ HP LaserJet 3050 all-in-one ( HP LaserJet 3050 ออลล-อิน-วัน) .....................7

ภาพดานหนา .............................................................................................................7
ภาพดานหลังเครื่องพิมพ ..............................................................................................7
พอรตแบบเชื่อมประสาน ..............................................................................................8
แผงควบคุม ...............................................................................................................8

ชิ้นสวนตางๆ ของ HP LaserJet 3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055 ออลล-อิน-
วัน) ..........................................................................................................................................9

ภาพดานหนา .............................................................................................................9
ภาพดานหลังเครื่องพิมพ ............................................................................................10
พอรตแบบเชื่อมประสาน ............................................................................................10
แผงควบคุม .............................................................................................................11

ชิ้นสวนตางๆ ของ HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-
วัน) ........................................................................................................................................12

ภาพดานหนา ...........................................................................................................12
ภาพดานหลังเครื่องพิมพ ............................................................................................13
พอรตแบบเชื่อมประสาน ............................................................................................13
แผงควบคุม .............................................................................................................13

2 ซอฟตแวร

การติดตั้งซอฟตแวร ...................................................................................................................................16

การติดตั้งโดยทั่วไป ...................................................................................................................16
การติดตั้งขั้นต่ํา ........................................................................................................................16

ไดรเวอรเครื่องพิมพ ...................................................................................................................................17

ไดรเวอรเครื่องพิมพที่สนับสนุน ...................................................................................................17
ไดรเวอรเพิ่มเติม .......................................................................................................................17
การเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพที่ถูกตอง ...........................................................................................18
ความชวยเหลือไดรเวอรเครื่องพิมพ (Windows) ............................................................................18
การเขาสูไดรเวอรเครื่องพิมพ ......................................................................................................19
มีซอฟตแวรอะไรที่สามารถใชไดอีก ..............................................................................................19

ซอฟตแวรสําหรับ Windows .......................................................................................................................20

สวนประกอบของซอฟตแวรสําหรับ Windows ...............................................................................20

HP ToolboxFX (HP ToolboxFX) ..........................................................................20

THWW

iii

background image

เว็บเซิรฟเวอรในตัว (EWS) .......................................................................................20

การใช Add or Remove Programs เพื่อถอนการติดตั้ง ................................................................20

ซอฟตแวรสําหรับ Macintosh .....................................................................................................................21

HP Director (HP Director) ....................................................................................................21
Macintosh Configure Device (ตั้งคาคอนฟก Macintosh) (Mac OS X V10.3 และ
Mac OS X V10.4) .................................................................................................................21
PDEs (Mac OS X V10.3 และ Mac OS X V10.4) ...................................................................22
การติดตั้งซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh ..................................................................22

การติดตั้งซอฟตแวรระบบการพิมพแบบการเชื่อมตอโดยตรง (USB) สําหรับ Macintosh .....22
การติดตั้งซอฟตแวรระบบการพิมพของ Macintosh สําหรับระบบเครือขาย ........................23

หากตองการถอนซอฟตแวรออกจากระบบปฏิบัติการของเครื่อง Macintosh .........................................23

3 ขอกําหนดรายละเอียดของสื่อที่ใชพิมพ

คําแนะนําโดยทั่วไป ....................................................................................................................................26
การเลือกกระดาษและสื่อที่ใชพิมพแบบอื่น ๆ ...................................................................................................26

สื่อที่ใชพิมพของ HP .................................................................................................................26
สื่อที่ใชพิมพที่ควรหลีกเลี่ยง .........................................................................................................27
สื่อที่ใชพิมพที่สามารถทําความเสียหายใหกับเครื่องออลล-อิน-วัน .........................................................27

คําแนะนําในการใชสื่อที่ใชพิมพ ....................................................................................................................28

กระดาษ ..................................................................................................................................28
ฉลาก ......................................................................................................................................29

รูปแบบฉลาก ...........................................................................................................29

แผนใส ...................................................................................................................................29
ซองจดหมาย ............................................................................................................................30

องคประกอบของซองจดหมาย .....................................................................................30
ซองจดหมายที่มีรอยตอทั้งสองดาน ...............................................................................30
ซองจดหมายที่มีแถบกาวหรือฝาปดซองซึ่งมีกาว ..............................................................31
การจัดเก็บซองจดหมาย .............................................................................................31

การดสต็อคและสื่อที่ใชพิมพแบบหนา ............................................................................................31

รูปแบบการด ...........................................................................................................31
คําแนะนําเกี่ยวกับการด .............................................................................................31

กระดาษหัวจดหมายและกระดาษแบบฟอรม ...................................................................................32

น้ําหนักและชนิดของสื่อที่ใชพิมพที่สนับสนุน ...................................................................................................33
สภาพแวดลอมในการพิมพและการจัดเก็บ .......................................................................................................36

4 การใชเครื่องออลล-อิน-วัน

การใสสื่อที่ใชพิมพลงในถาดปอนกระดาษ .......................................................................................................38

การใสเอกสารสําหรับการแฟกซ การทําสําเนาหรือการสแกน ..............................................................38
การวางเอกสารลงในถาดกระดาษเขา HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet
3050/3052/3055 ออลล-อิน-วัน) ...............................................................................................40

ชองใสกระดาษเขาหลัก ..............................................................................................40
ถาดกระดาษเขา 250 แผน (ถาดกระดาษ 1) .................................................................40

การปอนกระดาษในถาดกระดาษเขา HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392
ออลล-อิน-วัน) ..........................................................................................................................41

ชองใสกระดาษเขาหลักแบบแผนเดียว (ถาดกระดาษ 1) ...................................................41
ถาดปอนกระดาษ 250 แผน (ถาดกระดาษ 2 หรือถาดกระดาษ 3 ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช) ......41

การควบคุมงานพิมพ ..................................................................................................................................42

ลําดับความสําคัญของการตั้งคาพิมพ .............................................................................................42
การเลือกแหลงของกระดาษ .........................................................................................................42
การเลือกชนิดหรือขนาด .............................................................................................................42

iv

THWW

background image

การใชแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน ......................................................................................................43

การเปลี่ยนแปลงภาษาบนหนาจอแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน ...................................................43
การเปลี่ยนขนาดและชนิดของสื่อที่ใชพิมพที่ระบบตั้งไว .....................................................................43

