HP LaserJet 3050 All in One Printer - ข้อมูลอุปกรณ์

background image

ขอมูลอุปกรณ

HP ToolboxFX (HP ToolboxFX) หนาขอมูลอุปกรณจะเก็บขอมูลเกี่ยวกับเครื่องออลล-อิน-วันของคุณสําหรับการอางอิง
ในอนาคต ขอมูลที่คุณพิมพลงในชองตางๆ เหลานี้จะปรากฏในหนาแสดงคาคอนฟก คุณสามารถพิมพอักขระใดๆ ลงในแต
ละชองเหลานี้ได

หมายเหตุ

คุณตองคลิก Apply (นําไปใช) กอนที่การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลใช

276

บท 12 การจัดการเครื่องออลล-อิน-วันและการบํารุงรักษา

THWW