HP LaserJet 3050 All in One Printer - แผงควบคุม

background image

แผงควบคุม

2

3

5

4

1

1

ปุมควบคุมการสงโทรสาร ใชปุมควบคุมการสงโทรสารในการปรับเปลี่ยนคาสําหรับสงแฟกซที่ใชงานบอย สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชปุมควบ
คุมการสงแฟกซ

โปรดดูที่

แฟกซ

2

ปุมตัวเลขและตัวอักษร ใชปุมตัวเลขและตัวอักษรเพื่อพิมพขอมูลลงในหนาจอของแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน และกดหมายเลขโทรศัพท
ที่ตองการสงแฟกซ

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวอักษรบนปุมตัวเลขและตัวอักษร โปรดดูที่

แฟกซ

3

ปุมควบคุมเมนูและการยกเลิกงาน ใชปุมควบคุมเหลานี้เพื่อเลือกตัวเลือกตางๆ ของเมนู ตรวจสอบสถานะของเครื่องออลล-อิน-วัน และยกเลิกงาน
ปจจุบัน

4

ปุมควบคุมการถายเอกสาร ใชปุมตางๆ เหลานี้เพื่อเปลี่ยนคาเริ่มตนตางๆ ที่ใชบอยและเริ่มการทําสําเนา สําหรับคําแนะนําในการทําสําเนา โปรด
ดูที่

การทําสําเนา

5

ปุมควบคุมการสแกน ใชปุมควบคุมเหลานี้เพื่อสแกนขอมูลแลวแนบไปกับอีเมลหรือสงไปยังโฟลเดอร สําหรับคําแนะนําในการสแกน โปรดดูที่

การสแกน

8

บท 1 พื้นฐานเครื่องออลล-อิน-วัน

THWW