หากตองการเปลี่ยนขนาดสื่อที่ใชพิมพที่ระบบตั้งไว ..........................................................43
หากตองการเปลี่ยนชนิดของสื่อที่ใชพิมพที่ระบบตั้งไว ......................................................44
การเปลี่ยนคาคอนฟเกอเรชั่นถาดกระดาษที่ระบบตั้งไว ....................................................44

การใชตัวควบคุมระดับเสียงของเครื่องออลล-อิน-วัน .........................................................................45

การเปลี่ยนระดับเสียงเตือน .........................................................................................45
การเปลี่ยนระดับเสียงสําหรับแฟกซ ..............................................................................45
การเปลี่ยนระดับเสียงกริ่งแฟกซ ...................................................................................46
การเปลี่ยนระดับเสียงเมื่อกดปุมบนแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน ...............................46

5 การพิมพ

การใชคุณสมบัติตางๆ ในไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows .................................................................................48

การสรางและการใชการตั้งคาแบบดวน ..........................................................................................48
การสรางและการใชลายน้ํา ..........................................................................................................49
การปรับขนาดเอกสาร ................................................................................................................49
การตั้งคาขนาดกระดาษกําหนดเองจากไดรเวอรเครื่องพิมพ ...............................................................50
การใชกระดาษที่แตกตางกันและการพิมพปก ..................................................................................50
การพิมพหนาแรกหรือหนาสุดทายเปลา ..........................................................................................50
การพิมพกระดาษหลายหนาลงบนกระดาษแผนเดียว .........................................................................51
การพิมพสองดาน ......................................................................................................................51

หากตองการพิมพสองดานโดยอัตโนมัติ (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one
(HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน)) ................................................................52
หากตองการพิมพทั้งสองดานดวยตัวเอง (HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one
(HP LaserJet 3050/3052/3055 ออลล-อิน-วัน)) .......................................................52
หากตองการพิมพบนทั้งสองดานดวยตัวเอง (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one
(HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน)) ................................................................54

การใชคุณสมบัติตางๆ ในไดรเวอรเครื่องพิมพ Macintosh ...............................................................................55

การสรางและการใชการตั้งคาลวงหนาใน Mac OS X V10.3 และ Mac OS X V10.4 .........................55
การพิมพใบปะหนา (Macintosh) ................................................................................................56
การพิมพหลายๆ หนาในหนาเดียว (Macintosh) ............................................................................56
การพิมพสองดาน (Macintosh) ..................................................................................................57

หากตองการพิมพสองดานโดยอัตโนมัติ (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one
(HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน)) ................................................................57
หากตองการพิมพทั้งสองดานดวยตัวเอง (HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one
(HP LaserJet 3050/3052/3055 ออลล-อิน-วัน)) .......................................................57
หากตองการพิมพทั้งสองดานดวยตัวเอง (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one
(HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน)) (Macintosh) ............................................59

การเลือกตําแหนงถาดกระดาษออก (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-
วัน)) ........................................................................................................................................................60
การพิมพบนสื่อที่ใชพิมพแบบพิเศษ ...............................................................................................................61

การพิมพบนสื่อที่ใชพิมพแบบพิเศษ (HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet
3050/3052/3055 ออลล-อิน-วัน)) ..............................................................................................61
การพิมพบนสื่อที่ใชพิมพแบบพิเศษ (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392
ออลล-อิน-วัน)) .........................................................................................................................62
แผนใสและฉลาก ......................................................................................................................63
สื่อและการดสต็อคในขนาดที่กําหนดเอง .........................................................................................63
กระดาษสี ................................................................................................................................63
ซองจดหมาย ............................................................................................................................64

THWW

v

background image

กระดาษหนา ............................................................................................................................64
กระดาษหัวจดหมายและกระดาษแบบฟอรม ...................................................................................64

การยกเลิกงานพิมพ ....................................................................................................................................65

6 แฟกซ

คุณสมบัติและงานเบื้องตนของโทรสาร ...........................................................................................................68

ปุมแฟกซบนแผงควบคุม ............................................................................................................68
การระบุการตั้งคาแฟกซ ..............................................................................................................68

การตั้งคาเวลาและวันที่ ..............................................................................................69
การตั้งคาสวนหัวของแฟกซ ........................................................................................69

การสงแฟกซ ............................................................................................................................70
การใชหมุนหมายเลขดวยตนเอง ...................................................................................................73
การหมุนหมายเลขซ้ําดวยตนเอง ...................................................................................................74

หากตองการหมุนหมายเลขซ้ําดวยตนเอง .......................................................................74

การยกเลิกการสงแฟกซ ..............................................................................................................75

หากตองการยกเลิกแฟกซที่กําลังสง ...............................................................................75
หากตองการยกเลิกการสงแฟกซโดยใชสถานะการสงแฟกซ ...............................................75

การเปลี่ยนการตั้งคาความเขม/ความสวาง (ความคมชัด) ที่ระบบตั้งไว ..................................................75
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาความละเอียด .........................................................................................76
การเปลี่ยนการตั้งคาขนาดกระจกที่ระบบตั้งไว .................................................................................77
การเลือกโหมดการหมุนหมายเลขแบบ Tone หรือการหมุนหมายเลขแบบพัลส ......................................77
การเปลี่ยนการตั้งคาการหมุนหมายเลขซ้ํา .......................................................................................78
การเปลี่ยนการตั้งคาการยอขนาดโดยอัตโนมัติสําหรับแฟกซที่ไดรับ .....................................................79
การล็อคหรือการปลดล็อคหมายเลขแฟกซ ......................................................................................80

คุณสมบัติและงานของแฟกซขั้นสูง ................................................................................................................81

การใชหมายเลขการโทรแบบเร็ว ปุมแบบกดปุมเดียว และหมายเลขการโทรแบบกลุม ..............................81

การใชตัวอักษรเพื่อหมุนหมายเลข ................................................................................81

หากตองการแทรกตัวหยุด ..........................................................................81

หากตองการตั้งโปรแกรมหรือแกไขหมายเลขการโทรแบบเร็ว และปุมแบบกดปุมเดียว ...........82
หากตองการลบหมายเลขการโทรแบบเร็ว และปุมแบบกดปุมเดียว ......................................83
หากตองการตั้งโปรแกรมหมายเลขการโทรแบบเร็วหรือปุมแบบกดปุมเดียวอยางรวดเร็ว .........83
หากตองการจัดการหมายเลขสงแฟกซกลุม .....................................................................84

