HP LaserJet 3050 All in One Printer - รายการตรวจสอบการแก้ปัญหา

background image

รายการตรวจสอบการแกปญหา

ใหทําตามขั้นตอนเหลานี้เมื่อพยายามแกปญหาของเครื่องออลล-อิน-วัน

หมายเลขขั้น
ตอน

ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตอง

ปญหาที่อาจเกิดขึ้น

วิธีแกไข

1

เครื่องพิมพทํางานหรือไม?

เมื่อเชื่อมตอเครื่องออลล

-อิน-วันเขา

กับแหลงจายไฟที่ตอสายดินไวเรียบ
รอย

แผงควบคุมจะแสดงคําวา

Hewlett Packard พรอม
เคอรเซอรที่เคลื่อนที่ไปมา

เพื่อแสดง

วา

กําลังมีการโหลดรหัสเฟรมแวร

และมอเตอรหลักของเครื่องจะหมุน
ประมาณ

45-60 วินาที เมื่อโหลด

เฟรมแวรเสร็จแลว

คําวา หลอดไฟ

ของสแกนเนอรกําลังอุนเครื่อง อาจจะ
ปรากฏขึ้นบนหนาจอของแผงควบ
คุม

และหัวสแกนจะขยับไปขางหนา

และขางหลังประมาณ

10-15 วินาที

หากคุณยกฝาเครื่องสแกน

คุณจะเห็น

หลอดไฟเครื่องสแกนที่สวางขึ้น

เมื่อ

ใกลจะสิ้นสุดเวลาที่กําหนดไวนี้
มอเตอรของอุปกรณปอนกระดาษ
อัตโนมัติ

(ADF) จะเปดทํางาน

ประมาณ

2 วินาที

ไฟไมเขาเครื่องเนื่องจากไฟ

สายเคเบิล สวิตช หรือ

ฟวสเสีย

1.

ตรวจสอบวาเครื่องออลล

-อิน-วันเสียบปลั๊กอยู

หรือไม

2.

ตรวจสอบวา

สายไฟไมชํารุดเสียหาย และเปด

สวิตชเครื่องพิมพแลว

3.

ตรวจสอบแหลงจายไฟโดยเสียบปลั๊กเครื่อง
ออลล

-อิน-วันเขากับเตาเสียบติดผนังโดยตรง

หรือเปลี่ยนไปเสียบที่เตาเสียบอื่น

มอเตอรไมหมุน

1.

ตรวจสอบวาไดถอดล็อคที่ยึดฟวเซอรออกแลว
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

โปรดดูที่คูมือในการเริ่ม

ตนใชงานเครื่องพิมพ

2.

ตรวจสอบวาล็อคที่ยึดฟวเซอรบน
HP LaserJet 3390/3392 all-in-one
(HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน)
อยูในตําแหนงล็อคหรือไมโดยเปดและปดที่
ชองดานหลัง

3.

ตรวจสอบวาติดตั้งตลับหมึกพิมพถูกตองหรือ
ไม

(โปรดดูที่

HP ToolboxFX

(HP ToolboxFX)

) ทําตามขั้นตอนบนแผง

ควบคุมเพื่อนําตลับหมึกพิมพออกและเปลี่ยน
ใหม

4.

ตรวจสอบวาไดปดฝาครอบดานบนแลว

มอเตอร

ADF ไมหมุน

เปดฝา

ADF และแกะเทปสีสมที่อยูภายใน ADF

ออก

ตรวจสอบวา

ไดตอสายเคเบิล ADF เขากับเครื่อง

สแกนไดอยางถูกตองแลว

โปรดดูที่

การเปลี่ยน

อุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัต ิ

(ADF) บน

HP LaserJet 3390/3392 all-in-one
(HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน)

หากมอเตอร

ADF ยังไมหมุน ใหเปลี่ยน ADF

โปรดดูที่

การเปลี่ยนอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัต ิ

(ADF) บน HP LaserJet 3390/3392 all-in-
one (HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน)

หลอดไฟเครื่องสแกนไมติดสวาง

หากหลอดไฟเครื่องสแกนไมติดสวาง

โปรดติดตอ

ฝายบริการลูกคาของ

HP โปรดดูที่

ฝายดูแลลูกคา

ของ

HP

หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาในกลอง

เครื่องออลล

-อิน-วัน

2

คําวา พรอม ปรากฏบนแผงควบคุม
ของเครื่องออลล-อิน-วันหรือไม?

