HP LaserJet 3050 All in One Printer - การทำความสะอาดทางเดินของกระดาษ

background image

การทําความสะอาดทางเดินของกระดาษ

ในการทําความสะอาดทางเดินกระดาษ

1.

บนแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน ใหกด

Menu (เมนู )

2.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือก Service (บริการ ) และกด

3.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือก Cleaning Mode (โหมดทําความสะอาด ) และกด

กระดาษจะถูกดึงผานเครื่องออลล-อิน-วันอยางชา ๆ ทิ้งกระดาษแผนดังกลาวเมื่อขั้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ

4.

ปอนกระดาษ Letter ธรรมดาหรือกระดาษขนาด A4 เมื่อเครื่องแจงใหทราบ

5.

กด อีกครั้งเพื่อเปนการยืนยัน และเริ่มการทําความสะอาด

กระดาษจะถูกดึงผานเครื่องออลล-อิน-วันอยางชา ๆ ทิ้งกระดาษแผนดังกลาวเมื่อขั้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ

THWW

เครื่องมือในการแกปญหา

361