หากตองการตั้งโปรแกรมหมายเลขสงแฟกซกลุม ............................................84
หากตองการลบหมายเลขสงแฟกซกลุม .........................................................84
หากตองการลบหมายเลขหนึ่งออกจากหมายเลขสงแฟกซกลุม ...........................85
หากตองการลบทุกหมายเลขในสมุดโทรศัพท .................................................85

การแทรกหมายเลขนําหนาการโทร ...............................................................................................86
การสงแฟกซที่หนวงเวลาสง .........................................................................................................87
การใชรหัสคิดคาบริการ ..............................................................................................................88
การพิมพแฟกซซ้ํา .....................................................................................................................89
การพิมพสองดานอัตโนมัติ (การพิมพสองดาน) ของแฟกซรับ (HP LaserJet 3390/3392 all-in-
one (HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน) เทานั้น) ...............................................................90
การลบแฟกซออกจากหนวยความจํา ..............................................................................................90
การสงแฟกซตอ ........................................................................................................................91
การเรียกเอกสารจากแฟกซเครื่องอื่น .............................................................................................91
การเปลี่ยนโหมดตรวจสอบสัญญาณเงียบ ........................................................................................92
การสรางแฟกซที่มีการประทับขอมูลบนแฟกซ .................................................................................92
การตั้งคาโหมดการแกไขขอผิดพลาดของแฟกซ ..............................................................................93
การเปลี่ยนการตั้งคา V.34 ..........................................................................................................93
การเปลี่ยนการตั้งคาระดับเสียง .....................................................................................................94

vi

THWW

background image

หากตองการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงแฟกซ (การควบคุมสาย) (HP LaserJet 3050 all-in-
one ( HP LaserJet 3050 ออลล-อิน-วัน)) .................................................................94
หากตองการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงแฟกซ (การควบคุมสาย) (HP LaserJet
3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3055/3390/3392 ออลล-อิน-วัน)) ...........94
หากตองการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงกริ่ง ........................................................................94

บันทึกการใชงานและรายงานแฟกซ ...............................................................................................................95

การพิมพบันทึกการใชแฟกซ .......................................................................................................95
การพิมพรายงานการใชแฟกซ .....................................................................................................96
การตั้งเวลาพิมพรายงานการใชแฟกซ ............................................................................................96
การรวมหนาแรกของแฟกซแตละครั้งไวในรายงานการใชแฟกซ .........................................................97
การพิมพรายงานสมุดโทรศัพท .....................................................................................................97
การพิมพรายงานรหัสคิดคาบริการ ................................................................................................97
การพิมพรายการแฟกซที่ถูกล็อค ..................................................................................................98
การพิมพรายงานแฟกซทั้งหมด ....................................................................................................98

การสงและการรับแฟกซโดยใชคอมพิวเตอร ....................................................................................................99
ยังมีอีกหลายวิธีในการตั้งคาแฟกซ ...............................................................................................................102

หากตองการรับแฟกซเมื่อคุณไดยินเสียงสัญญาณแฟกซ ..................................................................102
การตั้งคาโหมดรับสาย ..............................................................................................................102
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเสียงกริ่ง (เสียงกริ่งเฉพาะ) ........................................................................103
การเปลี่ยนการตั้งคาเสียงกริ่งตอบรับ ...........................................................................................104

การใชการตั้งคาจํานวนเสียงกริ่งตอบรับ ......................................................................104
หากตองการกําหนดจํานวนเสียงกริ่งตอบรับ .................................................................104

การสงแฟกซโดยหมุนจากโทรศัพทพวง .......................................................................................105
การเปลี่ยนการตั้งคาการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลข ...............................................................105
การรับแฟกซบนสายโทรศัพทที่ใชรวมกัน ....................................................................................106

หากตองการรับแฟกซเมื่อไดยินเสียงสัญญาณแฟกซ ......................................................106

การกําหนดใหโทรศัพทเครื่องพวงรับแฟกซได ..............................................................................106
ตอสายโทรศัพทเขากับเครื่องออลล-อิน-วัน (HP LaserJet 3050/3055 all-in-one (HP LaserJet
3050/3055 ออลล-อิน-วัน)) .....................................................................................................107
ตอสายโทรศัพทเขากับเครื่องออลล-อิน-วัน (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet
3390/3392 ออลล-อิน-วัน)) .....................................................................................................108

การเชื่อมตออุปกรณเพิ่มเติม ......................................................................................................................110

การใชสายที่กําหนดไวเฉพาะ .....................................................................................................110
การใชสายโทรศัพทรวม ............................................................................................................110
หากตองการตออุปกรณเพิ่มเติมเขากับ HP LaserJet 3050/3055 all-in-one (HP LaserJet
3050/3055 ออลล-อิน-วัน) ......................................................................................................111
หากตองการตออุปกรณเพิ่มเติมเขากับ HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet
3390/3392 ออลล-อิน-วัน) ......................................................................................................114

7 การทําสําเนา

การเริ่มทําสําเนาเอกสาร ............................................................................................................................118
การยกเลิกการทําสําเนาเอกสาร ...................................................................................................................119
การปรับคุณภาพของสําเนา ........................................................................................................................120
การปรับการตั้งคาความสวาง/ความเขม (ความคมชัด) .....................................................................................121
การยอหรือขยายสําเนา ..............................................................................................................................122

การปรับขนาดสําเนา ................................................................................................................122

การเปลี่ยนจํานวนสําเนา ............................................................................................................................124
การเปลี่ยนคาการจัดเรียงสําเนา ...................................................................................................................125
การทําสําเนาลงบนสื่อที่ใชพิมพในชนิดและขนาดตางๆ ....................................................................................126
การทําสําเนาเอกสารสองดาน (HP LaserJet 3050 all-in-one ( HP LaserJet 3050 ออลล-อิน-วัน)) .................128

THWW

vii

background image

การทําสําเนาเอกสารสองดาน (HP LaserJet 3052/3055 ออลล-อิน-วัน) .........................................................129
การใชการพิมพสองดานอัตโนมัติ (พิมพสองดาน) เพื่อทําสําเนาเอกสาร (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one
(HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน)) ...............................................................................................130
การเปลี่ยนแปลงการเลือกถาดกระดาษ (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-
วัน)) ......................................................................................................................................................132
การทําสําเนารูปถายและหนังสือ (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 ออลล-อิน-วัน) เทานั้น) .........................................................................................133
การดูการตั้งคาสําเนา (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน) เทา
นั้น) ......................................................................................................................................................135

