HP LaserJet 3050 All in One Printer - ประมวลคำศัพท์

background image

ประมวลคําศัพท

393

background image

Readiris โปรแกรม Optical Character Recognition (OCR) ที่ไดรับการพัฒนาโดย I.R.I.S. และรวมอยูในซอฟตแวรของ
เครื่องพิมพ

resolution (ความละเอียด) ความคมชัดของภาพ ซึ่งวัดในหนวย dpi (dots per inch) จํานวน dpi ยิ่งมาก ความละเอียดยิ่งสูง

surge protector (อุปกรณปองกันไฟกระชาก) อุปกรณที่ปองกันอุปกรณจายไฟและสายโทรศัพทจากไฟกระชาก

TWAIN เปนมาตรฐานอุตสาหกรรมของสแกนเนอรและซอฟตแวร เมื่อใชสแกนเนอรที่ไดมาตรฐาน TWAIN รวมกับโปรแกรม
มาตรฐาน TWAIN คุณจะสามารถทํางานสแกนไดจากภายในโปรแกรมเลย

URL Uniform resource locator คือแอดเดรสบนอินเตอรเน็ตทั่วโลกของเอกสารและทรัพยากร สวนแรกของแอดเดรสจะระบุโป
รโตคอลที่ใช สวนที่สองจะระบุ IP แอดเดรสหรือชื่อโดเมนที่จัดเก็บทรัพยากรนั้นๆ

USB Universal Serial Bus (USB) คือ มาตรฐานที่พัฒนาโดย USB Implementers Forum, Inc. เพื่อเชื่อมตอเครื่อง
คอมพิวเตอรกับอุปกรณอื่นๆ USB ไดรับการออกแบบขึ้นมาเพื่อเชื่อมตอกับพอรต USB ของคอมพิวเตอรหนึ่งเครื่องเขากับอุปกรณตอ
พวงหลาย ๆ อุปกรณในเวลาเดียวกัน

watermarks (ลายน้ํา) ลายน้ําจะเปนการเพิ่มขอความพื้นหลังลงบนเอกสารที่จะพิมพ เชน คุณสามารถพิมพ "ลับเฉพาะ" เปนขอ
ความพื้นหลังของเอกสาร เพื่อที่จะแจงวาเอกสารดังกลาวเปนเอกสารลับเฉพาะ โดยสามารถเลือกจากชุดลายน้ําที่กําหนดไวแลวซึ่ง
สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวอักษร, ขนาด, มุม และสไตลได เครื่องพิมพสามารถพิมพลายน้ําเฉพาะในหนาแรกหรือทุกหนาได

WIA Windows Imaging Architecture (WIA) เปนสถาปตยกรรมเกี่ยวกับภาพที่มีอยูใน Windows Me และ Windows XP โดย
สามารถเริ่มตนการสแกนในระบบปฏิบัติการดังกลาวนี้ไดโดยใชสแกนเนอรที่รองรับมาตรฐาน WIA

การตั้งคาแฟกซ รายการที่เกี่ยวของกับแฟกซจะใชการตั้งคาตามที่กําหนดไวจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาดังกลาว ตัวอยาง
เชน จํานวนครั้งที่จะใหเครื่องหมุนไปยังหมายเลขที่สายไมวางซ้ํา การตั้งคาเหลานี้จะอยูในเมนูแผงควบคุม

คอมมา (,) เครื่องหมายคอมมาในลําดับการหมุนหมายเลขแฟกซจะแสดงใหเครื่องพิมพทราบถึงการหยุดหมุนในตําแหนงนั้น

จุดตอนิ้ว (dpi) หนวยวัดความละเอียดที่ใชในการพิมพ โดยทั่วไปแลว ยิ่งจํานวนจุดตอนิ้วมากเทาใด ความละเอียดจะยิ่งสูงมากเทานั้น
รวมทั้งภาพจะมีรายละเอียดมาก และไฟลก็จะยิ่งมีขนาดใหญขึ้น

