HP LaserJet 3050 All in One Printer - การตั้งค่าคอนฟิกเครื่องออลล์-อิน-วัน

background image

การตั้งคาคอนฟกเครื่องออลล-อิน-วัน

เครื่องออลล-อิน-วัน จะมีคาคอนฟเกอเรชันดังตอไปนี้