HP LaserJet 3050 All in One Printer - ความละเอียดและสีของเครื่องสแกน

background image

ความละเอียดและสีของเครื่องสแกน

ในกรณีที่คุณพิมพรูปที่สแกนแลว แตไดคุณภาพไมตรงตามที่ตองการ คุณอาจเลือกคาความละเอียดหรือสีในซอฟตแวร
เครื่องสแกนไมตรงกับที่คุณตองการ ความละเอียดและสีจะมีผลกับคุณสมบัติของรูปที่สแกนดังตอไปนี้:

ความคมชัดของรูป

พื้นผิวและการไลสี (ละเอียดหรือหยาบ)

เวลาที่ใชในการสแกน

ขนาดของไฟล

ความละเอียดในการสแกนจะวัดออกมาเปนพิกเซลตอนิ้ว (ppi)

หมายเหตุ

ระดับ ppi ของการสแกนจะไมสามารถแลกเปลี่ยนกับระดับ dpi (จุดตอนิ้ว) ของการพิมพได

สี โทนสีเทา และสีขาว/ดําจะกําหนดจํานวนสีที่จะนํามาใช คุณสามารถปรับความละเอียดของฮารดแวรของเครื่องสแกนไดสูง
สุด 1200 ppi หากเปนในรุน HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 ออลล-อิน-วัน) หรือสูงสุดไมเกิน 600 ppi สําหรับรุน HP LaserJet 3050 all-in-one (
HP LaserJet 3050 ออลล-อิน-วัน) ซอฟตแวรจะสามารถเพิ่มความละเอียดไดสูงถึง 19,200 ppi คุณสามารถกําหนดคาสี
และโทนสีเทาไดที่ 1 บิต (ขาวดํา) หรือ 8 บิต (256 ระดับสีเทา) ถึง 24 บิต (สีที่แทจริง)

ตารางแสดงความละเอียดและสีจะแสดงเคล็ดลับงายๆ ที่คุณสามารถปฏิบัติตามเพื่อใหไดงานสแกนที่ตรงตามความตองการ

หมายเหตุ

การตั้งคาความละเอียดและสีที่สูงมากๆ จะสงผลใหไฟลมีขนาดใหญและตองใชเนื้อที่ดิสกในการจัดเก็บ

ขอมูลมาก รวมทั้งตองใชเวลาในการสแกนมากไปดวย กอนการตั้งคาความละเอียดและสี ใหคุณกําหนดวัตถุประสงค
การใชงานของรูปที่สแกนกอน

หมายเหตุ

เพื่อใหไดความละเอียดที่ดีที่สุดของรูปสีและโทนสีเทา ควรใชการสแกนจากเครื่องสแกนมากกวาการใช

อุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

148

บท 8 การสแกน

THWW