HP LaserJet 3050 All in One Printer - การใช้การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ (พิมพ์สองด้าน) เพื่อทำสำเนาเอกสาร (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (

background image

การใชการพิมพสองดานอัตโนมัติ (พิมพสองดาน) เพื่อทําสําเนาเอกสาร

(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392

ออลล-อิน-วัน))

ใชปุม

2-Sided (ถายหนา-หลัง)

บนหนาจอของแผงควบคุมเพื่อใชอุปกรณพิมพงานสองดานสําหรับงานทําสําเนาแบบตาง ๆ

หมายเหตุ

การตั้งคาที่ระบบตั้งไวคือ 1–1

2-Sided (ถายหนา-หลัง)

LED บนแผงควบคุมจะติดเมื่อใชการตั้งคา

อื่น

ตาราง 7-1

การตั้งคา

2-Sided (ถายหนา-หลัง)

ชนิดของเอกสาร

การตั้งคา

2-Sided (ถายหนา-หลัง)

สําเนาที่ได

2-Sided (ถายหนา-หลัง)

LED

หนึ่งดาน

1–1

หนึ่งดาน

ปด

หนึ่งดาน

1–2

สองดาน

เปด

สองดาน

2–2

สองดาน

เปด

หากตองการทําสําเนาสองดานจากเอกสารดานเดียว

1.

ปอนเอกสารที่จะทําสําเนาลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) โดยใหหนาแรกหงายขึ้น
และดานบนสุดของหนาหันไปทาง ADF

2.

บนแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน ใหกด

2-Sided (ถายหนา-หลัง)

3.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือก Copy to 1 to 2 sided (ทําสําเนาจากหนึ่งดานเปนสองดาน) และกด

4.

กด

Start Copy (เริ่มถายเอกสาร)

หากตองการทําสําเนาสองดานจากเอกสารสองดาน

1.

ปอนเอกสารที่จะทําสําเนาลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) โดยใหหนาแรกหงายขึ้น
และดานบนสุดของหนาหันไปทาง ADF

หมายเหตุ

ไมสนับสนุนการทําสําเนาสองดานจากกระจกของเครื่องสแกนแบบแทน

HP LaserJet 3390/3392

2.

บนแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน ใหกด

2-Sided (ถายหนา-หลัง)

3.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือก Copy to 2 to 2 sided (ทําสําเนาจากสองดานเปนสองดาน) และกด

4.

กด

Start Copy (เริ่มถายเอกสาร)

130

บท 7 การทําสําเนา

THWW

background image

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคา 2-Sided (ถายหนา-หลัง) ที่ระบบตั้งไว

1.

บนแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน ใหกด

Menu (เมนู )

2.

ใ ชป ุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือก Copy setup (ตั้งคาการทําสําเนา ) และกด

3.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือก Default 2-sided (สองดานที่ระบบตั้งไว) และกด

4.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือกตัวเลือกวิธีการใชอุปกรณพิมพงานสองดานอัตโนมัติ เมื่อคุณทําสําเนาเอกสาร

5.

กด เพื่อบันทึกคาที่คุณเลือก

THWW

การใชการพิมพสองดานอัตโนมัติ (พิมพสองดาน) เพื่อทําสําเนาเอกสาร (HP LaserJet 3390/3392 all-

in-one (HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน))

131