HP LaserJet 3050 All in One Printer - ซองจดหมายที่มีแถบกาวหรือฝาปิดซองซึ่งมีกาว

background image

ซองจดหมายที่มีแถบกาวหรือฝาปดซองซึ่งมีกาว

ซองจดหมายที่มีแถบกาวแบบดึงออกหรือมีฝาปดมากกวาหนึ่งอัน และการพับเพื่อปดผนึกตองใชกระดาษกาวที่สามารถใชกับ
ความรอนและความดันในเครื่องออลล-อิน-วันได: 200°C ฝาพับและแถบปดแบบพิเศษอาจทําใหเกิดปญหาซองจดหมาย
ยน ยับหรือติดในเครื่องได