HP LaserJet 3050 All in One Printer - ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ

background image

ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ

เนื้อหาในสวนนี้ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับดังนี้

ไดมาตรฐานตามเกณฑของ FCC

แผนการควบคุมผลิตภัณฑไมใหทําลายสิ่งแวดลอม

พระราชบัญญัติคุมครองผูใชโทรศัพท (สหรัฐฯ)

ขอกําหนด IC CS-03

แถลงการณของ EU สําหรับการดําเนินการดานโทรคมนาคม

แถลงการณดานโทรคมนาคมของประเทศนิวซีแลนด

ประกาศเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน (HP LaserJet 3390, 3392, 3055, และ 3050)

ประกาศเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน (HP LaserJet 3052)

ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยเฉพาะประเทศ/พื้นที่

THWW

379