แผงควบคุมควรทํางานไดอยางปกติ
โดยไมปรากฏขอความแสดงขอผิด
พลาดใด

แผงควบคุมแสดงขอผิดพลาด

โปรดดูที่

ขอความบนแผงควบคุม

หากตองการ

รายการขอความทั่ว

ๆ ไปที่จะชวยคุณแกปญหาขอ

ผิดพลาด

หากยังเกิดขอผิดพลาดอยู

ใหติดตอฝายบริการลูกคา

ของ

HP โปรดดูที่

ฝายดูแลลูกคาของ

HP

หรือใบ

ปลิวสนับสนุนที่ใหมาในกลองเครื่องออลล

-อิน-วัน

3

พิมพหนาขอมูลไดหรือไม?

ขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏบนหนาจอของแผง
ควบคุม

โปรดดูที่

ขอความบนแผงควบคุม

หากตองการ

รายการขอความทั่ว

ๆ ไปที่จะชวยคุณแกปญหาขอ

ผิดพลาด

302

บท 13 การแกปญหา

THWW

background image

หมายเลขขั้น
ตอน

ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตอง

ปญหาที่อาจเกิดขึ้น

วิธีแกไข

สื่อที่ใชพิมพไมไดเคลื่อนผานทางเดินของกระดาษของ
เครื่องออลล

-อิน-วันอยางสม่ําเสมอ

ตรวจสอบใหแนใจวาสื่อที่ใชพิมพตรงตามขอกําหนด
รายละเอียดของ

HP หรือไม โปรดดูที่

ขอกําหนด

รายละเอียดของสื่อที่ใชพิมพ

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ

โปรดดูที่

การ

ทําความสะอาดทางเดินของกระดาษ

ใหพิมพหนาแสดงคาคอนฟก

โปรดดู

ที่

หนาแสดงคาคอนฟก

คุณภาพงานพิมพไมดี

โปรดดูที่

ปญหาคุณภาพการพิมพ

หากยังเกิดขอผิดพลาดอยู

ใหติดตอฝายบริการลูกคา

ของ

HP โปรดดูที่

ฝายดูแลลูกคาของ

HP

หรือใบ

ปลิวสนับสนุนที่ใหมาในกลองเครื่องออลล

-อิน-วัน

4

เครื่องออลล-อิน-วันทําสําเนาหรือ
ไม?

วางหนาแสดงคาคอนฟกลงบน

ADF

เพื่อทําสําเนา

รายงานดังกลาวควร

ปอนผาน

ADF ไดอยางสม่ําเสมอ

และเครื่องพิมพควรพิมพสําเนาได
โดยไมมีปญหาคุณภาพของการพิมพ
ทําสําเนาจากเครื่องสแกนแบบแทน
ดวย

สําเนาจาก

ADF มีคุณภาพไมดี

1.

หากคุณภาพของการพิมพจากการทดสอบภาย
ใน

และสําเนาจากเครื่องสแกนแบบแทนเปน

สิ่งที่ยอมรับได

ใหทําความสะอาดแถบสแกน

ของ

ADF โปรดดูที่

หากตองการทําความ

สะอาดกระจกของเครื่องสแกน
(HP LaserJet 3052/3055/3390/3392
all-in-one (HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 ออลล-อิน-วัน))

2.

หาก

ADF ชํารุดเสียหาย ใหเปลี่ยน ADF

โปรดดูที่

การเปลี่ยนอุปกรณปอนกระดาษอัต

โนมัต ิ

(ADF) บน HP LaserJet

3390/3392 all-in-one (HP LaserJet
3390/3392 ออลล-อิน-วัน)

สื่อที่ใชพิมพไมไดเคลื่อนผานทางออกของ

ADF อยาง

สม่ําเสมอ

1.

ตรวจสอบใหแนใจวาสื่อที่ใชพิมพใน

ADF

ตรงกับขอกําหนดรายละเอียดของ

ADF หรือ

ไม

โปรดดูที่

ตาราง

3-6 ขอกําหนดราย

ละเอียดของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ
(ADF)HP LaserJet 3050 all-in-one (
HP LaserJet 3050 ออลล-อิน-วัน)

2.

ทําความสะอาดลูกกลิ้งแบบ

Pick ของ ADF

และแผนแยกกระดาษของ

ADF ที่อยูบน

HP LaserJet 3052/3055/3390/3392
all-in-one (HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 ออลล-อิน-วัน)
โปรดดูที่

หากตองการทําความสะอาดสวน

ประกอบลูกกลิ้งแบบ

Pickup ของอุปกรณ

ปอนกระดาษอัตโนมัติ

(ADF)

(HP LaserJet 3052/3055/3390/3392
all-in-one (HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 ออลล-อิน-วัน))

3.

