HP LaserJet 3050 All in One Printer - การสร้างแฟกซ์ที่มีการประทับข้อมูลบนแฟกซ์

background image

การสรางแฟกซที่มีการประทับขอมูลบนแฟกซ

เครื่องออลล-อิน-วันจะพิมพขอมูลของผูสงไวที่ดานบนของแฟกซที่ไดรับทั้งหมด คุณสามารถเลือกขอมูลสวนหัวของคุณที่จะ
พิมพบนแฟกซแตละแฟกซที่ไดรับเพื่อระบุวันและเวลาที่ไดรับแฟกซได คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานของการประทับขอมูล
บนแฟกซที่ไดรับ คือ Off (ปด)

หมายเหตุ

ตัวเลือกนี้จะใชกับแฟกซที่ไดรับซึ่งพิมพบนเครื่องออลล-อิน-วันเทานั้น

หากตองการใชงานการประทับขอมูลบนแฟกซที่ไดรับ

1.

บนแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน ใหกด

Menu (เมนู )

2.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือก Fax setup (การตั้งคาแฟกซ ) และกด

3.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือก Fax Recv. setup (การตั้งคาการรับแฟกซ ) และกด

4.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือก Stamp faxes (ประทับเวลาแฟกซ ) และกด

5.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือก On (เปด ) หรือ Off (ปด) และกด เพื่อบันทึกการเลือกของคุณ

92

บท 6 แฟกซ

THWW