HP LaserJet 3050 All in One Printer - การพิมพ์แฟกซ์ซ้ำ

background image

การพิมพแฟกซซ้ํา

หากคุณตองการพิมพแฟกซซ้ํา เนื่องจากหมึกพิมพหมดหรือพิมพแฟกซบนสื่อผิดประเภท คุณสามารถสั่งพิมพแฟกซซ้ําได
จํานวนหนวยความจําที่มีจะกําหนดจํานวนของแฟกซที่สามารถจัดเก็บไวสําหรับพิมพซ้ํา เครื่องจะพิมพแฟกซลาสุดกอน และ
พิมพแฟกซที่เกาที่สุดในสวนที่จัดเก็บหลังสุด

แฟกซเหลานี้จะไดรับการจัดเก็บตอไป การพิมพซ้ําจะไมเปนการลบแฟกซเหลานี้ออกจากหนวยความจํา หากตองการลบ
แฟกซออกจากหนวยความจํา โปรดดูที่

การลบแฟกซออกจากหนวยความจํา

หากตองการพิมพแฟกซซ้ํา

พิมพแฟกซซ้ําตามขั้นตอนตอไปนี้:

หมายเหตุ

คุณไมจําเปนตองปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ หากแฟกซไมพิมพออกมาเนื่องจากกระดาษติดหรือเนื่อง

จากกระดาษหมด ในสถานการณเหลานี้ แฟกซจะถูกบันทึกไวในหนวยความจํา ทันทีที่คุณนํากระดาษที่ติดออกหรือ
เติมกระดาษ การพิมพแฟกซก็จะดําเนินตอไป

1.

บนแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน ใหกด

Menu (เมนู )

2.

กดปุม

>

หนึ่งครั้ง ขอความ Fax functions (ฟงกชันแฟกซ ) จะปรากฏขึ้น

3.

กด

4.

ใชปุม

<

หรือ

>

จนกระทั่งขอความ Reprint last (พิมพซ้ําครั้งสุดทาย ) ปรากฏขึ้น

5.

กด เครื่องออลล-อิน-วันจะเริ่มพิมพงานซ้ําในหนาแฟกซลาสุดที่เพิ่งพิมพไป

หมายเหตุ

หากตองการหยุดพิมพงาน ใหกด

Cancel (ยกเลิก)

ขอควรระวัง

หากกําหนดการตั้งคานี้เปน ปด เครื่องจะไมพิมพซ้ําแฟกซที่ยังไมไดพิมพ

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพแฟกซซ้ํา

การตั้งคาการพิมพแฟกซซ้ําที่ระบบตั้งไว คือ On (เปด ) หากตองการเปลี่ยนการตั้งคานี้ผานทางแผงควบคุมของเครื่องออลล-
อิน-วัน ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

1.

บนแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน ใหกด

Menu (เมนู )

2.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือก Fax setup (การตั้งคาแฟกซ ) และกด

3.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือก Fax Recv. setup (การตั้งคาการรับแฟกซ ) และกด

4.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือก Reprint faxes (พิมพแฟกซซ้ํา) และกด

5.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือก On (เปด ) หรือ Off (ปด) และกด

206

บท 11 วิธีการ

THWW