หากยังเกิดปญหานี้อยู

ใหเปลี่ยนลูกกลิ้งแบบ

Pick ของ ADF โปรดดูที่

การเปลี่ยนสวน

ประกอบลูกกลิ้งแบบ

Pickup และแขน

ปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษ
อัตโนมัติ

(ADF) (HP LaserJet

3052/3055/3390/3392 all-in-one
(HP LaserJet 3052/3055/3390/3392
ออลล

-อิน-วัน))

4.

หากยังเกิดปญหานี้อยู

ใหเปลี่ยน ADF โปรดดู

ที่

การเปลี่ยนอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัต ิ

(ADF) บน HP LaserJet 3390/3392 all-
in-one (HP LaserJet 3390/3392 ออลล-
อิน

-วัน)

THWW

รายการตรวจสอบการแกปญหา

303

background image

หมายเลขขั้น
ตอน

ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตอง

ปญหาที่อาจเกิดขึ้น

วิธีแกไข

สําเนาจากเครื่องสแกนแบบแทนมีคุณภาพไมดี

1.

หากคุณภาพของการพิมพจากการทดสอบภาย
ใน

และสําเนาจาก ADF เปนสิ่งที่ยอมรับได

ใหทําความสะอาดแผนกระจกของเครื่องสแกน
แบบแทน

โปรดดูที่

หากตองการทําความ

สะอาดกระจกของเครื่องสแกน
(HP LaserJet 3052/3055/3390/3392
all-in-one (HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 ออลล-อิน-วัน))

2.

แตถาหลังจากทําการบํารุงรักษาแลว

ยังเกิด

ปญหานี้อยู

โปรดดูที่

ปญหาเกี่ยวกับการทํา

สําเนา

หากยังเกิดขอผิดพลาดอยู

ใหติดตอฝายบริการลูกคาของ HP โปรดดูที่

ฝายดูแลลูกคาของ

HP

หรือใบปลิว

สนับสนุนที่ใหมาในกลองเครื่องออลล

-อิน-วัน

5

เครื่องออลล-อิน-วันสงแฟกซไดหรือ
ไม?

ตอสายโทรศัพทและกด

Start Fax

(เริ่มสงโทรสาร)

เพื่อตรวจสอบวา ยัง

มีเสียงสัญญาณโทรศัพท

(ใชชุด

โทรศัพทหากจําเปน

) ลองพยายามสง

แฟกซ

สายโทรศัพทไมทํางานหรือไมไดเสียบเครื่องออลล

-

อิน

-วันเขากับสายโทรศัพท

ตรวจสอบวา

ไดเสียบปลั๊กเครื่องออลล-อิน-วันเขากับ

สายโทรศัพทที่คุณเชื่อวาทํางานแลว

สายโทรศัพทเสีย

หรือตอเขากับขั้วตอผิดอัน

1.

ลองเสียบสายโทรศัพทเขากับขั้วตออื่น

2.

ลองใชสายโทรศัพทเสนใหม

หมายเลขแฟกซไมถูกตองหรือไมสมบูรณ

...

ตรวจสอบหมายเลขแฟกซและปอนหมายเลขแฟกซที่
ถูกตองและสมบูรณอีกครั้ง

การตั้งคาแฟกซของเครื่องออลล

-อิน-วันเปนการตั้งคา

ที่ไมถูกตอง

ตรวจทานและรีเซ็ตการตั้งคาแฟกซของเครื่องออลล

-

อิน

-วัน โปรดดูที่

แฟกซ

หากยังเกิดขอผิดพลาดอยู

ใหติดตอฝายบริการลูกคา

ของ

HP โปรดดูที่

ฝายดูแลลูกคาของ

HP

หรือใบ

ปลิวสนับสนุนที่ใหมาในกลองเครื่องออลล

-อิน-วัน

สงแฟกซไดไมสมบูรณหรือแฟกซที่สงมีคุณภาพไมดี

โปรดดูที่

ปญหาเกี่ยวกับแฟกซ

6

เครื่องออลล-อิน-วันรับแฟกซไดหรือ
ไม?

