HP LaserJet 3050 All in One Printer - การสแกนโดยใช้ HP LaserJet Scan (Windows)

background image

การสแกนโดยใช HP LaserJet Scan (Windows)

1.

ในกลุมโปรแกรมของ Hewlett-Packard ใหเลือก สแกน เพื่อเริ่มตน HP LaserJet Scan

หมายเหตุ

การกดปุม Start Scan (เริ่มสแกน) บนแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วันยังเปนการเริ่มตน

HP LaserJet Scan ดวย

2.

เลือกสิ่งที่คุณตองการทําใหสําเร็จ

เลือกปลายทางที่จะเริ่มตนสแกนทันที

เลือก สแกนหลังจากแจงใหฉันตั้งคา เพื่อระบุการตั้งคาเพิ่มเติมกอนเริ่มตนสแกน

เลือก ตั้งคาอุปกรณ เพื่อตั้งโปรแกรมปุม Scan To (สแกนไปยัง )

3.

คลิก ตกลง

หมายเหตุ

ตกลง ควรระบุถึงการกระทําที่คุณตองการทําใหเสร็จ

142

บท 8 การสแกน

THWW

background image

การสแกนจากเครื่องออลล-อิน-วันและ HP Director (HP Director)

(Macintosh)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํางานและการตั้งคาที่อธิบายในสวนนี้ โปรดดูที่วิธีใชแบบออนไลนของ HP Director
(HP Director)

สําหรับคําแนะนําโดยละเอียดเกี่ยวกับการใสเอกสารตนฉบับบนเครื่องสแกนแบบแทนหรือถาดปอนกระดาษของอุปกรณ
ปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) โปรดดูที่

การใสเอกสารสําหรับการแฟกซ การทําสําเนาหรือการสแกน

การสแกนแลวแนบไปกับอีเมล

1.

ใสเอกสารตนฉบับที่ตองการสแกนโดยหงายหนาขึ้นในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
ปรับตัวกั้นกระดาษเพื่อยึดเอกสารตนฉบับใหอยูในตําแหนงที่ถูกตอง

-หรือ-

ยกฝาปดเครื่องสแกนแบบแทนขึ้น แลวนําเอกสารตนฉบับมาวางโดยคว่ําหนาลงบนเครื่องสแกน โดยใหมุมซายบนของ
เอกสารชิดกับมุมขวาลางของกระจก คอยๆ ปดฝาลง

2.

บนแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน ใหกด

Scan To (สแกนไปยัง )

3.

ใชปุม

<

หรือ

>

เพื่อเลือกโปรแกรมอีเมล เชน Apple Mail

4.

กด

Start Scan (เริ่มสแกน)

เครื่องจะสแกนเอกสารตนฉบับ โปรแกรมอีเมลที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 3 จะเปดขึ้นใน

คอมพิวเตอร และขอความอีเมลเปลาจะเปดขึ้นโดยมีเอกสารที่สแกนเปนเอกสารแนบ

5.

ปอนผูรับอีเมล เพิ่มขอมูล หรือเอกสารแนบอื่นๆ และสงอีเมลได

การสแกนไปที่ไฟล

1.

ใสเอกสารตนฉบับที่ตองการสแกนโดยหงายหนาขึ้นในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
ปรับตัวกั้นกระดาษใหเอกสารตนฉบับอยูในตําแหนงที่ถูกตอง

-หรือ-

ยกฝาปดเครื่องสแกนแบบแทนขึ้น แลวนําเอกสารตนฉบับมาวางโดยคว่ําหนาลงบนเครื่องสแกน โดยใหมุมซายบนของ
เอกสารชิดกับมุมขวาลางของกระจก คอยๆ ปดฝาลง

2.

หากตอเครื่องออลล-อิน-วันเขากับเครื่องคอมพิวเตอรโดยตรง HP Director (HP Director) จะเปดขึ้นโดยอัตโนมัติ
หลังจากคุณปอนตนฉบับในถาดปอนกระดาษของ ADF

-หรือ-

หากคุณกําลังสแกนจากเครื่องสแกนแบบแทน (หรือหาก HP Director (HP Director) ไมไดเปดขึ้นโดยอัตโนมัติ)
คลิกไอคอน HP Director (HP Director) ในด็อค

3.

ใน HP Director (HP Director) คลิก สแกน

4.

คลิก เลือกปลายทาง

5.

คลิก บันทึกไปที่ไฟล ในเมนูปอป-อัพและปอนชื่อสําหรับไฟล

6.

คลิก บันทึก

7.

คลิก ปด เพื่อปด HP LaserJet Scan (HP LaserJet Scan)

THWW