HP LaserJet 3050 All in One Printer - หากต้องการรับแฟกซ์เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแฟกซ์

background image

หากตองการรับแฟกซเมื่อไดยินเสียงสัญญาณแฟกซ

หากคุณใชสายโทรศัพทที่รับทั้งสายแฟกซและสายสนทนา และเมื่อคุณไดยินเสียงสัญญาณแฟกซเมื่อคุณรับโทรศัพท คุณ
สามารถเริ่มกระบวนการรับไดดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้:

หากคุณอยูใกลเครื่องออลล-อิน-วัน ใหกดปุม

Start Fax (เริ่มสงโทรสาร)

บนแผงควบคุม

เมื่อคุณรับสายจากโทรศัพทที่ตอกับสายโทรศัพทเดียวกัน (โทรศัพทพวง) และไดยินเสียงสัญญาณแฟกซ เครื่องออลล-
อิน-วันควรเริ่มตนรับสายโดยอัตโนมัติ หากไมเปนเชนนั้น ใหคุณกด 1-2-3 ตามลําดับบนแผงปุมกดของโทรศัพท (ใน
โหมดหมุนหมายเลขแบบ Tone เทานั้น) ฟงเสียงสัญญาณใหสงแฟกซ จากนั้นจึงวางหู

หมายเหตุ

หากตองการใชวิธีที่สอง คุณตองตั้งคาโทรศัพทเครื่องพวงใหเปน YES (ใช) โปรดดูวิธีตรวจสอบและ

เปลี่ยนแปลงการตั้งคาที่