ใชเครื่องแฟกซเครื่องอื่นเพื่อสง
แฟกซไปที่เครื่องออลล

-อิน-วัน

ใชเครื่องพิมพรวมกับอุปกรณโทรศัพทหลายเครื่อง
เกินไป

หรือไมไดตออุปกรณโทรศัพทตามลําดับที่ถูก

ตอง

ดูใหแนใจวา

HP LaserJet 3390/3392 all-in-

one (HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน)
เปนอุปกรณรายการเดียวที่อยูบนสายโทรศัพท

และ

ลองรับแฟกซอีกครั้ง

การตั้งคาแฟกซของเครื่องออลล

-อิน-วันเปนการตั้งคา

ที่ไมถูกตอง

ตรวจทานและรีเซ็ตการตั้งคาแฟกซของเครื่องออลล

-

อิน

-วัน โปรดดูที่

แฟกซ

หากยังเกิดขอผิดพลาดอยู

ใหติดตอฝายบริการลูกคาของ HP โปรดดูที่

ฝายดูแลลูกคาของ

HP

หรือใบปลิว

สนับสนุนที่ใหมาในกลองเครื่องออลล

-อิน-วัน

7

เครื่องออลล-อิน-วันพิมพจากเครื่อง
คอมพิวเตอรไดหรือไม?

ใชสายเคเบิลระบบเครือขายหรือสาย
เคเบิล

USB เพื่อตอเครื่องออลล-อิน-

วันและคอมพิวเตอร

ใชโปรแกรม

ประมวลผลคําเพื่อสงงานพิมพไปที่
เครื่องออลล

-อิน-วัน

ติดตั้งซอฟตแวรไมถูกตอง

หรือเกิดขอผิดพลาดขึ้นใน

ระหวางที่ติดตั้งซอฟตแวร

ถอดซอฟตแวรของเครื่องออลล

-อิน-วันออก กอนติด

ตั้งกลับเขาไปใหม

ตรวจสอบวา คุณกําลังใชขั้นตอน

การติดตั้งที่ถูกตอง

และมีการตั้งคาพอรตที่ถูกตอง

ตอสายเคเบิลไมถูกตอง

ตอสายเคเบิลอีกครั้ง

เลือกไดรเวอรที่ไมถูกตอง

เลือกไดรเวอรที่เหมาะสม

ตออุปกรณอื่นเขากับพอรต

USB

ถอดอุปกรณดังกลาวออก

และลองสั่งพิมพอีกครั้ง

เกิดปญหาพอรตไดรเวอรในโปรแกรม

Microsoft

Windows

ถอดซอฟตแวรของเครื่องออลล

-อิน-วันออก กอนติด

ตั้งกลับเขาไปใหม

ตรวจสอบวา คุณกําลังใชขั้นตอน

การติดตั้งที่ถูกตอง

และมีการตั้งคาพอรตที่ถูกตอง

หากยังเกิดขอผิดพลาดอยู

ใหติดตอฝายบริการลูกคาของ HP โปรดดูที่

ฝายดูแลลูกคาของ

HP

หรือใบปลิว

สนับสนุนที่ใหมาในกลองเครื่องออลล

-อิน-วัน

304

บท 13 การแกปญหา

THWW

background image

หมายเลขขั้น
ตอน

ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตอง

ปญหาที่อาจเกิดขึ้น

วิธีแกไข

8

เครื่องออลล-อิน-วันสแกนไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอรไดหรือไม?

เริ่มตนการสแกนจากซอฟตแวรพื้น
ฐานบนเดสกท็อปของเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณ

ตอสายเคเบิลไมถูกตอง

ตอสายเคเบิลอีกครั้ง

ติดตั้งซอฟตแวรไมถูกตอง

หรือเกิดขอผิดพลาดขึ้นใน

ระหวางที่ติดตั้งซอฟตแวร

ถอดซอฟตแวรของเครื่องออลล

-อิน-วันออก กอนติด

ตั้งกลับเขาไปใหม

ตรวจสอบวา คุณกําลังใชขั้นตอน

การติดตั้งที่ถูกตอง

และมีการตั้งคาพอรตที่ถูกตอง

หากยังเกิดขอผิดพลาดอยู

ใหปดและเปดเครื่องออลล-อิน-วันอีกครั้ง

หากยังเกิดขอผิดพลาดอยู

ใหติดตอฝายบริการลูกคาของ HP โปรดดูที่

ฝายดูแลลูกคาของ

HP

หรือใบปลิว

สนับสนุนที่ใหมาในกลองเครื่องออลล

-อิน-วัน

THWW

รายการตรวจสอบการแกปญหา

305