HP LaserJet 3050 All in One Printer - ชิ้นส่วนของเครื่องออลล์-อิน-วัน

background image

ชิ้นสวนของเครื่องออลล-อิน-วัน

กอนการใชเครื่องออลล-อิน-วัน สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการทําความคุนเคยกับชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องออลล-อิน-วัน