HP LaserJet 3050 All in One Printer - ปัญหาที่เกี่ยวกับงานพิมพ์

background image

ปญหาที่เกี่ยวกับงานพิมพ

ปญหา

สาเหตุ

วิธีแกไข

ไมมีสําเนาออกมา

อาจไมมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ

ปอนกระดาษลงในเครื่องออลล

-อิน-วัน โปรดดู

ขอมูลเพิ่มเติมที่

การใสสื่อที่ใชพิมพลงในถาด

ปอนกระดาษ

คุณอาจวางตนฉบับไมถูกตอง

ในอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ

(ADF) ใหใส

ตนฉบับดานกวางเขา

และหงายหนาที่ตองการส

แกนขึ้น

วางเอกสารตนฉบับลงบนเครื่องสแกนแบบแทน
โดยคว่ําหนาที่ตองการสแกนลง

และใหมุมบน

ดานซายของเอกสารวางอยูบนดานขวาลางของ
แผนกระจก

สําเนากลายเปนกระดาษเปลา

อาจยังไมไดดึงเทปผนึกออกจากตลับหมึกพิมพ

ใหนําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องออลล

-อิน-

วัน

แลวดึงเทปปดผนึกออก จากนั้นจึงติดตั้งตลับ

หมึกพิมพใหม

คุณอาจวางตนฉบับไมถูกตอง

ใน

ADF ใหใสตนฉบับดานแคบเขา และหงาย

หนาที่ตองการสแกนขึ้น

วางเอกสารตนฉบับลงบนเครื่องสแกนแบบแทน
โดยคว่ําหนาที่ตองการสแกนลง

และใหมุมบน

ดานซายของเอกสารวางอยูบนดานขวาลางของ
แผนกระจก

สื่อที่ใชอาจไมถูกตองตามขอกําหนดรายละเอียด
ของ

HP

ใชสื่อที่ตรงตามขอกําหนดรายละเอียดของ

HP

โปรดดูที่

ขอกําหนดรายละเอียดของสื่อที่ใชพิมพ

ระดับผงหมึกในตลับหมึกพิมพอาจเหลือนอย

ใสตลับหมึกพิมพ

โปรดดูที่

การเปลี่ยนตลับหมึก

พิมพ

ทําสําเนาเอกสารตนฉบับผิดชุด

อาจปอนกระดาษผานทาง

ADF

และตรวจสอบใหแนใจวาไมมีเอกสารใน

ADF

สําเนามีขนาดเล็กลง

อาจมีการตั้งคาซอฟตแวรในเครื่องออลล

-อิน-วัน

ไวใหลดขนาดของเอกสารที่สแกนลง

โปรดดูที่

HP ToolboxFX (HP ToolboxFX)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
การตั้งคา

346

บท 13 การแกปญหา

THWW