HP LaserJet 3050 All in One Printer - การสแกนไปยังโฟลเดอร์

background image

การสแกนไปยังโฟลเดอร

หากตองการสแกนไปยังโฟลเดอรโดยใชปุม

Scan To (สแกนไปยัง )

บนแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน ใหทําตามคํา

แนะนําตอไปนี้

หมายเหตุ

หากตองการใชคุณสมบัตินี้ใน Windows ตองมีการตั้งคาโฟลเดอรในแถบ สแกนไปที่ กอนใช โปรดดู

ที่

การตั้งโปรแกรมปุม Scan To (สแกนไปยัง ) ของเครื่องออลล-อิน-วัน

1.

ปอนตนฉบับที่ตองการสแกนลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) โดยหงายดานที่จะ
สแกนขึ้นและใหสวนบนของเอกสารหันเขา จากนั้นใหปรับตัวกั้นกระดาษ

หรือ

ยกฝาปดเครื่องสแกนแบบแทนขึ้น แลวนําเอกสารตนฉบับมาวางโดยคว่ําหนาลงกับเครื่องสแกน โดยใหมุมซายบนของ
เอกสารชิดกับมุมขวาลางของกระจก คอยๆ ปดฝาลง

2.

บนแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน ใหกด

Scan To (สแกนไปยัง )

3.

ใชปุม

<

หรือ

>

เพื่อเลือกโฟลเดอร

4.

กด

Start Scan (เริ่มสแกน)

หรือ เครื่องจะสแกนเอกสารไปไวที่ไฟลซึ่งจะบันทึกไวในโฟลเดอรที่คุณเลือกในขั้น

ตอนที่ 3

234

บท 11 วิธีการ

THWW