ชุมสายสวนบุคคล (PBX) ระบบชุมสายโทรศัพทขนาดเล็กที่ธุรกิจหรือมหาวิทยาลัยขนาดใหญใชในการเชื่อมตอกับโทรศัพทเครื่องพวง
ภายในหนวยงาน นอกจากนี้ PBX ยังสามารถเชื่อมตอกับระบบ Public Switched Telephone Network (PSTN) ไดโดยจะหมุน
หมายเลขดวยตนเองหรือโดยอัตโนมัติก็ได ขึ้นอยูกับวิธีที่โทรศัพทเครื่องพวงใชจัดการกับสายเรียกเขาและสายโทรออก โดยทั่วไป ผูใชจะ
เปนเจาของเครื่องนี้มากกวาเปนการเชาจากบริษัทโทรศัพท

พิกเซลตอนิ้ว (ppi) หนวยวัดความละเอียดที่ใชในการพิมพ โดยทั่วไปแลว ยิ่งจํานวนพิกเซลตอนิ้วมากเทาใด ความละเอียดจะยิ่งสูงมาก
เทานั้น รวมทั้งภาพจะมีรายละเอียดมาก และไฟลก็จะยิ่งมีขนาดใหญขึ้น

ฟงกชันแฟกซ งานที่เกี่ยวของกับแฟกซที่ดําเนินการจากแผงควบคุมหรือซอฟตแวร ซึ่งมีผลเฉพาะกับงานที่กําลังทําอยูเทานั้น หรืองาน
ที่ดําเนินการเสร็จสิ้นกอนที่จะกลับสูสถานะ "พรอม" เชน การลางหนวยความจํา ฟงกชันเหลานี้จะอยูในเมนูแผงควบคุม

สายที่กําหนดไวเฉพาะ สายโทรศัพทที่ใชสําหรับรับสายสนทนาหรือสายแฟกซโดยเฉพาะ

สายที่ใชรวมกัน สายโทรศัพทที่ใชสําหรับทั้งสายสนทนาและสายแฟกซ

ออลล-อิน-วัน การออกแบบเพื่อผลิตภัณฑของ HP สามารถทําหนาที่ไดหลากหลาย เชน การพิมพ การสงแฟกซ การทําสําเนา และ
การสแกน

เครือขายโทรศัพทสาธารณะ (PSTN) ระบบเครือขายโทรศัพททั่วโลกหรือสวนหนึ่งของระบบเครือขายนั้น ผูใชจะมีหมายเลขโทรศัพท
ที่ไมซ้ํากัน ซึ่งชวยใหผูใชสามารถเชื่อมตอกับระบบ PSTN ผานบริษัทโทรศัพทในทองถิ่นได บอยครั้งที่วลีนี้จะใชเมื่ออางอิงถึงบริการ
ขอมูลหรือบริการอื่นๆ ทีไมใชบริการทางโทรศัพท ซึ่งผานทางสายโทรศัพทปกติและวงจรชุมสายโทรศัพททางไกลปกติ

เสียงกริ่งเฉพาะ การบริการที่มีใหเฉพาะบางบริษัทโทรศัพทในบางพื้นที่/ประเทศ ซึ่งทําใหสายโทรศัพทหนึ่งสายสามารถมีหมายเลข
โทรศัพทไดสองหรือสามหมายเลข โดยแตละหมายเลขจะมีรูปแบบเสียงกริ่งที่แตกตางกัน และคุณสามารถตั้งคาเครื่องแฟกซใหสามารถ
รับรูเสียงกริ่งเฉพาะของหมายเลขแฟกซได

394

ประมวลคําศัพท

THWW

background image

แฟกซ คํายอของโทรสาร หมายถึง การถอดรหัสทางอิเล็กทรอนิกสของเอกสารและการสงเอกสารดังกลาวผานทางสายโทรศัพท โดย
ซอฟตแวรของอุปกรณสามารถสงรายการไปยังโปรแกรมแฟกซได ซึ่งจะตองใชโมเด็มและซอฟตแวรแฟกซ

THWW

ประมวลคําศัพท

395

background image

396

ประมวลคําศัพท

THWW