HP LaserJet 3050 All in One Printer - ปัญหาที่เกี่ยวกับงานพิมพ์

background image

ปญหาที่เกี่ยวกับงานพิมพ

ลองทําตามคําแนะนําในสวนนี้หากกระดาษออกจากเครื่องออลล-อิน-วัน แตไมมีสิ่งใดอยูบนกระดาษ หรือเมื่อเครื่องออลล-
อิน-วันไมยอมพิมพงาน

ปญหา

สาเหตุ

วิธีแกไข

กระดาษถูกพิมพออกมาแตกลับเปนกระดาษ
เปลา

คุณอาจยังไมไดดึงเทปปดออกจากตลับหมึกพิมพ ตรวจดูวาไดดึงเทปกาวออกจากตลับหมึกพิมพ

จนหมดแลว

เอกสารนั้นอาจมีหนาวาง

ตรวจสอบเอกสารที่กําลังพิมพเพื่อดูวาเนื้อหามีอยู
ครบทุกหนาหรือไม

เครื่องออลล

-อิน-วันอาจเสีย

หากตองการตรวจสอบเครื่องออลล

-อิน-วัน ให

พิมพหนาแสดงคาคอนฟก

โปรดดูที่

หนาแสดง

คาคอนฟก

สื่อสําหรับพิมพบางประเภทอาจเปนสาเหตุให
พิมพงานไดชา

ลองพิมพบนกระดาษอื่น

ไมพิมพหนาเอกสาร

เครื่องออลล

-อิน-วันอาจไมสามารถดึงกระดาษ

ไดอยางถูกตอง

โปรดดูที่

ปญหาเกี่ยวกับการจัดการกระดาษ

กระดาษติดภายในเครื่องออลล

-อิน-วัน

นํากระดาษที่ติดออก

โปรดดูที่

นํากระดาษที่ติด

ออก

สายเคเบิล

USB อาจชํารุดเสียหายหรือตอไวไม

ถูกตอง

ถอดสายเคเบิล

USB ที่ตออยูทั้งสองดาน

ออก

กอนตออีกครั้ง

ลองพิมพงานที่เคยพิมพแลวในอดีต

ลองใชสายเคเบิล

USB เสนอื่น

อุปกรณอื่นกําลังทํางานผานเครื่องคอมพิวเตอร
ของคุณ

เครื่องออลล

-อิน-วันอาจไมสามารถใชพอรต

USB รวมกัน หากคุณมีฮารดไดรฟแบบติดตั้ง
ภายนอกหรือสวิตชบ็อกซของเครือขายที่เชื่อมตอ
กับพอรตเดียวกันกับเครื่องออลล

-อิน-วัน

อุปกรณอื่นๆ

เหลานี้อาจรบกวนการทํางานของ

เครื่องได

หากตองการเชื่อมตอและใชเครื่อง

ออลล

-อิน-วัน คุณจะตองยกเลิกการเชื่อมตอกับ

อุปกรณอื่น

หรือตองใชพอรต USB จํานวน 2

พอรตบนเครื่องคอมพิวเตอร

336

บท 13 การแกปญหา

THWW

background image

ปญหาเกี่ยวกับแฟกซ

ปญหาการรับแฟกซ

ใชตารางในสวนนี้ในการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะรับแฟกซ

หมายเหตุ

คุณตองใชสายแฟกซที่มาพรอมกับเครื่องออลล-อิน-วัน เพื่อใหมั่นใจวาเครื่องออลล-อิน-วันจะทํางานได

อยางถูกตอง

ปญหา

สาเหตุ

วิธีแกไข

เครื่องออลล

-อิน-วันไมสามารถรับแฟกซจาก

โทรศัพทเครื่องพวงได

อาจมีการเลิกใชงานการตั้งคาโทรศัพทเครื่องพวง โปรดดูที่

การกําหนดใหโทรศัพทเครื่องพวงรับ

แฟกซได

สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการเปลี่ยน

การตั้งคานี้

สายแฟกซอาจตอไมแนน

ตรวจสอบใหแนใจวาไดตอสายแฟกซระหวาง
แจ็คโทรศัพทและเครื่องออลล

-อิน-วัน (หรือ

อุปกรณอื่นที่ตอเขากับเครื่องออลล

-อิน-วันนี้)

