HP LaserJet 3050 All in One Printer - การเปลี่ยนจำนวนสำเนา

background image

การเปลี่ยนจํานวนสําเนา

คุณสามารถกําหนดจํานวนสําเนาที่ระบบตั้งไวมีคาไดตั้งแต 1 ถึง 99 ชุด

หากตองการเปลี่ยนจํานวนสําเนาของงานปจจุบัน (HP LaserJet 3050 all-in-one ( HP LaserJet 3050 ออลล-อิน-

วัน))

1.

ใชปุมตัวเลขและตัวอักษรบนแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วันเพื่อพิมพจํานวนของสําเนา (ระหวาง 1 ถึง 99) ที่คุณ
ตองการสําหรับการทําสําเนาในปจจุบัน

2.

กด

Start Copy (เริ่มถายเอกสาร)

เพื่อเริ่มตนการทําสําเนาเอกสารของคุณ

หมายเหตุ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคานี้จะยังคงมีผลใชงานตอไปอีกประมาณสองนาทีหลังจากไดทําสําเนา

เอกสารเสร็จแลว ในชวงเวลานั้น ขอความ Settings=Custom (การตั้งคา=กําหนดเอง) จะปรากฏบนหนา
จอของแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน

หากตองการเปลี่ยนจํานวนสําเนาของงานปจจุบัน (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one

(HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 ออลล-อิน-วัน))

1.

บนแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน ใหกด

# of Copies (จํานวนชุด)

2.

ใชปุมตัวเลขและตัวอักษรเพื่อพิมพจํานวนของสําเนา (ระหวาง 1 ถึง 99) ที่คุณตองการสําหรับการทําสําเนาในปจจุบัน

3.

กด

Start Copy (เริ่มถายเอกสาร)

เพื่อเริ่มตนการทําสําเนาเอกสารของคุณ

หมายเหตุ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคานี้จะยังคงมีผลใชงานตอไปอีกประมาณสองนาทีหลังจากไดทําสําเนา

เอกสารเสร็จแลว ในชวงเวลานั้น ขอความ Settings=Custom (การตั้งคา=กําหนดเอง) จะปรากฏบนหนา
จอของแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน

หากตองการเปลี่ยนจํานวนสําเนาที่ระบบตั้งไว

1.

บนแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน ใหกด

Menu (เมนู )

2.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือก Copy setup (ตั้งคาการทําสําเนา ) และกด

3.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือก Def. # of copies (จํานวนสําเนาที่ระบบตั้งไว ) และกด

4.

ใชปุมตัวเลขและตัวอักษรเพื่อพิมพจํานวนของการทําสําเนา (ระหวาง 1 ถึง 99) ที่คุณตองการใชเปนคาที่ระบบตั้งไว

5.

กด เพื่อบันทึกคาที่คุณเลือก

หมายเหตุ

จํานวนสําเนาที่ระบบตั้งไวจากโรงงาน คือ 1

124

บท 7 การทําสําเนา

THWW