8 การสแกน

การทําความเขาใจวิธีการตางๆ ในการสแกนเอกสาร .......................................................................................138
การสแกนจากแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน (Windows) ........................................................................139

การตั้งโปรแกรมปุม Scan To (สแกนไปยัง ) ของเครื่องออลล-อิน-วัน ..............................................139
หากตองการสราง ปรับเปลี่ยนหรือลบปลายทาง ..............................................................................140
การสแกนแลวแนบไปกับอีเมล ...................................................................................................140
การสแกนไปยังไฟล .................................................................................................................141
การสแกนไปยังโปรแกรมอื่น .....................................................................................................141

การสแกนโดยใช HP LaserJet Scan (Windows) .....................................................................................142
การสแกนจากเครื่องออลล-อิน-วันและ HP Director (HP Director) (Macintosh) ...........................................143

การสแกนแลวแนบไปกับอีเมล ...................................................................................................143
การสแกนไปที่ไฟล ..................................................................................................................143
การสแกนไปยังโปรแกรม .........................................................................................................144
การใชการสแกนหนาตอหนา .....................................................................................................144

การยกเลิกการสแกนเอกสาร .......................................................................................................................144
การสแกนโดยใชซอฟตแวรอื่น ...................................................................................................................145

การใชซอฟตแวรที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN และมาตรฐาน WIA ได ......................................145

การสแกนจากโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ............................................145

หากตองการสแกนจากโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ................145

การสแกนจากโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA (Windows XP เทานั้น) ...............145

หากตองการสแกนจากโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA .....................145

การสแกนภาพถายหรือหนังสือ ...................................................................................................................146
การสแกนโดยใชซอฟตแวร Optical Character Recognition (OCR) ..........................................................147

Readiris ..............................................................................................................................147

ความละเอียดและสีของเครื่องสแกน .............................................................................................................148

คําแนะนําเกี่ยวกับการตั้งคาความละเอียดและสี ..............................................................................149
สี .........................................................................................................................................149

หากตองการทําความสะอาดกระจกของเครื่องสแกน ........................................................................................150

9 การเชื่อมตอเครือขาย

ตั้งคาเครื่องออลล-อิน-วัน และใชเครื่องบนเครือขาย (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one
(HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 ออลล-อิน-วัน) เทานั้น) ...................................................................152

การตั้งคาคอนฟกเครื่องออลล-อิน-วันที่มีการเชื่อมตอพอรตเครือขาย .................................................152
การตั้งคาคอนฟกเครื่องออลล-อิน-วันแบบใชรวมกันที่มีการเชื่อมตอโดยตรง .......................................153
การเปลี่ยนจากเครื่องออลล-อิน-วันที่ใชรวมกันและมีการเชื่อมตอโดยตรงไปเปนเครื่องออลล-อิน-วันที่มีการ
เชื่อมตอพอรตเครือขาย ............................................................................................................154

การใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวหรือHP ToolboxFX (HP ToolboxFX) ................................................................155
การตั้งคารหัสผานเครือขาย ........................................................................................................................155
การใชแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน ....................................................................................................156

หนาแสดงคาคอนฟกเครือขาย ...................................................................................................156

viii

THWW

background image

หนาแสดงคาคอนฟก ................................................................................................................156
คาคอนฟกเกเรชัน IP ...............................................................................................................156

คาคอนฟเกอเรชันที่ตั้งดวยตนเอง ..............................................................................156
การตั้งคาคอนฟกอัตโนมัติ ........................................................................................157

การตั้งคาการพิมพสองดานและความเร็วในการเชื่อมตอ ..................................................................157

โปรโตคอลเครือขายที่ไดรับการสนับสนุน .....................................................................................................158
คาคอนฟกเกอเรชัน TCP/IP .....................................................................................................................160

การตั้งคาคอนฟก TCP/IP แบบผานเซิรฟเวอร แบบ AutoIP และแบบตั้งคาดวยตัวเอง .......................160
การตั้งคาคอนฟก TCP/IP ผานเซิรฟเวอร ...................................................................................160
คอนฟเกอเรชัน IP แอดเดรสที่ระบบตั้งไว (AutoIP) .....................................................................160
เครื่องมือการกําหนดคาคอนฟก TCP/IP .....................................................................................160

การใช DHCP ........................................................................................................................................161

ระบบ UNIX ..........................................................................................................................161
ระบบ Windows ....................................................................................................................162

Windows NT 4.0 Server ....................................................................................162
Windows 2000 Server .......................................................................................164

ระบบ NetWare ....................................................................................................................165
หากตองการยกเลิกคอนฟกเกอเรชัน DHCP ................................................................................165

การใช BOOTP .....................................................................................................................................166

เหตุใดตองใช BOOTP? ..........................................................................................................166
BOOTP บน UNIX ...............................................................................................................167

ระบบที่ใชเซอรวิสขอมูลเครือขาย (NIS) .....................................................................167
การกําหนดคาคอนฟกเซิรฟเวอร BOOTP ..................................................................167
รายการในไฟล Bootptab .......................................................................................167

การตั้งคาคอนฟกสําหรับการพิมพ LPD .......................................................................................................169

บทนํา ...................................................................................................................................169

เกี่ยวกับ LPD ........................................................................................................170
ขอกําหนดสําหรับการตั้งคาคอนฟก LPD ....................................................................171

ภาพรวมการเซ็ตอัพ LPD .........................................................................................................171

ขั้นที่ 1 การกําหนดพารามิเตอร IP ............................................................................171
ขั้นที่ 2 การกําหนดคิวการพิมพ .................................................................................171
ขั้นที่ 3. การพิมพไฟลทดสอบ ...................................................................................171

LPD บนระบบ UNIX .............................................................................................................172

การตั้งคาคอนฟกคิวการพิมพสําหรับระบบที่อาศัย BSD .................................................172
ตัวอยาง: รายการ Printcap .....................................................................................172
ตัวอยาง: การสรางไดเรกทอรีการเก็บพักการพิมพ .........................................................173
ตั้งคาคอนฟกคิวการพิมพโดยใชยูทิลิตี SAM (ระบบ HP-UX) ........................................173
การพิมพไฟลทดสอบ ..............................................................................................174

LPD บนระบบ Windows NT/2000 ........................................................................................175