อยางแนนหนาดีแลว

กด 1-2-3 ตามลําดับ (ใน

โหมดหมุนหมายเลขแบบโทน

) รอประมาณ 3

วินาที

แลวจึงวางหู

การตั้งคาโหมดการหมุนหมายเลขของเครื่อง
ออลล

-อิน-วันหรือโทรศัพทเครื่องพวงอาจไมถูก

ตอง

ตรวจสอบวาโหมดการหมุนหมายเลขของเครื่อง
ออลล

-อิน-วันตั้งคาเปน Tone (โทน ) โปรดดูที่

การเลือกโหมดการหมุนหมายเลขแบบ

Tone

หรือการหมุนหมายเลขแบบพัลส

ควรแนใจวา

ไดตั้งคาโทรศัพทเครื่องพวงเปนโหมดการหมุน
หมายเลขแบบโทนแลวเชนกัน

เครื่องออลล

-อิน-วันไมสามารถรับสายแฟกซที่

เรียกเขามาได

โหมดการรับสายอาจมีการตั้งคาเปน

Manual

(แบบดวยตนเอง)

หากมีการตั้งคาโหมดการรับสายเปน

Manual

(แบบดวยตนเอง) เครื่องออลล-อิน-วันจะไมรับ
สายเรียกเขาใดๆ

คุณตองเริ่มตนกระบวนการรับ

แฟกซดวยตัวเอง

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่

การตั้ง

คาโหมดรับสาย

การตั้งคาจํานวนเสียงกริ่งตอบรับอาจไมถูกตอง

ตรวจสอบการตั้งคาจํานวนเสียงกริ่งตอบรับของ
คุณ

โปรดดูที่

การเปลี่ยนการตั้งคาเสียงกริ่งตอบ

รับ

เพื่อตั้งคาตามตองการ

อาจมีการเปดใชงานคุณสมบัติรูปแบบเสียงกริ่ง
อยูแตไมไดมีการขอรับบริการดงกลาว

หรือมี

การใชบริการดังกลาวแตตั้งคาคุณสมบัตินี้ไมถูก
ตอง

ตรวจสอบวาไดตั้งคาคุณสมบัติรูปแบบเสียงกริ่ง
ไวอยางเหมาะสมหรือไม

โปรดดูที่

การเปลี่ยน

แปลงรูปแบบเสียงกริ่ง

(เสียงกริ่งเฉพาะ)

สายแฟกซอาจตอไมถูกตอง

หรือสายแฟกซใช

งานไมได

โปรดดูที่คูมือในการเริ่มตนใชงานเครื่องพิมพ
เพื่อตรวจสอบการติดตั้ง

ตรวจสอบวาคุณไดใช

สายแฟกซที่มาพรอมกับเครื่องออลล

-อิน-วันแลว

เครื่องออลล

-อิน-วันไมสามารถตรวจจับสัญญาณ

แฟกซเขาได

เนื่องจากเครื่องตอบรับโทรศัพท

กําลังเปดขอความเสียงอยู

ใหบันทึกขอความเสียงในเครื่องตอบรับใหม

และ

บันทึกเสียงเงียบไวอยางนอยสองวินาทีกอนที่จะ
เริ่มตนขอความ

มีการเชื่อมตออุปกรณเขากับสายโทรศัพทมาก
เกินไป

คุณไมควรตออุปกรณมากกวา

3 ประเภทกับสาย

โทรศัพท

ลองถอดอุปกรณชิ้นลาสุดที่เชื่อมตอไว

และตรวจสอบดูวาเครื่องออลล

-อิน-วันทํางานได

หรือไม

หากไมทํางาน ใหลองถอดอุปกรณอื่น

ออกทีละชิ้น

และลองใชเครื่องใหม

THWW