HP LaserJet 3050 All in One Printer - รายการตรวจสอบคุณภาพพิมพ์

background image

รายการตรวจสอบคุณภาพพิมพ

โดยปกติแลว ปญหาของคุณภาพการพิมพสามารถแกไขไดโดยใชรายการตรวจสอบตอไปนี้

1.

ตรวจสอบวากระดาษหรือสื่อสําหรับพิมพที่คุณใชตรงตามขอกําหนด โปรดดูที่

ขอกําหนดรายละเอียดของสื่อที่ใช

พิมพ

โดยมากกระดาษที่เรียบกวายอมใหงานพิมพที่ดีกวา

2.

หากคุณใชสื่อสําหรับพิมพแบบพิเศษ เชน ฉลาก แผนใส กระดาษมัน หรือกระดาษหัวจดหมาย ควรตรวจสอบวาคุณ
ไดพิมพตามประเภทแลว โปรดดูที่

การควบคุมงานพิมพ

3.

พิมพหนาแสดงคาคอนฟกและหนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองที่แผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน โปรดดูที่

หนา

ขอมูล

(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน))

ตรวจสอบหนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองเพื่อดูวาอุปกรณสิ้นเปลืองเหลือนอยหรือหมดหรือไม สําหรับตลับ
หมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมมีการแสดงขอมูลใด ๆ (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one
(HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน))

หากเครื่องพิมพหนาขอมูลเหลานี้อยางไมถูกตอง แสดงวาเกิดปญหาขึ้นที่ฮารดแวร โปรดติดตอฝายบริการลูกคา
ของ HP โปรดดูที่

ฝายดูแลลูกคาของ HP

หรือแผนพับที่ใหมาในกลองเครื่องออลล-อิน-วัน

4.

พิมพหนาตัวอยางจาก HP ToolboxFX (HP ToolboxFX) หากเครื่องพิมพหนาขอมูลนี้ออกมา แสดงวาเกิดปญหาที่
ไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหลองพิมพจากไดรเวอรเครื่องพิมพอื่น ตัวอยางเชน หากคุณใชไดรเวอรเครื่องพิมพ PCL 6
ใหพิมพจากไดรเวอรเครื่องพิมพ PS

ใชตัวชวยสรางการเพิ่มเครื่องพิมพใน เครื่องพิมพ (หรือ เครื่องพิมพและโทรสาร ใน Windows XP) เพื่อติดตั้ง
ไดรเวอร PS

5.

ลองพิมพจากโปรแกรมอื่น หากเครื่องพิมพหนาขอมูลออกมาไดอยางถูกตอง แสดงวาเกิดปญหาขึ้นที่โปรแกรมที่คุณ
ใชพิมพ

6.

เริ่มตนเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องออลล-อิน-วันใหม แลวลองพิมพอีกครั้ง หากยังไมสามารถแกไขปญหานี้ โปรดดู
ที่