การติดตั้งซอฟตแวร TCP/IP (Windows NT) ...........................................................175
การกําหนดคาคอนฟกเครื่องออลล-อิน-วันเครือขายสําหรับระบบ Windows 2000 .............177
การกําหนดคาคอนฟกเครื่องออลล-อิน-วันเครือขายสําหรับระบบ Windows NT 4.0 ..........178
การตรวจสอบความถูกตองของการตั้งคาคอนฟก ...........................................................178
การพิมพจากเครื่องไคลเอนตที่ใช Windows ...............................................................178

LPD บนระบบ Windows XP ..................................................................................................179

การเพิ่มคอมโพเนนตระบบเครือขายที่เปนตัวเลือกสําหรับ Windows ...............................179
การตั้งคาคอนฟกเครื่องออลล-อิน-วัน LPD เครือขาย ....................................................179

การเพิ่มเครื่องออลล-อิน-วัน LPD ใหม ......................................................179
การสรางพอรต LPR สําหรับเครื่องออลล-อิน-วันที่ไดรับการติดตั้ง ..................180

TCP/IP ................................................................................................................................................181

THWW

ix

background image

บทนํา ...................................................................................................................................181

Internet Protocol (IP) .........................................................................................181
Transmission Control Protocol (TCP) ...............................................................181
User Datagram Protocol (UDP) ........................................................................181

IP แอดเดรส ..........................................................................................................................182

IP แอดเดรส: สวนของเครือขาย ................................................................................182
IP แอดเดรส: สวนของแมขาย ..................................................................................182
โครงสราง IP แอดเดรสและคลาส ..............................................................................182

การตั้งคาคอนฟก IP พารามิเตอร ...............................................................................................183

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) .................................................183
BOOTP ..............................................................................................................183

ซับเน็ต ..................................................................................................................................184

ซับเน็ตมาสก .........................................................................................................184

เกตเวย ..................................................................................................................................184

เกตเวยเริ่มตน ........................................................................................................184

10 ที่เย็บกระดาษสะดวกใช (HP LaserJet 3392 all-in-one (HP LaserJet 3392 ออลล-อิน-วัน) เทานั้น)

การทําความเขาใจที่เย็บกระดาษสะดวกใช .....................................................................................................186
การใสลวดเย็บกระดาษ .............................................................................................................................187
การใชที่เย็บกระดาษสะดวกใช ....................................................................................................................189
การนําที่เย็บกระดาษที่ติดออก .....................................................................................................................191

11 วิธีการ

พิมพ: วิธีการ ..........................................................................................................................................194

เปลี่ยนแปลงการตั้งคาพิมพของเครื่องออลล-อิน-วัน เชน ระดับเสียง และคุณภาพการพิมพไดจาก
HP ToolboxFX (HP ToolboxFX) .........................................................................................194
พิมพบนสองดาน (Windows) ...................................................................................................195

หากตองการพิมพสองดานโดยอัตโนมัติ (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one
(HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน)) ..............................................................195
หากตองการพิมพทั้งสองดานดวยตัวเอง (HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one
(HP LaserJet 3050/3052/3055 ออลล-อิน-วัน)) .....................................................195
หากตองการพิมพบนทั้งสองดานดวยตัวเอง (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one
(HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน)) ..............................................................197

การพิมพบนสองดาน (Macintosh) ............................................................................................198

หากตองการพิมพสองดานโดยอัตโนมัติ (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one
(HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน)) ..............................................................198
หากตองการพิมพทั้งสองดานดวยตัวเอง (HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one
(HP LaserJet 3050/3052/3055 ออลล-อิน-วัน)) .....................................................199
หากตองการพิมพทั้งสองดานดวยตัวเอง (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one
(HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน)) (Macintosh) ..........................................200

เปดใชใสกระดาษเขาหลักแบบแผนเดียว (ถาดกระดาษ 1) ...............................................................200
การพิมพบนสื่อที่ใชพิมพแบบพิเศษ ............................................................................................201

การพิมพบนสื่อที่ใชพิมพแบบพิเศษ (HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one
(HP LaserJet 3050/3052/3055 ออลล-อิน-วัน)) .....................................................201
การพิมพบนสื่อที่ใชพิมพแบบพิเศษ (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one
(HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน)) ..............................................................202
แผนใสและฉลาก ....................................................................................................203
สื่อและการดสต็อคในขนาดที่กําหนดเอง ......................................................................203
กระดาษสี .............................................................................................................203
ซองจดหมาย .........................................................................................................203

x

THWW

background image

กระดาษหนา .........................................................................................................204
กระดาษหัวจดหมายและกระดาษแบบฟอรม .................................................................204

แฟกซ: วิธีการ .........................................................................................................................................205

ใชตัวชวยการตั้งคา ..................................................................................................................205
สงแฟกซจากเครื่องออลล-อิน-วัน ................................................................................................205
การพิมพแฟกซซ้ํา ...................................................................................................................206
การพิมพบันทึกการใชแฟกซ .....................................................................................................207
สงตอแฟกซที่ไดรั บไปยังหมายเลขแฟกซอื่น .................................................................................208
สงและรับแฟกซโดยใชคอมพิวเตอร ............................................................................................209
เพิ่มหรือลบผูติดตอ ..................................................................................................................211
หากตองการลบหมายเลขการโทรแบบเร็ว และปุมแบบกดปุมเดียว .....................................................212
สมุดโทรศัพทแฟกซ .................................................................................................................212
หากตองการตั้งโปรแกรมหรือแกไขหมายเลขการโทรแบบเร็ว และปุมแบบกดปุมเดียว ..........................214
สรางรายการกลุมใหม ..............................................................................................................215

หากตองการตั้งโปรแกรมหมายเลขสงแฟกซกลุม ...........................................................215
หากตองการลบหมายเลขสงแฟกซกลุม ........................................................................216
หากตองการลบหมายเลขหนึ่งออกจากหมายเลขสงแฟกซกลุม ..........................................216
หากตองการลบทุกหมายเลขในสมุดโทรศัพท ................................................................217

นําเขาผูติดตอจากอีกแหลงหนึ่ง ..................................................................................................217
การเปลี่ยนการตั้งคาความเขม/ความสวาง (ความคมชัด) ที่ระบบตั้งไว ................................................218
เปลี่ยนแปลงการตั้งคาความละเอียด .............................................................................................219
ใขปุมตางๆ บนแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน .......................................................................220
ปอนขอความจากแผงควบคุม .....................................................................................................220

ทําสําเนา: วิธีการ .....................................................................................................................................221

