HP LaserJet 3050 All in One Printer - การแก้ปัญหา

background image

13 การแกปญหา

รายการตรวจสอบการแกปญหา

นํากระดาษที่ติดออก

ขอความบนแผงควบคุม

ปญหาเกี่ยวกับการพิมพ

ปญหาเกี่ยวกับแฟกซ

ปญหาเกี่ยวกับการทําสําเนา

ปญหาเกี่ยวกับการสแกน

ปญหาเกี่ยวกับเครือขาย

ปญหาเกี่ยวกับหนาจอแผงควบคุม

ปญหาเกี่ยวกับที่เย็บกระดาษ (HP LaserJet 3392 all-in-one (HP LaserJet 3392 ออลล-อิน-วัน))

การแกปญหาขอผิดพลาด PostScript (PS)

การแกปญหาที่พบโดยทั่วไปในเครื่อง Macintosh

เครื่องมือในการแกปญหา

THWW

301