HP LaserJet 3050 All in One Printer - บันทึกการรับแฟกซ์

background image

บันทึกการรับแฟกซ

HP ToolboxFX (HP ToolboxFX) บันทึกการรับแฟกซจะแสดงรายการแฟกซที่ไดรับทั้งหมดและขอมูลเกี่ยวกับการรับ
แฟกซซึ่งรวมถึงวันที่และเวลาที่ไดรับ หมายเลขงาน หมายเลขแฟกซ จํานวนหนา ผลลัพธ และรูปแฟกซขนาดยอ

เมื่อคุณไดรับแฟกซบนเครื่องคอมพิวเตอรที่ตอกับเครื่องออลล-อิน-วัน แฟกซจะมีลิงก View (ดู) การคลิกที่ลิงกนี้คือการเปด
หนาใหมที่ใหขอมูลเกี่ยวกับแฟกซ

คลิกที่สวนหัวคอลัมนในบันทึกการรับแฟกซเพื่อเรียงลําดับขอมูลในคอลัมนดังกลาวอีกครั้งจากนอยไปหามากหรือจากมากไป
หานอย

คอลัมน ผลลัพธ แสดงสถานะของแฟกซ หากรับแฟกซไมสําเร็จ คอลัมนนี้จะมีรายละเอียดของสาเหตุที่ไมไดรับแฟกซ

หมายเหตุ

คุณตองคลิก Apply (นําไปใช) กอนที่การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลใช

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟกซ โปรดดูที่

แฟกซ