ทําสําเนาเอกสารสองดาน (HP LaserJet 3050 all-in-one ( HP LaserJet 3050 ออลล-อิน-วัน)) .....221
สําเนาเอกสารสองดาน (HP LaserJet 3052/3055 ออลล-อิน-วัน) .................................................222
ใชการพิมพสองดานอัตโนมัติ (การพิมพสองดาน) เพื่อทําสําเนาเอกสาร (HP LaserJet 3390/3392
all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน)) ..............................................................223
การยอหรือขยายสําเนา .............................................................................................................225

การปรับขนาดสําเนา ...............................................................................................225

การปรับการตั้งคาความสวาง/ความเขม (ความคมชัด) .....................................................................226
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการจัดเรียงสําเนา ..................................................................................227
ปรับคุณภาพของสําเนา .............................................................................................................228
การทําสําเนาลงบนสื่อที่ใชพิมพในชนิดและขนาดตางๆ ...................................................................229
เปลี่ยนแปลงการเลือกถาดกระดาษ (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392
ออลล-อิน-วัน)) .......................................................................................................................230
การเปลี่ยนจํานวนของสําเนา ......................................................................................................231

สแกน: วิธีการ .........................................................................................................................................232

ใช HP LaserJet Scan .........................................................................................................232
สแกนจากแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน ..............................................................................232
ตั้งโปรแกรมปุมScan To (สแกนไปยัง ) ของเครื่องออลล-อิน-วัน ....................................................233
สราง แกไข หรือลบปลายทาง ....................................................................................................233
การสแกนแลวแนบไปกับอีเมล ...................................................................................................234
การสแกนไปยังโฟลเดอร ..........................................................................................................234

เครือขาย: วิธีการ .....................................................................................................................................235

ตั้งคาเครื่องออลล-อิน-วันและใชเครื่องออลล-อิน-วันดังกลาวบนระบบเครือขาย ....................................235

หากตองการตั้งคาคอนฟกเครื่องออลล-อิน-วันที่เชื่อมตอกับพอรตของระบบเครือขาย (โหมดตรง
หรือการพิมพแบบ peer-to-peer) ............................................................................235
หากตองการตั้งคาคอนฟกเครื่องออลล-อิน-วันที่ใชรวมกันที่มีการเชื่อมตอโดยตรง (การพิมพไคล
เอนตเซิรฟเวอร) ....................................................................................................236

THWW

xi

background image

หากตองการเปลี่ยนจากการตั้งคาคอนฟกเครื่องออลล-อิน-วันที่ใชรวมกันที่มีการเชื่อมตอโดยตรง
เปนการตั้งคาคอนฟกเครื่องออลล-อิน-วันที่เชื่อมตอผานพอรตของระบบเครือขาย ................237

ตั้งรหัสผานระบบเครือขายของฉัน ..............................................................................................237

อื่นๆ: วิธีการ ...........................................................................................................................................238

การทําความสะอาดทางเดินของกระดาษ .......................................................................................238

หากตองการทําความสะอาดทางเดินกระดาษจาก HP ToolboxFX (HP ToolboxFX) .......238
หากตองการทําความสะอาดทางเดินของกระดาษจากแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน ......239

นําคาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานกลับมาใช .......................................................................................239
ใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว (EWS) ..................................................................................................240
คนหาคูมือผูใช ........................................................................................................................240

ลิงกเกี่ยวกับคูมือผูใช ...............................................................................................240
แหลงขอมูลเพิ่มเติม ................................................................................................240

การตั้งคาเครื่องออลล-อิน-วัน ...................................................................240
การใชเครื่องออลล-อิน-วัน .......................................................................241

รับคําเตือนเรื่องผงหมึก ............................................................................................................241

รับคําเตือนเรื่องผงหมึกจากเครื่องออลล-อิน-วันไดผานทางแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-
วัน (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-
วัน)) ....................................................................................................................241
รับคําเตือนเรื่องผงหมึกจากเครื่องออลล-อิน-วันที่คอมพิวเตอรของฉัน (HP LaserJet
3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน)) ............................241
รับขอความอีเมลเตือนเรื่องผงหมึกจากเครื่องออลล-อิน-วัน (HP LaserJet 3390/3392
all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน)) ..............................................242

ดูรายการตางๆ ของเมนูบนแผงควบคุมสําหรับเครื่องออลล-อิน-วัน (HP LaserJet 3390/3392 all-in-
one (HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน)) .......................................................................242
ใชที่เย็บกระดาษสะดวกใช ........................................................................................................243
ใสที่เย็บกระดาษ .....................................................................................................................245
นําที่เย็บกระดาษที่ติดออก .........................................................................................................247
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ..........................................................................................................249
นํากระดาษที่ติดออก ................................................................................................................251

นํากระดาษที่ติดออกจากสวนของตลับหมึกพิมพ ............................................................251
นํากระดาษที่ติดออกจากถาดปอนกระดาษ (HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-
one (HP LaserJet 3050/3052/3055 ออลล-อิน-วัน)) ..............................................252
นํากระดาษที่ติดออกจากถาดปอนกระดาษ (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one
(HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน)) ..............................................................252
นํากระดาษที่ติดออกจากถาดกระดาษออก ....................................................................256
นํากระดาษที่ติดออกจากชองกระดาษผานออกในแนวตรง (HP LaserJet 3390/3392
all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน)) ..............................................257
นํากระดาษที่ติดออกจากทางเดินสําหรับการพิมพสองดานอัตโนมัติ (การพิมพสองดาน) ........259
นํากระดาษที่ติดออกจากอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) .......................................262

สั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองใหม ๆ ....................................................................................................264

12 การจัดการเครื่องออลล-อิน-วันและการบํารุงรักษา

หนาขอมูล ..............................................................................................................................................266

หนาสาธิต ..............................................................................................................................266
หนาขอมูลการใชงาน ...............................................................................................................266
หนาแสดงคาคอนฟก ................................................................................................................266
หนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392
ออลล-อิน-วัน)) .......................................................................................................................268
หนาแสดงคาคอนฟกเครือขาย ...................................................................................................269
บันทึกการใชงานและรายงานแฟกซ ............................................................................................269

xii

THWW

background image

HP ToolboxFX (HP ToolboxFX) .........................................................................................................270

ในการดู HP ToolboxFX (HP ToolboxFX) ............................................................................270
สถานะ ..................................................................................................................................271

ล็อกแสดงบันทึกการทํางาน .......................................................................................271

การแจงขอมูล .........................................................................................................................272

ตั้งคาการแจงสถานะ ...............................................................................................272
ตั้งคาการแจงขอมูลดวยอีเมล ....................................................................................272

