HP LaserJet 3050 All in One Printer - ซับเน็ตมาสก์

background image

ซับเน็ตมาสก

255

255

0

0

ฟลด

IP แอดเดรสพรอมซับเน็ตมาสกที่

นํามาใช

เครือขาย

ซับเน็ต

แมขาย

แมขาย

ตัวอยางของ

IP แอดเดรสของโหนดบน

ซับเน็ต

1

15

1

25

7

ตัวอยางของ

IP แอดเดรสของโหนดบน

ซับเน็ต

254

15

254

64

2

เชนที่แสดงใน

ตาราง 9-9 ตัวอยาง: ซับเน็ตมาสก 255.255.0.0 นํามาใชกับเครือขายคลาส A

แอดเดรสเครือขาย IP คลา

ส A “15” ถูกกําหนดใหกับบริษัท ABC หากตองการเพิ่มเครือขายอื่น ๆ ใหกับไซตของบริษัท ABC จําเปนตองใชซับเน็ต
มาสกของ 255.255.0.0 ซับเน็ตมาสกนี้เปนตัวกําหนดไบตที่สองของ IP แอดเดรสที่จะนํามาใชเพื่อระบุถึงซับเน็ตรวมทั้ง
สิ้นไมเกิน 254 ซับเน็ต เมื่อใชการออกแบบในลักษณะนี้ แตละอุปกรณจะถูกบงชี้เฉพาะตามซับเน็ตของตัวเอง แตบริษัท
ABC สามารถรวมเครือขายยอยไดถึง 254 เครือขายโดยไมละเมิดเนื้อที่แอดเดรสที่ไดรับมอบหมาย