HP LaserJet 3050 All in One Printer - นำเข้าผู้ติดต่อจากอีกแหล่งหนึ่ง

background image

นําเขาผูติดตอจากอีกแหลงหนึ่ง

ใช สมุดโทรศัพทแฟกซ เพื่อเพิ่มและยายผูโทรแตละรายหรือกลุมผูโทรที่อยูในรายชื่อโทรแบบเร็วออก นําเขาสมุดโทรศัพท
จากแหลงขอมูลตาง ๆ และปรับปรุงและดูแลรายชื่อผูติดตอของคุณ

หากตองการเพิ่มผูติดตอแตละรายไวในรายชื่อโทรแบบเร็วของคุณ ใหเลือกกลองกาเครื่องหมายที่อยูติดกับเบอรโทร
แบบเร็วที่คุณตองการระบุ พิมพชื่อผูติดตอลงในหนาตาง ชื่อผูติดตอ พิมพหมายเลขแฟกซลงในหนาตาง หมายเลข
แฟกซ คลิก เพิ่ม/แกไข

หากตองการเพิ่มกลุมผูติดตอไวในรายชื่อโทรแบบเร็ว ใหเลือกกลองกาเครื่องหมายที่อยูติดกับเบอรโทรแบบเร็วที่คุณ
ตองการระบุ คลิก ใหม/แกไขกลุม ดับเบิลคลิกที่ชื่อผูติดตอจากรายการทางดานซายเพื่อยายมาไวที่รายชื่อกลุมทางดาน
ขวา หรือเลือกชื่อทางดานซายและคลิกลูกศรที่เหมาะสม เพื่อยายชื่อนั้นมาไวที่รายชื่อกลุมทางดานขวา คุณยังสามารถ
ใชทั้งสองวิธีนั้นเพื่อยายชื่อจากดานขวามาไวที่ดานซาย เมื่อคุณสรางกลุมเสร็จแลว ใหพิมพชื่อลงในหนาตาง ชื่อกลุม
และคลิก ตกลง

หากตองการแกไขรายชื่อโทรแบบเร็วแตละรายชื่อที่มีอยู ใหคลิกที่ใดก็ไดบนแถวที่มีชื่อผูติดตอเพื่อเลือกผูติดตอราย
นั้น พิมพสิ่งที่ตองการเปลี่ยนแปลงลงในหนาตางที่เหมาะสม และคลิก เพิ่ม/แกไข คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงในสารบบ
สมุดรายชื่อไดโดยตรง ดวยการคลิกที่ชื่อผูติดตอที่ตองการ และพิมพสิ่งที่ตองการเปลี่ยนแปลง ดูใหแนใจวา คุณไมได
กาเครื่องหมายในคอลัมน เลือก

หากตองการแกไขชื่อหมายเลขการโทรแบบเร็วสําหรับกลุมผูโทรที่มีอยู ใหคลิกที่ใดก็ไดบนแถวที่มีชื่อกลุมเพื่อเลือกชื่อ
กลุมนั้น และคลิก ใหม/แกไขกลุม เปลี่ยนแปลงตามที่ตองการ และคลิก ตกลง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อกลุมใน
สารบบสมุดรายชื่อไดโดยตรง ดวยการคลิกที่ชื่อกลุมที่ตองการ และพิมพสิ่งที่ตองการเปลี่ยนแปลง ดูใหแนใจวา คุณไม
ไดกาเครื่องหมายในคอลัมน เลือก

หากตองการลบชื่อออกจากรายชื่อโทรแบบเร็ว ใหเลือกชื่อนั้นและคลิก ลบ

หากตองการยายรายชื่อโทรแบบเร็วออก คุณสามารถเลือกชื่อนั้น และคลิก ยาย หรือคุณสามารถเลือก ยาย และระบุชื่อ
ในกลองโตตอบ เลือก แถวถัดไปที่วาง หรือระบุจํานวนแถวที่คุณตองการยายรายชื่อ

หมายเหตุ

หากคุณระบุแถวที่มีชื่ออยูแลว ชื่อใหมจะแทนที่ชื่อเดิม

THWW

แฟกซ: วิธีการ

217

background image

หากตองการนําเขาผูติดตอจากสมุดโทรศัพทที่อยูในโปรแกรม Lotus Notes, Outlook หรือ Outlook Express ให
คลิก นําเขาสมุดโทรศัพท เลือกโปรแกรมซอฟตแวรที่เหมาะสม เลื่อนไปที่แฟมที่เหมาะสม และคลิก ตกลง คุณยัง
สามารถเลือกผูติดตอแตละรายจากสมุดโทรศัพทแทนการนําเขาสมุดโทรศัพททั้งเลม

หากตองการเลือกผูติดตอทั้งหมดที่อยูในรายชื่อโทรแบบเร็ว ใหคลิกที่หัวคอลัมน เลือก

นอกจากตัวเลข อักขระตอไปนี้สามารถนํามาใชเปนหมายเลขแฟกซ:

(

)

+

-

*

#

R

W

.

,

<ชองวาง>

หมายเหตุ

คุณตองคลิก ใช กอนการเปลี่ยนแปลงจะมีผล

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟกซ โปรดดูที่

แฟกซ