แฟกซ ...................................................................................................................................273

งานของแฟกซ .......................................................................................................273
สมุดโทรศัพทแฟกซ ................................................................................................273
บันทึกการสงแฟกซ .................................................................................................275
บันทึกการรับแฟกซ ................................................................................................275

ความชวยเหลือ .......................................................................................................................275
การตั้งคาระบบ .......................................................................................................................276

ขอมูลอุปกรณ ........................................................................................................276
การจัดการกระดาษ .................................................................................................277
คุณภาพการพิมพ ....................................................................................................277
ชนิดกระดาษ .........................................................................................................277
การตั้งคาระบบ ......................................................................................................278
บริการ .................................................................................................................278
การเ รียกเอกสารจากเครื่อง .......................................................................................278

การตั้งคาการพิมพ ...................................................................................................................278

การพิมพ ..............................................................................................................278
PCL 5e ..............................................................................................................279
PostScript ..........................................................................................................279

การตั้งคาเครือขาย ...................................................................................................................279

Macintosh Configure Device (ตั้งคาคอนฟก Macintosh) (Mac OS X V10.3 และ Mac OS X V10.4) .......280
เว็บเซิรฟเวอรในตัว ..................................................................................................................................281

คุณสมบัติ ..............................................................................................................................281

การจัดการอุปกรณสิ้นเปลือง .......................................................................................................................282

การตรวจสอบสถานะและการสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลือง (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one
(HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน) เทานั้น) ....................................................................282

หากตองการตรวจสอบสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองโดยใชแผงควบคุม ....................................282
หากตองการตรวจสอบสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองโดยใช HP ToolboxFX
(HP ToolboxFX) ................................................................................................282

การเก็บอุปกรณสิ้นเปลือง ..........................................................................................................283
การเปลี่ยนและการรีไซเคิลอุปกรณสิ้นเปลือง .................................................................................283
นโยบายของ HP เกี่ยวกับอุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP .............................................................283

การตั้งคาเครื่องออลล-อิน-วันใหมสําหรับอุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP
(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน)) .....284

ศูนยฮอตไลนแจงเรื่อง HP ของปลอม .........................................................................................284

การทําความสะอาดเครื่องออลล-อิน-วัน ........................................................................................................285

หากตองการทําความสะอาดภายนอกเครื่อง ...................................................................................285
หากตองการทําความสะอาดกระจกเครื่องสแกนและแทนสีขาว (HP LaserJet 3050 all-in-one (
HP LaserJet 3050 ออลล-อิน-วัน)) .........................................................................................285
หากตองการทําความสะอาดกระจกของเครื่องสแกน (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-
one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 ออลล-อิน-วัน)) .....................................................286
หากตองการทําความสะอาดดานในฝาปดเครื่องสแกน (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-
in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 ออลล-อิน-วัน)) .................................................287

THWW

xiii

background image

หากตองการทําความสะอาดสวนประกอบลูกกลิ้งแบบ Pickup ของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ
(ADF) (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392
ออลล-อิน-วัน)) .......................................................................................................................288
การทําความสะอาดทางเดินของกระดาษ .......................................................................................291

หากตองการทําความสะอาดทางเดินกระดาษจาก HP ToolboxFX (HP ToolboxFX) .......291
หากตองการทําความสะอาดทางเดินของกระดาษจากแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน ......292

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ...........................................................................................................................293
การเปลี่ยนอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัต ิ (ADF) บน HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet
3390/3392 ออลล-อิน-วัน) .......................................................................................................................295
การเปลี่ยนสวนประกอบลูกกลิ้งแบบ Pickup และแขนปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
(HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 ออลล-อิน-วัน)) . .297

13 การแกปญหา

รายการตรวจสอบการแกปญหา ...................................................................................................................302
นํากระดาษที่ติดออก .................................................................................................................................306

สาเหตุของกระดาษติด ..............................................................................................................306
เคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงกระดาษติด ............................................................................................306
ตําแหนงที่กระดาษมักติด ..........................................................................................................307
สวนของตลับหมึกพิมพ .............................................................................................................307
ถาดปอนกระดาษ (HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/3052/3055
ออลล-อิน-วัน)) .......................................................................................................................309
ถาดปอนกระดาษ (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-
วัน)) .....................................................................................................................................310
ถาดกระดาษออก .....................................................................................................................313
ทางผานกระดาษในแนวตรง (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 ออลล-
อิน-วัน)) ...............................................................................................................................313
เสนทางการพิมพสองดาน (การพิมพสองดาน) (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one
(HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน)) ..............................................................................315
สื่อที่ใชพิมพที่ติดอยูในอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ..........................................................318

ขอความบนแผงควบคุม ............................................................................................................................321

ขอความแจงขอมูลและขอความเตือน ...........................................................................................321

ตารางขอความแจงขอมูลและขอความเตือน ................................................................321

ขอความแจงขอผิดพลาดรายแรง ................................................................................................327

ขอความแจงขอผิดพลาดรายแรง-ตาราง ......................................................................327

ปญหาเกี่ยวกับการพิมพ .............................................................................................................................329

ปญหาคุณภาพการพิมพ ............................................................................................................329

การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ ...................................................................................329

การทําความเขาใจเรื่องการตั้งคาคุณภาพการพิมพ ........................................329

ในการเปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพการพิมพเปนการชั่วคราว ..............329
ในการเปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพการพิมพสําหรับการพิมพตอไปทั้ง
หมด ...................................................................................329

การระบุและแกไขขอบกพรองของการพิมพ .................................................................330

รายการตรวจสอบคุณภาพพิมพ ................................................................330
ปญหาคุณภาพการพิมพโดยทั่วไป .............................................................330

ปญหาเกี่ยวกับการจัดการกระดาษ ..............................................................................................334

คําแนะนําในการพิมพบนสื่อที่ใชพิมพ .........................................................................334
การแกปญหาของสื่อสําหรับพิมพ ...............................................................................335

ปญหาที่เกี่ยวกับงานพิมพ ..........................................................................................................336

ปญหาเกี่ยวกับแฟกซ ................................................................................................................................337

ปญหาการรับแฟกซ .................................................................................................................337

xiv

THWW

background image

ปญหาในการสงแฟกซ ..............................................................................................................339
ปญหาเกี่ยวกับการโทรออกดวยเสียง ............................................................................................341
ปญหาเกี่ยวกับการจัดการสื่อที่ใชพิมพ .........................................................................................341
ปญหาที่เกี่ยวกับงานพิมพ ..........................................................................................................342

