HP LaserJet 3050 All in One Printer - รายงานการใช้แฟกซ์

background image

รายงานการใชแฟกซ

รายงานการใชแฟกซเปนรายงานสั้นๆ เกี่ยวกับสถานะแฟกซลาสุดที่สงหรือไดรับ

ในการพิมพรายงานการใชแฟกซ

1.

บนแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน ใหกด

Menu (เมนู )

2.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือก Reports (รายงาน ) และกด

3.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือก Fax Call report (รายงานการใชแฟกซ ) และกด

4.

กด เพื่อเลือก Print report now (พิมพรายงานเดี๋ยวนี้ ) เครื่องออลล-อิน-วันจะออกจากเมนูการตั้งคาและพิมพ
รายงานออกมา