HP LaserJet 3050 All in One Printer - บันทึกการใช้งานแฟกซ์

background image

บันทึกการใชงานแฟกซ

บันทึกการใชงานแฟกซจะแสดงขอมูลในอดีตของรายการแฟกซ 40 รายการลาสุดที่ไดรับ สง หรือลบทิ้ง รวมทั้งแฟกซที่มีขอ
ผิดพลาดโดยเรียงตามลําดับกอนหลัง

ในการพิมพบันทึกการใชงานแฟกซ

1.

บนแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน ใหกด

Menu (เมนู )

2.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือก Reports (รายงาน ) และกด

3.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือก Fax Activity log (บันทึกการใชแฟกซ ) และกด

4.

กด เพื่อเลือก Print log now (พิมพบันทึกการใชเดี๋ยวนี้ ) เครื่องออลล-อิน-วันจะออกจากเมนูการตั้งคาและพิมพ
บันทึกการใชงาน