ปญหาเกี่ยวกับการทําสําเนา ........................................................................................................................343

การปองกันปญหา ....................................................................................................................343
ปญหาของภาพ .......................................................................................................................343
ปญหาการจัดการสื่อที่ใชพิมพ ....................................................................................................344
ปญหาที่เกี่ยวกับงานพิมพ ..........................................................................................................346

ปญหาเกี่ยวกับการสแกน ...........................................................................................................................347

การแกปญหาภาพที่สแกนออกมา ................................................................................................347
ปญหาคุณภาพของการสแกน .....................................................................................................349

การปองกันปญหา ...................................................................................................349
การแกปญหาของคุณภาพการสแกน ...........................................................................349

ปญหาเกี่ยวกับเครือขาย .............................................................................................................................351

ตรวจสอบวาเครื่องออลล-อิน-วันเปดและออนไลนอยู ......................................................................351
การแกปญหาดานการสื่อสารกับเครือขาย .....................................................................................351

ปญหาเกี่ยวกับหนาจอแผงควบคุม ...............................................................................................................353
ปญหาเกี่ยวกับที่เย็บกระดาษ (HP LaserJet 3392 all-in-one (HP LaserJet 3392 ออลล-อิน-วัน)) ..................353
การแกปญหาขอผิดพลาด PostScript (PS) .................................................................................................354
การแกปญหาที่พบโดยทั่วไปในเครื่อง Macintosh .........................................................................................355

ปญหาที่เกิดกับ Mac OS X V10.3 และ Mac OS X V10.4 .........................................................355

เครื่องมือในการแกปญหา ..........................................................................................................................357

หนาเอกสารและรายงานตางๆ ของเครื่องออลล-อิน-วัน ...................................................................357

หนาสาธิต .............................................................................................................357
หนาแสดงคาคอนฟก ...............................................................................................357
หนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one
(HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน)) ..............................................................357

รายงานแฟกซ ........................................................................................................................358

บันทึกการใชงานแฟกซ ...........................................................................................359
รายงานการใชแฟกซ ...............................................................................................359
รายงานสมุดโทรศัพท ..............................................................................................359
รายงานรหัสคิดคาบริการ .........................................................................................360

HP ToolboxFX (HP ToolboxFX) .........................................................................................360

ในการดู HP ToolboxFX (HP ToolboxFX) ............................................................360
แถบการแกปญหา ...................................................................................................360

เมนูบริการ .............................................................................................................................361

การนําคาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานกลับมาใช .................................................................361
การทําความสะอาดทางเดินของกระดาษ ......................................................................361
บันทึกการทํางานของโปรโตคอล T.30 .......................................................................362
พิมพเก็บถาวร .......................................................................................................362

ภาคผนวก A ขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสริมและการสั่งซื้อ

อุปกรณสิ้นเปลือง .....................................................................................................................................364
หนวยความจํา (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน)) ...................364
อุปกรณเสริมสายเคเบิลและอินเทอรเฟซ .......................................................................................................364
อุปกรณเสริมสําหรับการจัดการกระดาษ (HP LaserJet 3390 all-in-one (HP LaserJet 3390 ออลล-อิน-วัน)) . . .365
ชิ้นสวนที่ผูใชเปลี่ยนเองได .........................................................................................................................365
กระดาษและสื่อที่ใชพิมพอื่น ๆ ....................................................................................................................365
เอกสารประกอบเพิ่มเติม ............................................................................................................................367

THWW

xv

background image

ภาคผนวก B การบริการและการสนับสนุน

แถลงการณการรับประกันแบบจํากัดของ Hewlett-Packard ...........................................................................370
แถลงการณการรับประกันแบบจํากัดสําหรับตลับหมึกพิมพ ...............................................................................371
การสนับสนุนและการบริการที่มี ..................................................................................................................372
ฝายดูแลลูกคาของ HP ..............................................................................................................................372
บริการดานฮารดแวร ................................................................................................................................373
การขยายเวลารับประกัน ............................................................................................................................373
คําแนะนําในการบรรจุเครื่องพิมพลงในกลองอีกครั้งหนึ่ง ..................................................................................374

ภาคผนวก C ขอกําหนดรายละเอียดของเครื่องออลล-อิน-วัน

ขอกําหนดรายละเอียดทางกายภาพ ..............................................................................................................376
ขอกําหนดรายละเอียดทางไฟฟา ..................................................................................................................376
การใชไฟฟา ...........................................................................................................................................377
ขอกําหนดรายละเอียดทางสิ่งแวดลอม ..........................................................................................................377
การกําจัดเสียง .........................................................................................................................................378

ภาคผนวก D ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ

ไดมาตรฐานตามเกณฑของ FCC ...............................................................................................................380
แผนการควบคุมผลิตภัณฑไมใหทําลายสิ่งแวดลอม ..........................................................................................380

การพิทักษสิ่งแวดลอม ..............................................................................................................380
การกอกาซโอโซน ...................................................................................................................381
การใชพลังงาน .......................................................................................................................381
อุปกรณสิ้นเปลืองสําหรับการพิมพของ HP LaserJet ....................................................................382
Nederlands .........................................................................................................................383
Taiwan ................................................................................................................................383
การกําจัดอุปกรณใชแลวโดยผูใชภายในครัวเรือนในสหภาพยุโรป .....................................................384
แผนขอมูลความปลอดภัยของวัสดุ ...............................................................................................384
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ...............................................................................................................384

พระราชบัญญัติคุมครองผูใชโทรศัพท (สหรัฐฯ) ..............................................................................................385
ขอกําหนด IC CS-03 ..............................................................................................................................386
แถลงการณของ EU สําหรับการดําเนินการดานโทรคมนาคม ...........................................................................387
แถลงการณดานโทรคมนาคมของประเทศนิวซีแลนด .......................................................................................387
ประกาศเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน (HP LaserJet 3390, 3392, 3055, และ 3050) ...........................................388
ประกาศเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน (HP LaserJet 3052) ................................................................................389
ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยเฉพาะประเทศ/พื้นที่ ........................................................................................390

Laser safety statement ......................................................................................................390
Canadian DOC statement ..................................................................................................390
Korean EMI statement .......................................................................................................390
Finnish laser statement ......................................................................................................391

ประมวลคําศัพท .......................................................................................................................................................393

ดัชนี.......................................................................................................................................................................397

xvi

THWW

background image

1